บริการของเรา

       กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ได้ออกกฎกระทรวงกำหนดประเภทหรือขนาดของอาคารและมาตรฐานหลักเกณฑ์ วิธีในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2552 ซึ่งมีผลบังคับใช้กับอาคารที่จะขออนุญาตก่อสร้างใหม่หรือดัดแปลง ที่มีพื้นที่ตั้งแต่ 2,000 ตารางเมตรขึ้นไป ประกอบด้วยอาคาร 9 ประเภท ได้แก่ (1)อาคารสำนักงาน (2)สถานศึกษา (3)โรงมโหรสพ (4)ห้างสรรพสินค้า (5)อาคารชุมนุมคน (6)อาคารสถานบริการ (7)สถานพยาบาล (8)อาคารชุด (9)โรงแรม ให้มีการออกแบบเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย
 

     เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2554 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเรื่องการขอความร่วมมือหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจที่จะก่อสร้าง หรือดัดแปลงอาคาร มีการออกแบบเพื่อการอนุรักษ์พลังงานตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการอนุรักษ์ โดยเห็นชอบให้สำนักงบประมาณพิจารณาคำขอตั้งงบประมาณในการก่อสร้างอาคารใหม่ของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่ได้ตรวจประเมินแบบแล้ว โดยเริ่มตั้งแต่ปีงบประมาณ 2556