Report

ID ชื่อหน่วยงาน / อาคาร จังหวัด ประเภทอาคาร ปีงบประมาณ ภูมิภาค หน่วยงาน หน่วยงานที่ส่งตรวจ หน่วยงานเจ้าของอาคาร
2e63-006 โครงการอาคารโรงพยาบาลรามาธิบดีและย่านนวัตกรรมโยธี อาคารโรงพยาบาล กรุงเทพมหานคร สำนักงาน กรุงเทพฯ ภาครัฐ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
2e66-003 อาคารตึกอำนวยการโรงเรียนเทศบาลเมืองบางกะดี ปทุมธานี สำนักงาน ปริมณฑล ภาครัฐ เทศบาลเมืองบางกะดี เทศบาลเมืองบางกะดี
2e63-039 อาคารสำนักงานสถาบันวิทยาการท่าอากาศยานและสายงานมาตรฐานท่าอากาศยานและการบิน กรุงเทพมหานคร สำนักงาน กรุงเทพฯ ภาครัฐ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
2e63-025 โครงการเดอะ พาโนร่า บ้านอำเภอ อาคาร B ชลบุรี อาคารชุด ภาคตะวันออก ภาคเอกชน บริษัท สถาปนิกตุลา จำกัด บริษัท ไมด้า แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน)
2e66-018 อาคารพักคนไข้ 596 เตียง สุราษฎร์ธานี โรงพยาบาล ภาคใต้ ภาครัฐ โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี
2e66-019 อาคารผู้ป่วยนอก - อุบัติเหตุ มุกดาหาร โรงพยาบาล ภาคอีสาน ภาครัฐ โรงพยาบาลนิคมคำสร้อย โรงพยาบาลนิคมคำสร้อย
2e66-016 อาคารหอผู้ป่วยใน 5 ชั้น 114 เตียง นครราชสีมา โรงพยาบาล ภาคอีสาน ภาครัฐ โรงพยาบาลหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ โรงพยาบาลหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ
2e66-017 อาคารศูนย์ปฏิบัติการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ราชบุรี สถานศึกษา ภาคกลาง ภาครัฐ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
2e66-015 อาคารผู้ป่วยนอก - อุบัติเหตุ ตรัง โรงพยาบาล ภาคใต้ ภาครัฐ โรงพยาบาลห้วยยอด โรงพยาบาลห้วยยอด
2e66-014 อาคารผู้ป่วยนอก - อุบัติเหตุ นครพนม โรงพยาบาล ภาคอีสาน ภาครัฐ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนม โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนม
2e66-013 อาคารผู้ป่วยนอก 3 ชั้น ระยอง โรงพยาบาล ภาคตะวันออก ภาครัฐ โรงพยาบาลบ้านค่าย โรงพยาบาลบ้านค่าย
2e66-012 อาคารบำบัดรักษา 6 ชั้น เพชรบูรณ์ โรงพยาบาล ภาคตะวันตก ภาครัฐ โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ โรงพยาบาลเพชรบูรณ์
2e66-010 อาคารผู้ป่วยนอก และอุบัติเหตุ คสล. 4 ชั้น นครพนม โรงพยาบาล ภาคอีสาน ภาครัฐ โรงพยาบาลศรีสงคราม โรงพยาบาลศรีสงคราม
2e66-011 อาคารผู้ป่วยนอก - อุบัติเหตุ แพร่ โรงพยาบาล ภาคเหนือ ภาครัฐ โรงพยาบาลสูงเม่น โรงพยาบาลสูงเม่น
2e66-009 อาคารโรงพยาบาลระดับปฐมภูมิ (สาขาโรงพยาบาลสระบุรี) สระบุรี โรงพยาบาล ภาคกลาง ภาครัฐ โรงพยาบาลสระบุรี โรงพยาบาลสระบุรี
2e66-008 อาคารผู้ป่วยนอก - อุบัติเหตุ สตูล โรงพยาบาล ภาคใต้ ภาครัฐ โรงพยาบาลละงู โรงพยาบาลละงู
2e66-007 อาคารผู้ป่วยนอก - อุบัติเหตุ สมุทรปราการ โรงพยาบาล ปริมณฑล ภาครัฐ โรงพยาบาลบางจาก โรงพยาบาลบางจาก
2e66-005 อาคารบำบัดรักษา สตูล โรงพยาบาล ภาคใต้ ภาครัฐ โรงพยาบาลสตูล โรงพยาบาลสตูล
2e66-006 อาคารนวัตกรรมและเทคโนโลยีสุขภาพประเทศไทย 4.0 เพื่อสุขภาวะ ของผู้สูงอายุ นนทบุรี สำนักงาน ปริมณฑล ภาครัฐ สถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ สถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ
2e66-004 อาคารการเรียนการสอนและปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตร์ นครปฐม สถานศึกษา ภาคกลาง ภาครัฐ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
2e66-002 อาคารโรงยิมอเนกประสงค์พร้อมลานจอดรถสนามกีฬา ปทุมธานี อาคารชุมนุมคน ปริมณฑล ภาครัฐ เทศบาลเมืองบางกะดี เทศบาลเมืองบางกะดี
2e63-017 โครงการศุภาลัยซิตี้ รีสอร์ท สุขุมวิท 107 อาคาร 3 กรุงเทพมหานคร อาคารชุด กรุงเทพฯ ภาคเอกชน บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
2e66-001 อาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโคกขาม สมุทรสาคร สำนักงาน ปริมณฑล ภาครัฐ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกขาม องค์การบริหารส่วนตำบลโคกขาม
2e63-046 อาคารศูนย์วิจัยและบริการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมทุกกลุ่มวัย นนทบุรี โรงพยาบาล ปริมณฑล ภาครัฐ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
2e63-045 อาคารอเนกประสงค์ กรมสรรพสามิต กรุงเทพมหานคร สำนักงาน กรุงเทพฯ ภาครัฐ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด กรมสรรพสามิต
2e63-042 ปรับปรุงตึกโดมเพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ มธ. ท่าพระจันทร์ กรุงเทพมหานคร สถานศึกษา กรุงเทพฯ ภาครัฐ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2e63-001 อาคารศูนย์บริการงานวิศวกรรมและงานวิเคราะห์ทดสอบ (NFET) อาคาร 1 ปทุมธานี สำนักงาน ปริมณฑล ภาครัฐ บริษัท เกทเวย์ อาร์คิเท็ค จำกัด สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งชาติ
2e63-004 อาคารอเนกประสงค์และสิ่งก่อสร้างประกอบอื่น ๆ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคเหนือ) ลพบุรี สำนักงาน ภาคกลาง ภาครัฐ บริษัท เกทเวย์ อาร์คิเท็ค จำกัด การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
2e63-002 อาคารศูนย์บริการงานวิศวกรรมและงานวิเคราะห์ทดสอบ (NFET) อาคาร 2 ปทุมธานี สำนักงาน ปริมณฑล ภาครัฐ บริษัท เกทเวย์ อาร์คิเท็ค จำกัด สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งชาติ
2e63-005 โครงการอาคารโรงพยาบาลรามาธิบดีและย่านนวัตกรรมโยธี อาคาร Buffer กรุงเทพมหานคร สำนักงาน กรุงเทพฯ ภาครัฐ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล