สถิติ BEC Awards

สถิติ BEC Awards


         พพ. ผลักดันการติดฉลากรับรองมาตรฐานการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ในปี 2559 เป็นปีแรก จนถึงปัจจุบัน เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้ภาครัฐและเอกชน เห็นความสำคัญและดำเนินการออกแบบอาคารให้เป็นไปตามเกณฑ์ หรือดีกว่าเกณฑ์มาตรฐานการออกแบบอาคารตามเกณฑ์ BEC โดยสถิติมีรายละเอียดดังตารางนี้ 
 

TOTALปี พ.ศ. 2559

BEC59 -1 BEC59 - 2

 

ปี พ.ศ. 2560

2561

 

ปี พ.ศ. 2561

2561ปี พ.ศ. 2562

2562