รายชื่อผู้ตรวจประเมินอาคารอนุรักษ์พลังงาน (BEC Auditor)

เลขที่หนังสือรับรอง (ผต.) ชื่อ - นามสกุล Email ติดต่อ วันที่หนังสือรับรองหมดอายุ Contact number Province
ผต. 0501 นายกิตติชัย ตวนกูเปีย 090 907 6140 กรุงเทพมหานคร
ผต. 0130 นายวันไชย คำเสน wanchai_kh@hotmail.com 062 959 1519 ลำปาง
ผต. 0231 นายทสพล เขตเจนการ thosaponk@hotmail.com 081 398 8351 กรุงเทพมหานคร
ผต. 0383 นายพลเชษฐ์ โตสมบุญ 090 909 1926
ยังไม่ขึ้นทะเบียน-156 นายวรวิช ปิ่นปิติ
ยังไม่ขึ้นทะเบียน-208 นายธเนศ อิงสกุลรุ่งเรือง
ผต. 0453 นางสาวธมลวรรณ เขียวปาน 092 254 2948
ผต. 0260 นายธวัชชัย มะลาคุ้ม goteung@gmail.com 081 073 5529 กรุงเทพมหานคร
ยังไม่ขึ้นทะเบียน-578 นายพงษ์ศักดิ์ มาลัย
ยังไม่ขึ้นทะเบียน-117 นางสาววนาลี ยินดีรัมย์
ยังไม่ขึ้นทะเบียน-151 นายอดิศร ประสิทธิ์ศักดิ์
ผต. 0615 นายฐตพล บงกชกาญจน์ bthataphol@gmail.com 086 385 0988 ปทุมธานี
ผต. 0106 นายฤตกร กัลกะ jamaza9@gmail.com 081 920 9123 กรุงเทพมหานคร
ผต. 0063 นางสาวอรวรรณ จันทร์น้อย orawan_civil@hotmail.com 097 362 4965 กรุงเทพมหานคร
ผต. 0285 นายเอก เล้ามั่นคง ake@mitr.com -
ผต. 0190 นายณัทกร ญาณะพันธ์ Nutthakornyanaphan@hotmail.com 089 354 9491 ระยอง
ผต. 0162 นางสาวปรีชญา มหัทธนทวี 086 991 7088
ผต. 0144 นางสาวนพวรรณ วรรณสูตร์ -
ยังไม่ขึ้นทะเบียน-468 นายรุ่งโรจน์ โรจน์รัตนาดำรง
ผต. 0095 นายอดิศร มหามงคล 089 635 9264
ผต. 0564 นางสาวภาณิตภัทร ศิริสวัสดิ์วัฒนา phanitphat.ung@gmail.com 093 328 9323 กรุงเทพมหานคร
ผต. 0098 นายจักรพันธ์ ลังการิน 089 569 9629 ขอนแก่น
ยังไม่ขึ้นทะเบียน-30 นายอัครา กิตติปฎิมาคุณ
ผต. 0547 นางสาวณัฐินี พิพัฒน์ชลธี nnatthinee@gmail.com 082 249 4994 กรุงเทพมหานคร
ผต. 0032 นายจารุเกียรติ ธนอารักษ์ pigping03@gmail.com 061 979 9071 สุราษฎร์ธานี
ยังไม่ขึ้นทะเบียน-447 นางสาวสุรีรัตน์ จำปาเงิน
ผต. 0502 นายกิตติศักดิ์ วิธินันทกิตต์ k_yong28@hotmail.com 086 386 1885 ชลบุรี
ผต. 0312 นายจงพจน์ จิวรวิวัฒน์ กรุงเทพมหานคร
ผต. 0325 นางสาวชญานี ภูริชานนท์ 086 045 7071
ผต. 0217 นายณัฐวุฒิ เสร็จกิจ tum_belief@hotmail.com 091 009 2999 ปทุมธานี
ผต. 0072 นายปรเมศวร์ พิชิตานนท์ pichitanont.p@gmail.com 065 692 6462 นนทบุรี
ผต. 0371 นายปรินทร มุทธากลิน กรุงเทพมหานคร
ผต. 0138 นายปรีชา โขธนพงศ์ preechakho@gmail.com 089 691 2031 ราชบุรี
ผต. 0067 นายวินัย ทองมาศ vntm2021@gmail.com 093 276 4914 กรุงเทพมหานคร
ผต. 0484 นายสุทธินันท์ ลีวุฒินันท์ L.suthinan@hotmail.com 081 905 1911 นนทบุรี
ผต. 0479 นายธีรภาพ อมรสวัสดิรักษ์ 092 409 7445
ผต. 0347 นายนิรุติ แก้วศรีงาม -
ผต. 0262 นายพงษ์ศักดิ์ ซ่อนทรัพย์ pong.sonsup@gmail.com 087 049 6460 ชลบุรี
ผต. 0585 นายดิษนันทน์ ชำนาญกิจ Didsanan@gmail.com 083 421 8844 นนทบุรี
ผต. 0351 นายขวัญชัย เจียมฉวี ราชบุรี
ผต. 0517 นายนเรศ สุยะโรจน์ aeynaret@gmail.com 081 998 1849 เชียงใหม่
ผต. 0020 นายพลากร จุกสีดา palakorn244@gmail.com 089 887 4469 ชลบุรี
ผต. 0218 นายจักรพงศ์ วลิตวรางค์กูร birdsong86@hotmail.com 081 427 8426 สมุทรปราการ
ผต. 0003 นางสาวชุติมา เมฆพัฒน์ 3nm_w_nutclup@hotmail.com 087 737 0839 กรุงเทพมหานคร
ผต. 0470 นายสิทธิชัย รัตนโชติวิวัฒน์ medesign1992@yahoo.co.th 086-373997 กรุงเทพมหานคร
ผต. 0476 นายเริงวิทย์ แดงประเสริฐ 084 649 4626 กรุงเทพมหานคร
ผต. 0108 นายกิติ กังวานเลิศปัญญา kiti_kkk@hotmail.com 080 557 1168 นครสวรรค์
ผต. 0147 นายศุภสิทธิ์ เบญจเดชาชัย 086 896 0516
ผต. 0244 นายอนุนาท กำแพงเสรี eyemai@hotmail.com 086 446 5639 กรุงเทพมหานคร
ยังไม่ขึ้นทะเบียน-164 นายศุภณัฐ ทองอยู่เรือน