รายชื่อผู้ตรวจประเมินอาคารอนุรักษ์พลังงาน (BEC Auditor)

เลขที่หนังสือรับรอง (ผต.) ชื่อ - นามสกุล Email ติดต่อ วันที่หนังสือรับรองหมดอายุ Contact number Province
ผต. 0151 นายจักรพันธ์ ปิยะพฤกษพรรณ chakraphant@cpland.co.th 093 354 2879 กรุงเทพมหานคร
ผต. 0482 นายประกฤษฎิ์ วงศ์สุคนธ์ชาติ prakrish_v@yahoo.com 081 929 9883 ปทุมธานี
ผต. 0350 นายกิตติศักดิ์ คู่วรัญญู kittisak7mesu@gmail.com 085 812 9787 กรุงเทพมหานคร
ผต. 0576 นายพิชญะ เพียรพัฒนางกูร pepichaya@gmail.com 096 294 1626 กรุงเทพมหานคร
ผต. 0600 นายชยพัทธ์ แก้วทอง PF34NNC1@gmail.com 083 962 2361 กรุงเทพมหานคร
ผต. 0560 นายปฏิภูมิ งามทองเหลือง dragonjai21@gmail.com 087 401 8239 กรุงเทพมหานคร
ผต. 0280 นายสุรพันธุ์ นิลนนท์ 093 123 4828
ผต. 0096 นายกฤษณะ ลีฬกาญจนากุล kritsana_le@yahoo.com 082 017 7755 กรุงเทพมหานคร
ผต. 0123 นายชนะสินธุ์ บุญยมณี porcb8@gmail.com 081 357 7028 กรุงเทพมหานคร
ผต. 0260 นายธวัชชัย มะลาคุ้ม goteung@gmail.com 081 073 5529 กรุงเทพมหานคร
ผต. 0553 นางสาวศิริวรรณ โรโห siriwan.ro@rmuti.ac.th 093 464 2499 นครราชสีมา
ผต. 0495 นายอนุชาติ แก้วปู่ anuchart_nu@hotmail.com 083 010 4801 กรุงเทพมหานคร
ผต. 0435 นายปรีชา ยิ่งสุทธิพันธุ์ ypreecha@hotmail.com 086 398 5506 กรุงเทพมหานคร
ผต. 0210 นายทศพร พงษ์กลาง thossapon_big@hotmail.com 084 045 9014 ลำพูน
ผต. 0182 นายอภิชาติ ศรีชาติ saphichat@udru.ac.th 065 497 6280 อุดรธานี
ผต. 0542 นายโมฮัมหมัด ฮัมซา ซาร์วาร์ hamzasarwar31@gmail.com 097 169 0169 กรุงเทพมหานคร
ผต. 0393 นายกิติกร วงษ์มณี kuk.en.kku@hotmail.com - กรุงเทพมหานคร
ยังไม่ขึ้นทะเบียน-188 นายเอกอาทิตย์ ปรางมะณี
ผต. 0424 นายเผด็จ โพธิ์แก้ว 090 880 1888
ผต. 0344 นายไพโรจน์ พงศาพิชญ์ pairoch_pongsapich@yahoo.com 089 494 4370 กรุงเทพมหานคร
ผต. 0667 นายศตวรรษ วงษ์นิกรณ์ emptyearths@gmail.com 096 108 4276 กรุงเทพมหานคร
ผต. 0475 นายณัฐพัชร์ ธีรนันทนิตย์ jakrapatt@hotmail.com 084 700 7593 กรุงเทพมหานคร
ผต. 0286 นายโกวิท เจริญพัฒนาสถิตย์ nordkapp.eng@gmail.com 084 735 7979 กรุงเทพมหานคร
ผต. 0119 นายสมหวัง เจือจาน 090 982 5297 กรุงเทพมหานคร
ผต. 0594 นายชัยสิทธิ์ หว่างสิงห์ luklakpob@hotmail.com 094 389 2629 กรุงเทพมหานคร
ผต. 0746 นายณัฐวีร์ พงศ์อาจารย์ pnathawee@gmail.com 081 855 1355 กรุงเทพมหานคร
ผต. 0014 นางสาวกษิดา ชำนาญดี toey_kasida@hotmail.com 085 221 8939 กรุงเทพมหานคร
ยังไม่ขึ้นทะเบียน-471 นายสิทธิกร สมบัติศิริ
ผต. 0552 นายรณภัฎ เขตวรินท์ ronapat.flowfunction@gmail.com 093 241 9353 กรุงเทพมหานคร
ผต. 0716 นางสาวนิจชุดา อุ่ยอุทัย nichuda.oui@gmail.com 085 616 5353 เชียงราย
ผต. 0398 นายอัคราวุฒิ ครองยุติ jedai_pak@hotmail.com 085 495 2910 ลพบุรี
ยังไม่ขึ้นทะเบียน-42 นายอดิศร สุขแสง
ผต. 0592 นางสาวจันจรีย์ โชติวรรณพร janjaree.chot@gmail.com 084 022 3839 กรุงเทพมหานคร
ผต. 0402 นายธีระพงษ์ คำประเสริฐ tkhamprasert@gmail.com 093 170 9166 กรุงเทพมหานคร
ผต. 0722 นายปรีชา ทุมมุ preecha.tummu@gmail.com 081 546 1898 อุดรธานี
ผต. 0530 นางสาวกุลทิรา เทพสุภรณ์กุล kultira@gmail.com 096 246 5416 ปทุมธานี
ผต. 0202 นายภัทรภณ จริยเจริญ pattarapon.jar@gmail.com 085 086 4141
ผต. 0258 นายณัฐดนัย ประเสริฐสรรค์ p.natdanai8@gmail.com 081 646 5425 กรุงเทพมหานคร
ยังไม่ขึ้นทะเบียน-536 นายเขมกร ทัศนาญชลี
ผต. 0575 นายปวริศร์ คำมุลตรี khtpawaris@gmail.com 087 858 5705 กรุงเทพมหานคร
ผต. 0723 นายประวีณ จิณานุกุล praween_ji@cmu.ac.th 085 598 3429 เชียงใหม่
ผต. 0302 นายปราโมทย์ บุญโพธิ์ pramot2509@hotmail.com 095 896 5735 กรุงเทพมหานคร
ผต. 0190 นายณัทกร ญาณะพันธ์ Nutthakornyanaphan@hotmail.com 089 354 9491 ระยอง
ผต. 0696 นายวัชรากร ชนชื่นชมวงศ์ WATCHARAKORN_WM@HOTMAIL.COM 089 771 5233 สุราษฎร์ธานี
ผต. 0597 นายรัฐกิตติ์ กิตตน์อารัทธ์ radthagidexm@gmail.com 081 732 7097 นนทบุรี
ผต. 0507 นายอนุชิต พึ่งกล่อม anuchit.puengklom17@gmail.com 086 553 7213 กรุงเทพมหานคร
ผต. 0680 นายพสิษฐ์ วงศ์ปิติรุ่งเรือง gangnun128@gmail.com 083 018 0144 กรุงเทพมหานคร
ยังไม่ขึ้นทะเบียน-464 นายเอกพงศ์ อภิการสกุลชัย
ยังไม่ขึ้นทะเบียน-445 นายนิรุจน์ หลาวเพชร์
ผต. 0551 นายรณชัย ศิริธนารัตนกุล ronchai@gmail.com 081 642 9936 กรุงเทพมหานคร