รายชื่อผู้ตรวจประเมินอาคารอนุรักษ์พลังงาน (BEC Auditor)

เลขที่หนังสือรับรอง (ผต.) ชื่อ - นามสกุล Email ติดต่อ วันที่หนังสือรับรองหมดอายุ Contact number Province
ผต. 0066 นายโกศล สนทอง power.pea4924@gmail.com 089 941 2564 อุบลราชธานี
ผต. 0745 นายทวีชัย ปาเปาอ้าย arch.34.wee@gmail.com 081 179 7333 เชียงราย
ผต. 0584 นายจิตรกร ไตรรัตน์วรวุฒิ jorntakit@gmail.com 089 171 4774 กรุงเทพมหานคร
ผต. 0050 นายวัชรพล ตั้งกอบลาภ กรุงเทพมหานคร
ผต. 0549 นายมนัส วุฒิวิศิษฏ์สกุล manatwut@gmail.com 081 897 4296 ประจวบคีรีขันธ์
ผต. 0627 นางสาววรัญญา นุชน้อย warunya.nuchnoi@gmail.com 095 748 5509 กรุงเทพมหานคร
ยังไม่ขึ้นทะเบียน-208 นายธเนศ อิงสกุลรุ่งเรือง
ผต. 0459 นายประกิจ บุญเสรฐ prakitboonset@yahoo.com 081 375 9079 สมุทรปราการ
ยังไม่ขึ้นทะเบียน-637 นายนภัทร เตชวุฒิกร
ผต. 0682 นายธวัชชัย ปรพัฒนชาญ thawatchai.p@mitr.com 02-6799079-84 กรุงเทพมหานคร
ยังไม่ขึ้นทะเบียน-501 นายฐิติเกษม มุสิกะสิน
ผต. 0243 นายธีรวัต วงษ์กมลเศรษฐ์ teerawat36983@gmail.com 089 767 3439 นนทบุรี
ผต. 0705 นางสาวเปรมวิภา สิริปัญญานนท์ premwipanya@gmail.com 085 122 1108 กรุงเทพมหานคร
ผต. 0539 นายภพพงศ์ สกุลพิพัฒน์ศิลป์ กรุงเทพมหานคร
ผต. 0244 นายอนุนาท กำแพงเสรี eyemai@hotmail.com 086 446 5639 กรุงเทพมหานคร
ผต. 0312 นายจงพจน์ จิวรวิวัฒน์ กรุงเทพมหานคร
ผต. 0120 นางสาวทศวรรณ จารุอรรถทวี tossawan.jaru@gmail.com 086 810 0377 กรุงเทพมหานคร
ผต. 0667 นายศตวรรษ วงษ์นิกรณ์ emptyearths@gmail.com 096 108 4276 กรุงเทพมหานคร
ผต. 0005 นายณัฐกิตติ์ กิติวงค์ n.nattakit@gmail.com 082 482 2950 กรุงเทพมหานคร
ผต. 0058 นางสาวศรีสุดา ภู่แย้ม -
ผต. 0002 นายภาคภูมิ ทิพย์ประเสริฐ pern59@hotmail.com 085 119 4935 ปทุมธานี
ผต. 0080 นางสาวณัฐธยาน์ เอี้ยงฮง luniekatune@gmail.com 062 605 5574 สมุทรปราการ
ผต. 0319 นางสาวปสุตา สกุลกิตติมศักดิ์ -
ผต. 0111 นายอัครเดช ใจห้าว kennynaa@gmail.com 094 495 0025 กรุงเทพมหานคร
ยังไม่ขึ้นทะเบียน-50 นายศรุต ภัทรธีรนนท์
ผต. 0648 นายวาทิน ทองสุข vthongsukh@gmail.com 081 987 1365 กรุงเทพมหานคร
ผต. 0059 นายฐากร ไพบูลย์โรจน์รุ่ง thakorn.pai@gmail.com 081 834 4094 สมุทรปราการ
ผต. 0547 นางสาวณัฐินี พิพัฒน์ชลธี nnatthinee@gmail.com 082 249 4994 กรุงเทพมหานคร
ผต. 0219 นางสาวโสพิศ ชัยชนะ sopitchna@gmail.com 085 334 5998 ปทุมธานี
ผต. 0262 นายพงษ์ศักดิ์ ซ่อนทรัพย์ pong.sonsup@gmail.com 087 049 6460 ชลบุรี
ยังไม่ขึ้นทะเบียน-494 นายเฉลิมชาติ เสาวรัจ
ผต. 0049 นายชัยวัฒน์ ภู่วรกุลชัย irrman2002@gmail.com 087 546 5544 นนทบุรี
ผต. 0398 นายอัคราวุฒิ ครองยุติ jedai_pak@hotmail.com 085 495 2910 ลพบุรี
ผต. 0061 นายสมเกียรติ ศักดิ์ชลาธร somkait07@yahoo.com 089 697 4343 กรุงเทพมหานคร
ผต. 0308 นายวุฒิพงศ์ ปัทมวิสุทธิ์ 085 339 1333
ผต. 0611 นายพัลลภ ภูริวรางคกูล เชียงราย
ผต. 0299 นายวรวัฒน์ โทษาธรรม worrawat.th@gmail.com 085 245 3939 ขอนแก่น
ผต. 0272 นายชุติพงศ์ คุรุรัตน์พันธ์ chutipong.k@hotmail.com 099 463 9952 กรุงเทพมหานคร
ผต. 0671 นายชัยยุทธ เชตนุช chaiyut.chet@gmail.com 089 234 6406 นครสวรรค์
ผต. 0309 นางสาววรธันย์ญา โตทวีแสนสุข gibsiit@yahoo.com 082 985 6999 กรุงเทพมหานคร
ผต. 0141 นายวีรวุฒิ ลีลาเวชบุตร weerawut0312@gmail.com 081 577 8879 กรุงเทพมหานคร
ยังไม่ขึ้นทะเบียน-564 นายธนารัตน์ ตันมณีประเสริฐ
ผต.0249 นายเสริมศักดิ์ จันทร์จักโข 095 576 1794 สงขลา
ผต.0625 นายธนดล เจริญยุทธ monthanadol.cha@gmail.com 097 312 4230 กรุงเทพมหานคร
ผต. 0320 นายวิทยา รุ่งเจริญวัฒนา wittaya.r@attg.co.th 081 834 6998 กรุงเทพมหานคร
ยังไม่ขึ้นทะเบียน-542 นายวัชรพงศ์ ลิทองกุล
ผต. 0029 นายชัยศิลป์ จินานาง chaisiljinanang@gmail.com 086 913 1166 ราชบุรี
ยังไม่ขึ้นทะเบียน-422 นางสาวเบญญาภา กิติสุขชัย
ผต. 0721 นางสาวณปภัช เล็กกำแหง napaphat.lek@gmail.com 080 491 2829 เชียงใหม่
ผต. 0282 นายกรวิชญ์ บุญมี kornwitb@gmail.com 083 988 4256 นครศรีธรรมราช