รายชื่อผู้ตรวจประเมินอาคารอนุรักษ์พลังงาน (BEC Auditor)

เลขที่หนังสือรับรอง (ผต.) ชื่อ - นามสกุล Email ติดต่อ วันที่หนังสือรับรองหมดอายุ Contact number Province
ยังไม่ขึ้นทะเบียน-282 นายภีรวัสส์ สายสอิ้ง
ผต. 0488 นายพศวัต จันทร์สนิท 084 130 1057
ผต. 0483 นายทรงพล ผัดวงศ์ songpol.pud@gmail.com 099 626 9624 พะเยา
ผต. 0554 นางสาวสุภิญญา จิวะพงศ์ supinya.chiva@gmail.com 089 761 3639 กรุงเทพมหานคร
ผต. 0392 นายสานิตย์ ตรีกุย sanitt@flexontechnology.com - นนทบุรี
ผต. 0465 นายวีระ ศรีอริยะกุล weera11@gmail.com 087 494 1569 นนทบุรี
ผต. 0525 นายปัญญา คล่องอักษรกุล กรุงเทพมหานคร
ผต. 0272 นายชุติพงศ์ คุรุรัตน์พันธ์ chutipong.k@hotmail.com 099 463 9952 กรุงเทพมหานคร
ผต. 0110 นายวีรพงศ์ ไชยมีสุข weerapong.cms@gmail.com 094 965 5552 สระบุรี
ผต. 0461 นายสุรักษ์ ตั้งเคียงศิริสิน surakt@hotmail.com 063 195 9955 กรุงเทพมหานคร
ผต. 0056 นายสุทิน ฐาปนวงศ์เวช sutin3302@gmail.com 081 551 5080 กรุงเทพมหานคร
ผต. 0368 นายกวี คู่วรัญญู Kaukawee@gmail.com 091 695 2454 กรุงเทพมหานคร
ยังไม่ขึ้นทะเบียน-609 นางสาวสุวินันท์ ตั้งสุวรรณวงศ์
ยังไม่ขึ้นทะเบียน-617 นายนราวุฒิ ศรีแสง
ยังไม่ขึ้นทะเบียน-188 นายเอกอาทิตย์ ปรางมะณี
ผต. 0515 นายเฉลิมชัย ธนันตเศรษฐ tchalermchai@yahoo.com 095 354 6469 กรุงเทพมหานคร
ผต. 0440 นางสาวมัลลิกา วิโสจสงคราม mallika.p@rmutsv.ac.th 086 287 8436 กรุงเทพมหานคร
ยังไม่ขึ้นทะเบียน-117 นางสาววนาลี ยินดีรัมย์
ผต. 0506 นายสุบิน เหรียญแก้ว subin91@hotmail.com 089 679 4576 กรุงเทพมหานคร
ผต. 0207 นายอรรถพร อินอักษร systemdesign.phk@gmail.com 094 992 4653 ภูเก็ต
ผต. 0545 นางสาวชัญญา ขาวค้างพลู Chanya.geo@gmail.com 089 677 3588 นนทบุรี
ยังไม่ขึ้นทะเบียน-388 นางสาวพิณุท สุวภาพ
ผต. 0200 นายสรวิศ สอนสารี sorawitsonsaree@gmail.com 063 334 4448 พิษณุโลก
ผต. 0511 นายพงศธร พลั่วจินดา pongsatorn07@gmail.com 089 106 9006 นนทบุรี
ผต. 0299 นายวรวัฒน์ โทษาธรรม worrawat.th@gmail.com 085 245 3939 ขอนแก่น
ยังไม่ขึ้นทะเบียน-546 ว่าที่ร้อยตรีนิปุณ เลิศพัฒนพันธุ์
ผต. 0125 นายจักรกฤษ ทิพย์แดง 089 701 8333 กรุงเทพมหานคร
ผต. 0026 นางสาวบุษกร พรชนะรุ่งเรือง bussakornkay@hotmail.com 087 338 0979 กรุงเทพมหานคร
ผต. 0600 นายชยพัทธ์ แก้วทอง PF34NNC1@gmail.com 083 962 2361 กรุงเทพมหานคร
ผต. 0220 นายจักรกริศน์ ประคองขวัญชัย pjakkris@hotmail.com 089 105 0777 กรุงเทพมหานคร
ผต. 0467 นายวรชัย ปิตุรัตน์ 081 422 4156
ผต. 0209 ว่าที่ร้อยตรีประมวล จำปาแดง Pramual09@hotmail.com 063 541 9497
ยังไม่ขึ้นทะเบียน-288 นางสาวนิศารัตน์ เจียวก๊ก
ผต. 0629 นางสาวปภาวรินท์ บุญดาว paphawarin_b@hotmail.com 081 449 9486 กรุงเทพมหานคร
ผต. 0123 นายชนะสินธุ์ บุญยมณี porcb8@gmail.com 081 357 7028 กรุงเทพมหานคร
ผต. 0241 จุฑารัตน์ ประสานพิมพ์ mangkazo@hotmail.com 086 651 3323 กรุงเทพมหานคร
ผต. 0606 นางสาวรสา แย้มรับบุญ 096 878 9797 กรุงเทพมหานคร
ผต. 0165 นายเจตวีย์ ภัครัชพันธุ์ pkrshpn@hotmail.com 086 567 7376 กรุงเทพมหานคร
ผต. 0237 นางสาวณิชกานต์ เหล่าสมาธิกุล -
ผต. 0427 นายสุรเชษฐ์ ณ เชียงใหม่ 086 589 8452
ผต. 0111 นายอัครเดช ใจห้าว kennynaa@gmail.com 094 495 0025 กรุงเทพมหานคร
ผต. 0183 นายสุชน ทรัพย์สิงห์ todtad@gmail.com 081 499 9206 ชลบุรี
ผต. 0147 นายศุภสิทธิ์ เบญจเดชาชัย 086 896 0516
ยังไม่ขึ้นทะเบียน-48 นายภัทระ ฉ่ำมะนา
ผต. 0080 นางสาวณัฐธยาน์ เอี้ยงฮง luniekatune@gmail.com 062 605 5574 สมุทรปราการ
ผต. 0193 นายพิริยะ แสงไทร piriya_sangsai@hotmail.com 086 655 5302 กรุงเทพมหานคร
ผต. 0297 นายเฉลิมพร จินดาเพ็ง chalermporn.j@gmail.com 090 972 0692 กรุงเทพมหานคร
ผต. 0243 นายธีรวัต วงษ์กมลเศรษฐ์ 089 767 3439
ผต. 0556 นายจักรพงศ์ แสงสีรัตนกุลชัย ss.jakkapong@gmail.com 061 965 1532 กรุงเทพมหานคร
ผต. 0172 นายภาณุทัต รัตนะ 095 524 0947