รายชื่อผู้ตรวจประเมินอาคารอนุรักษ์พลังงาน (BEC Auditor)

เลขที่หนังสือรับรอง (ผต.) ชื่อ - นามสกุล Email ติดต่อ วันที่หนังสือรับรองหมดอายุ Contact number Province
ผต. 0745 นายทวีชัย ปาเปาอ้าย arch.34.wee@gmail.com 081 179 7333 เชียงราย
ผต. 0460 นายชาญยุทธ ศรีชมภู chanyut.kku@gmail.com 084 686 2050 หนองคาย
ยังไม่ขึ้นทะเบียน-117 นางสาววนาลี ยินดีรัมย์
ผต. 0747 นายอนุพงศ์ มานะชัยชนะ anupong.mana@gmail.com 081 304 7013 นครราชสีมา
ยังไม่ขึ้นทะเบียน-160 นายโชคชัย ดุจวรรณ์
ผต. 0275 นายสันติพนธ์ อนันต์วัฒนาพร Socdano@gmail.com 086 900 6706 กรุงเทพมหานคร
ผต. 0673 นายธงชัย ไชยราช thongchai.mpt@gmail.com 085 930 3038 ปทุมธานี
ผต. 0744 นายนิรัญชัย วรกมลธรรม เชียงใหม่
ผต. 0038 นายชารี กลางวาปี charee_k@hotmail.com 086 025 2339 ชลบุรี
ผต. 0279 นายกฤตวิทย์ ชุติมาทร champ38822@hotmail.com 094 549 7890 กรุงเทพมหานคร
ผต. 0482 นายประกฤษฎิ์ วงศ์สุคนธ์ชาติ prakrish_v@yahoo.com 081 929 9883 ปทุมธานี
ผต. 0636 นายวิศรุต แสงสว่าง witsarutssw1@gmail.com 063 254 5394 กรุงเทพมหานคร
ผต. 0078 นายภัทร ลิ่มสกุล pattara.lim@gmail.com 085 937 7444 กรุงเทพมหานคร
ผต. 0725 นายจิรัฏฐ์ จิรวรุญ Jirattjm@gmail.com 085 567 0939 กรุงเทพมหานคร
ผต. 0656 นายภาณุวัศน์ แรงรวมสิน tkucsc@hotmail.com 086 523 5710 นนทบุรี
ผต. 0226 นายพลวุฒิ จตุรงค์พลาธิปัต energy.59@hotmail.com 081 413 4898 กรุงเทพมหานคร
ผต. 0206 นายณฐวัฒน์ คำผาย 087 253 0339 อ่างทอง
ผต. 0267 นายปิยะบุตร สุขบรม piyabud.sukborom@gmail.com 089 570 3155 ขอนแก่น
ผต. 0091 นายศศิวัฒน์ ภวัตพงศ์ปณต นนทบุรี
ผต. 0486 นายประสิทธิ์ พัวภัทรกุล 081 657 9956
ยังไม่ขึ้นทะเบียน-494 นายเฉลิมชาติ เสาวรัจ
ผต. 0297 นายเฉลิมพร จินดาเพ็ง chalermporn.j@gmail.com 090 972 0692 กรุงเทพมหานคร
ยังไม่ขึ้นทะเบียน-42 นายอดิศร สุขแสง
ผต. 0127 นายเอกสิทธิ์ วันสม aka2355@gmail.com 085 119 8888 กรุงเทพมหานคร
ผต. 0396 นายปภาวิน สีแก้วน้ำใส 086 362 4682
ผต. 0137 นางสาวณัยน์ปพร มั่งสวัสดิ์ อุดรธานี
ผต.0625 นายธนดล เจริญยุทธ monthanadol.cha@gmail.com 097 312 4230 กรุงเทพมหานคร
ผต. 0077 นายภูรินท์ จักษุศิลา phoorin.p@gmail.com 065 009 9523 นนทบุรี
ผต. 0135 นายปรเมธ เกื้อกิจ 081 240 5500 กรุงเทพมหานคร
ผต. 0391 นายสุรสาร เทพศิริ surasan.th@gmail.com 084 870 7525 ปราจีนบุรี
ผต. 0211 นายทวิทย์ บุญทริกศิริ tavitb@siemens.com 091 576 0961 นนทบุรี
ผต. 0333 นายอำนาจ สอนใจ aumnaj@windowslive.com 084 556 1338 กรุงเทพมหานคร
ผต. 0454 นายชัยโย ตระกูลไทยรักษ์ tragoolthairug@yahoo.co.th 089 450 7383 กรุงเทพมหานคร
ผต. 0295 นายสุทธิพงศ์ เนื่องเยาว์ suttiphongn@gmail.com 086 510 6676 กรุงเทพมหานคร
ผต. 0670 นายธิติวุฒิ ยอดปัญญา thitiwut.yod@gmail.com 086 970 9671 สมุทรปราการ
ผต. 0667 นายศตวรรษ วงษ์นิกรณ์ emptyearths@gmail.com 096 108 4276 กรุงเทพมหานคร
ผต. 0724 นายวโรดม คำแผ่นชัย kwarodom@altotech.ai 082 059 9603 กรุงเทพมหานคร
ผต. 0709 นายวุฒิพงษ์ อภิชนบุตร wuttipong1974@gmail.com 087 906 6799 กรุงเทพมหานคร
ผต. 0075 นายสุทธิ พิกุลทอง suthi_p@hotmail.com 086 917 8810 สมุทรปราการ
ผต. 0553 นางสาวศิริวรรณ โรโห siriwan.ro@rmuti.ac.th 093 464 2499 นครราชสีมา
ผต. 0348 นายจิรัฎฐ์ วิชิตชัยชาคร chiratt.wi@gmail.com 081 581 1678 กรุงเทพมหานคร
ผต. 0763 นายอุซามะห์ อับดุลเลาะห์ usamah.a@hotmail.com 096 391 2239 กรุงเทพมหานคร
ผต. 0706 นายปกรณ์ กิจวัลลภ pakorn_kijwallop@hotmail.com 080 216 7199 นครปฐม
ผต. 0638 นายวิษณุ บุญชิต nocnack27@gmail.com 081 174 2090 กรุงเทพมหานคร
ผต. 0045 นางสาวพิธารัตน์ อนันวสุตพงศ์ petchinly@gmail.com 090 405 4059 กรุงเทพมหานคร
ผต. 0146 นางสาววิชุดา เมตตานันท 085 952 6235
ผต. 0227 นายศุภมิตร ช่วยสง 081 889 5258
ผต. 0562 นางสาวพิชามญชุ์ ลี่ทองอิน pichamon.leetongin@gmail.com 089 029 3420 กรุงเทพมหานคร
ผต. 0675 นางสาววงพลอย ปาลภิบาล wongploy.palp@gmail.com 087 592 5999 กรุงเทพมหานคร
ผต. 0149 นายสุรพงษ์ กสานติกุล 088 758 4399