รายชื่อผู้ตรวจประเมินอาคารอนุรักษ์พลังงาน (BEC Auditor)

เลขที่หนังสือรับรอง (ผต.) ชื่อ - นามสกุล Email ติดต่อ วันที่หนังสือรับรองหมดอายุ Contact number Province
ยังไม่ขึ้นทะเบียน-475 นายพสุ สุทธิกุล
ผต. 0688 นายรพี ธีรชัยสกุล rapeeteerachaisakul@gmail.com 089 425 5895 กรุงเทพมหานคร
ผต. 0359 นายธนินณัฏฐ์ สลางสิงห์ กรุงเทพมหานคร
ผต. 0196 นางสาวพรนภา สามงามยา Sphornnapa33@gmail.com 089 486 9994 ปทุมธานี
ผต. 0145 นายศราวุฒิ ช่างคิด 082 445 6539
ผต. 0262 นายพงษ์ศักดิ์ ซ่อนทรัพย์ pong.sonsup@gmail.com 087 049 6460 ชลบุรี
ผต. 0142 นางสาวธัญธร ค้ำไพโรจน์ bream.th@gmail.com 088 099 4602 นนทบุรี
ผต. 0574 นางชนิกานต์ ยิ้มประยูร chanikarn.s@ku.th 086 788 5545 กรุงเทพมหานคร
ผต. 0471 นายกฤษณะ มะโนนึก kritsana.jong@gmail.com 082 317 0521 กรุงเทพมหานคร
ผต. 0392 นายสานิตย์ ตรีกุย sanitt@flexontechnology.com - นนทบุรี
ผต. 0444 นายกวินชัย ต้องตรงทรัพย์ 084 670 5614
ผต. 0674 นางสาวอมรรัตน์ ยิ่งวิเศษ amornryi.cnt@gmail.com 091 773 6032 กรุงเทพมหานคร
ผต. 0712 นายชารินทร์ วงศ์โท๊ะ charin.wongto@gmail.com 099 780 8796 เชียงใหม่
ผต. 0700 นายทรงกิจ จิตภักดีบดินทร์ songkit.ee@gmail.com 061 445 5259 นครราชสีมา
ผต. 0416 นายนคร พรธนาชัย 086 551 7499
ผต. 0350 นายกิตติศักดิ์ คู่วรัญญู kittisak7mesu@gmail.com 085 812 9787 กรุงเทพมหานคร
ผต. 0336 นายณัฐสุขกิจ อสงไชยวัฒนกุล 081 167 2211 เชียงใหม่
ผต. 0694 นายณัฐนนท์ พันธ์นิล natthanonphannil@hotmail.com 092 717 5998 สงขลา
ผต. 0132 นายปวีรศักดิ์ เขียดทอง taru_ken01@msn.com 085 130 6310 ปทุมธานี
ผต. 0763 นายอุซามะห์ อับดุลเลาะห์ usamah.a@hotmail.com 096 391 2239 กรุงเทพมหานคร
ผต. 0659 นางสาวสุธิชา ไชยธรรม suticha.c35@gmail.com 099 053 5428 ปทุมธานี
ผต. 0251 นายวรภัทร พนาเจริญวงศ์ worapat@mitr.com - กรุงเทพมหานคร
ผต.0625 นายธนดล เจริญยุทธ monthanadol.cha@gmail.com 097 312 4230 กรุงเทพมหานคร
ผต. 0259 นายปรีดา จอมเกาะ preeda_js@hotmail.com 064 151 4982 นครราชสีมา
ผต. 0241 จุฑารัตน์ ประสานพิมพ์ mangkazo@hotmail.com 086 651 3323 กรุงเทพมหานคร
ผต. 0695 นายอิสระพันธ์ บานทรงกิจ issaraoff33@gmail.com 092 795 6669 ลำปาง
ผต. 0103 นายวิศวะ บัวแก้ว bvissava@gmail.com 091 512 6789 สมุทรปราการ
ยังไม่ขึ้นทะเบียน-445 นายนิรุจน์ หลาวเพชร์
ยังไม่ขึ้นทะเบียน-487 นางสาวจันทร์เพ็ญ เพ็งมณี
ผต. 0072 นายปรเมศวร์ พิชิตานนท์ pichitanont.p@gmail.com 065 692 6462 นนทบุรี
ผต. 0087 นายทศพร ทองเก่า นนทบุรี
ผต. 0624 นายจิรพัฒน์ ธนอารักษ์ jirapat.tanaaruk@gmail.com 083 141 9951 กรุงเทพมหานคร
ผต. 0612 นายจักษวัชร์ เนตรสว่าง ระยอง
ผต. 0012 นางสาวอัจฉรียา ชัยยะสมุทร achareeya@a49.co.th 081 172 3211 กรุงเทพมหานคร
ยังไม่ขึ้นทะเบียน-501 นายฐิติเกษม มุสิกะสิน
ผต. 0635 นายณัฐชนน วีระพงษ์วัฒนกุล natchanon_sid@hotmail.com 092 424 6519 กรุงเทพมหานคร
ยังไม่ขึ้นทะเบียน-151 นายอดิศร ประสิทธิ์ศักดิ์
ผต. 0086 ร้อยตำรวจตรีชาญไทยภักดิ์ แก่นจันทร์ธนกุล กรุงเทพมหานคร
ผต. 0101 นายอนุรัฐ สุรกร anuratsu@hotmail.com 087 117 8809 กรุงเทพมหานคร
ยังไม่ขึ้นทะเบียน-54 นายนวบุตร ธรรมกมล
ผต. 0725 นายจิรัฏฐ์ จิรวรุญ Jirattjm@gmail.com 085 567 0939 กรุงเทพมหานคร
ผต. 0235 นางสาวสุภิญญาลักษณ์ จันทรวงศ์ 084 612 2990
ยังไม่ขึ้นทะเบียน-486 นายลรร หอมขจร
ผต. 0522 นายพงศ์สรร เทพคุ้มกัน PONGSAN.THEP@YAHOO.CO.TH 089 444 2492 นนทบุรี
ผต. 0412 นายวรศิษฐ์ ตรูทัศนวินท์ worrasid@gmail.com 065 945 6905 กรุงเทพมหานคร
ผต. 0256 นายวีรชัย แสงจันทร์ -
ยังไม่ขึ้นทะเบียน-544 นายสมัชชา บุญชื่น
ผต. 0272 นายชุติพงศ์ คุรุรัตน์พันธ์ chutipong.k@hotmail.com 099 463 9952 กรุงเทพมหานคร
ผต. 0517 นายนเรศ สุยะโรจน์ aeynaret@gmail.com 081 998 1849 เชียงใหม่
ยังไม่ขึ้นทะเบียน-149 นายธีระชัย ดีสมสุข