รายชื่อผู้ตรวจประเมินอาคารอนุรักษ์พลังงาน (BEC Auditor)

เลขที่หนังสือรับรอง (ผต.) ชื่อ - นามสกุล Email ติดต่อ วันที่หนังสือรับรองหมดอายุ Contact number Province
ผต. 0154 นายเอกชัย เหมหอมวงษ์ eakachai@maxcon.co.th 088 088 0025 นนทบุรี
ผต. 0636 นายวิศรุต แสงสว่าง witsarutssw1@gmail.com 063 254 5394 กรุงเทพมหานคร
ผต. 0245 นายสมชาย ศรีปิติวิทยานันท์ practical.ts@gmail.com - กรุงเทพมหานคร
ผต. 0127 นายเอกสิทธิ์ วันสม aka2355@gmail.com 085 119 8888 กรุงเทพมหานคร
ผต. 0488 นายพศวัต จันทร์สนิท 084 130 1057
ผต. 0153 นายทูนธรรม สุโฆสิต toontam@maxcon.co.th 088 088 0025 นนทบุรี
ผต. 0485 นายมงคล เพลครบุรี mongkol2@sut.ac.th 080 469 3939 นครราชสีมา
ผต. 0129 นายอลงกรณ์ คำตันบุญ tu_ubu@hotmail.com 087 488 3021 ขอนแก่น
ยังไม่ขึ้นทะเบียน-637 นายนภัทร เตชวุฒิกร
ผต. 0536 นายเฉลิมชาติ เสาวรัจ chalermchart.s@hotmail.com 088 719 0797 สุรินทร์
ยังไม่ขึ้นทะเบียน-494 นายเฉลิมชาติ เสาวรัจ
ยังไม่ขึ้นทะเบียน-53 นายพงศกร อั้งสุพ่วง
ผต. 0575 นายปวริศร์ คำมุลตรี khtpawaris@gmail.com 087 858 5705 กรุงเทพมหานคร
ผต. 0179 นายจเร แสงปลอด S_jare@nawarat.co.th 096 635 2655 นนทบุรี
ผต. 0343 นายจิตกร กนกนัยการ chitakorm09@gmail.com 086 564 4850 กรุงเทพมหานคร
ยังไม่ขึ้นทะเบียน-351 นายนเรศ สุยะโรจน์
ผต. 0442 นายวิชัย สังข์แก้ว 087 544 9362
ผต. 0475 นายณัฐพัชร์ ธีรนันทนิตย์ jakrapatt@hotmail.com 084 700 7593 กรุงเทพมหานคร
ยังไม่ขึ้นทะเบียน-502 นายธัชวัฒน์ เลิศอนันต์
ผต. 0086 ร้อยตำรวจตรีชาญไทยภักดิ์ แก่นจันทร์ธนกุล กรุงเทพมหานคร
ยังไม่ขึ้นทะเบียน-152 นายวรรณศักดิ์ คงดี
ผต. 0253 นายสรยุทธ สุขีนัย Sorayut@mitr.com 02-6799079-84 กรุงเทพมหานคร
ผต. 0457 นายรวมชัย แซ่โล้ว raumchais@mea.or.th 089 665 1517 กรุงเทพมหานคร
ผต. 0082 นายสัญชัย เตียงพาณิชย์ tiangpanich@gmail.com 081 428 9218 กรุงเทพมหานคร
ผต. 0599 นายกวิน บวรธนจรรยา kawinarchitect@gmail.com 096 878 9797 กรุงเทพมหานคร
ผต. 0077 นายภูรินท์ จักษุศิลา phoorin.p@gmail.com 065 009 9523 นนทบุรี
ผต. 0299 นายวรวัฒน์ โทษาธรรม worrawat.th@gmail.com 085 245 3939 ขอนแก่น
ผต. 0172 นายภาณุทัต รัตนะ 095 524 0947
ผต. 0366 นายนนทกานต์ ประเสริฐกุล Nonthakarn_non@hotmail.com 084 759 6738 ปทุมธานี
ผต. 0363 นายอำนาจ เหล่าสิทธิ์ 088 739 1005
ผต. 0590 นายรัชโยธิน ทองอินทร์ Ratchayothin.T@outlook.com 086 554 3458 ชลบุรี
ผต. 0248 นายวุฒิไกร ทองทิพย์ wutthikrai_t@de-xstudio.co.th 062 492 9782 กรุงเทพมหานคร
ผต. 0036 นายสมคิด วรศิลป์ชัย somkid@enginova.co.th 081 003 1551 ชลบุรี
ผต. 0631 นายธีราธร สุปรารภ beau.teerathorn@gmail.com 081 253 5451 สมุทรปราการ
ผต. 0162 นางสาวปรีชญา มหัทธนทวี 086 991 7088
ผต. 0049 นายชัยวัฒน์ ภู่วรกุลชัย irrman2002@gmail.com 087 546 5544 นนทบุรี
ผต. 0360 นายสุวิชา เบญจพร suwicha.b@rsu.ac.th 081 987 9349 ปทุมธานี
ยังไม่ขึ้นทะเบียน-155 นายวีระยุทธ ต่วนพันธ์ล้อม
ผต. 0034 นายประพต เอมเอก praphotaemaek@gmail.com 081 735 8546 นนทบุรี
ยังไม่ขึ้นทะเบียน-643 นางสาวพิมประภา จินดากร
ยังไม่ขึ้นทะเบียน-401 นายวิโรจน์ ขจัดภัย
ผต. 0323 ว่าที่ร้อยตรีธรรมศักดิ์ พันธุ์แสนศรี 092 541 4498 แพร่
ผต. 0581 นายสมศักดิ์ จิตมั่น archmansj@gmail.com 081 626 0260 กรุงเทพมหานคร
ผต. 0440 นางสาวมัลลิกา วิโสจสงคราม mallika.p@rmutsv.ac.th 086 287 8436 กรุงเทพมหานคร
ยังไม่ขึ้นทะเบียน-499 นายราชันย์ จันทับ
ผต. 0578 นายอนันต์ กิตติกุลเมธี anan.exm@gmail.com 089 171 8393 กรุงเทพมหานคร
ผต. 0477 นายเนติวุฒิ วายโสกา natiwut.y@gmail.com 084 419 9966 มุกดาหาร
ยังไม่ขึ้นทะเบียน-541 นายณัฐปคัลภ์ ตรีเนตร
ผต. 0339 นายปัณณวิชญ์ สะมะแอ 095 086 8800
ยังไม่ขึ้นทะเบียน-468 นายรุ่งโรจน์ โรจน์รัตนาดำรง