รายชื่อผู้ตรวจประเมินอาคารอนุรักษ์พลังงาน (BEC Auditor)

เลขที่หนังสือรับรอง (ผต.) ชื่อ - นามสกุล Email ติดต่อ วันที่หนังสือรับรองหมดอายุ Contact number Province
ยังไม่ขึ้นทะเบียน-223 นายทรงพล พิริยจิตรกรกิจ
ผต. 0139 นางสาวเกตุษฎา พรประสิทธิ์ kedsada.p@gmail.com 081 343 5981 กรุงเทพมหานคร
ผต. 0545 นางสาวชัญญา ขาวค้างพลู Chanya.geo@gmail.com 089 677 3588 นนทบุรี
ผต. 0229 นายธนาภัทร ไพศาลโรจนรัตน์ p_tanapat@yahoo.com 062 153 6295 กรุงเทพมหานคร
ผต. 0499 นายกำพล ถาวร nengme02@gmail.com 086 549 9184 ปทุมธานี
ผต. 0240 นายกษิดิ์เดช ชัยพฤกษยะนนท์ kasidej.ch@gmail.com 083 074 5959 กรุงเทพมหานคร
ผต. 0378 นางสาววรุณสิริ อินทร์จันทร์ 083 156 7874
ผต. 0328 นางทิพา ตันเจริญรัตน์ llwstipa@gmail.com 098 668 8258 เชียงราย
ผต. 0361 นายสมยศ ส่งสาลี 090 894 5445
ผต. 0216 นายสินโชติ กีรติอนันต์ cole_sin@hotmail.com 087 513 3561 กรุงเทพมหานคร
ยังไม่ขึ้นทะเบียน-445 นายนิรุจน์ หลาวเพชร์
ผต. 0062 นายพิศาล ธนกุลเลิศ pisarn.t@ttm-jda.com 089 597 7733 สงขลา
ผต. 0083 นายเอกภาพ ศรีอัษฎาพร ekkapharb@gmail.com 089 011 1244 กรุงเทพมหานคร
ผต. 0569 นายณัฐพล งามกาละ nookngamkala@gmail.com 086 520 3282 กรุงเทพมหานคร
ยังไม่ขึ้นทะเบียน-639 นายกมนนัทธ์ สุมานะนันท์
ผต. 0618 นางสาวทัชชา อังกนะภัทรขจร tatchaaa@hotmail.com 082 481 3588 กรุงเทพมหานคร
ผต. 0188 นายวสันต์ สิทธา sittha.eng@gmail.com 081 940 4479 ระยอง
ผต. 0485 นายมงคล เพลครบุรี mongkol2@sut.ac.th 080 469 3939 นครราชสีมา
ผต. 0527 นายวสันต์ รุ่งวิทย์วทัญญู wasan_gear13@hotmail.com 083 063 0206 กรุงเทพมหานคร
ผต. 0076 นายชลทศ ประเทืองสุขพงษ์ chonlatos.pra@gmail.com 081 205 0635 กรุงเทพมหานคร
ผต. 0040 นายจิรชาติ ธรรมชาติ chirachart.t@gmail.com 097 918 7758 ชลบุรี
ผต. 0598 นายสิทธิพร ลีนานนท์ bambright@gmail.com 099 259 2965 กรุงเทพมหานคร
ผต. 0548 นางสาวภัทรา ชาญวัฒกี pattra.charn@gmail.com 081 309 1122 กรุงเทพมหานคร
ผต. 0101 นายอนุรัฐ สุรกร anuratsu@hotmail.com 087 117 8809 กรุงเทพมหานคร
ผต. 0227 นายศุภมิตร ช่วยสง 081 889 5258
ผต. 0285 นายเอก เล้ามั่นคง ake@mitr.com -
ผต. 0266 นายเสรี ถวิลไพร 081 523 8764
ผต. 0262 นายพงษ์ศักดิ์ ซ่อนทรัพย์ pong.sonsup@gmail.com 087 049 6460 ชลบุรี
ผต. 0326 นายภานุพงศ์ อักษรณรงค์ 095 949 5111 กรุงเทพมหานคร
ผต. 0515 นายเฉลิมชัย ธนันตเศรษฐ tchalermchai@yahoo.com 095 354 6469 กรุงเทพมหานคร
ผต. 0093 นายอมรินทร์ พูลผลอำนวย rin250@hotmail.com 086 441 7010 กรุงเทพมหานคร
ยังไม่ขึ้นทะเบียน-30 นายอัครา กิตติปฎิมาคุณ
ผต. 0624 นายจิรพัฒน์ ธนอารักษ์ jirapat.tanaaruk@gmail.com 083 141 9951 กรุงเทพมหานคร
ผต. 0595 นายเชิญขวัญ พงษ์สาระนันทกุล mr.choenkwan@gmail.com 089 920 4942 สมุทรสาคร
ผต. 0532 นายวีระยุทธ ต่วนพันธ์ล้อม OFFER_VT@hotmail.com 089 756 6074 กรุงเทพมหานคร
ผต. 0512 นายวิวัฒน์ อ่อนนาคคล้ำ wp_js38@hotmail.com 081 432 2066 นครปฐม
ผต. 0008 นางสาวพิชชาพร ประพิณศรี p.prapinsri@gmail.com 081 446 8206 กรุงเทพมหานคร
ผต. 0315 นางสาวฐิติมารัชกรณ์ พูลเพิ่ม pegaaz92@gmail.com 061 728 9191 ปทุมธานี
ผต. 0245 นายสมชาย ศรีปิติวิทยานันท์ practical.ts@gmail.com - กรุงเทพมหานคร
ยังไม่ขึ้นทะเบียน-160 นายโชคชัย ดุจวรรณ์
ยังไม่ขึ้นทะเบียน-117 นางสาววนาลี ยินดีรัมย์
ผต. 0383 นายพลเชษฐ์ โตสมบุญ 090 909 1926
ผต. 0120 นางสาวทศวรรณ จารุอรรถทวี tossawan.jaru@gmail.com 086 810 0377 กรุงเทพมหานคร
ยังไม่ขึ้นทะเบียน-472 นายอรรถพล ปินไชย
ผต. 0605 นายพงศธร ทับสมบัติ tsb.pongsathorn@gmail.com 095 657 9273 กรุงเทพมหานคร
ผต. 0009 นายประพันธ์ ธนาปิยกุล prapunt@hotmail.com 081 442 3874 กรุงเทพมหานคร
ผต. 0246 นายกุนที ประเสริฐสงค์ kunnatee1@gmail.com 090 991 5261 นนทบุรี
ยังไม่ขึ้นทะเบียน-611 นายศิวะ จารุวรรณ
ผต. 0073 นายเลิศชัย กั๋งเซ่ง loedchaiee11@gmail.com 084 636 7423 ภูเก็ต
ยังไม่ขึ้นทะเบียน-157 นายไตรวิชช์ จุ่งพิวัฒน์