รายชื่อผู้ตรวจประเมินอาคารอนุรักษ์พลังงาน (BEC Auditor)

เลขที่หนังสือรับรอง (ผต.) ชื่อ - นามสกุล Email ติดต่อ วันที่หนังสือรับรองหมดอายุ Contact number Province
ผต. 0170 นายสุริยา แก้วอาษา suriya_ka@hotmail.com 087 234 7853 สกลนคร
ผต. 0660 นายศิริ สีร้อยคำ siri.siroikam@gmail.com 082 546 3999 ปทุมธานี
ผต. 0090 ว่าที่ร้อยตรีนาวิน อินอาน ขอนแก่น
ผต. 0188 นายวสันต์ สิทธา sittha.eng@gmail.com 081 940 4479 ระยอง
ผต. 0096 นายกฤษณะ ลีฬกาญจนากุล kritsana_le@yahoo.com 082 017 7755 กรุงเทพมหานคร
ผต. 0679 นางสาวฐิศิรักน์ เชื้อเมืองพาน thisirak.chuea@gmail.com 088 659 4222 ปทุมธานี
ผต. 0212 นายธนาวุฒิ โฆษิตวาณิชวิรุฬห์ conzeptwut@gmail.com 087 694 2545 กรุงเทพมหานคร
ผต. 0296 นายคัมภีร์ เปรพิพัฒน์ khampee.p@gmail.com 081 648 1733 สมุทรปราการ
ผต. 0262 นายพงษ์ศักดิ์ ซ่อนทรัพย์ pong.sonsup@gmail.com 087 049 6460 ชลบุรี
ผต. 0023 นายอนวัช ฉวีสุข anawatcha01@gmail.com 089 455 5846 กรุงเทพมหานคร
ผต. 0763 นายอุซามะห์ อับดุลเลาะห์ usamah.a@hotmail.com 096 391 2239 กรุงเทพมหานคร
ผต. 0569 นายณัฐพล งามกาละ nookngamkala@gmail.com 086 520 3282 กรุงเทพมหานคร
ผต. 0536 นายเฉลิมชาติ เสาวรัจ chalermchart.s@hotmail.com 088 719 0797 สุรินทร์
ผต. 0602 นายธงไชย วงศ์ปริยพัชร์ chai_2469@hotmail.com 084 822 4196 กรุงเทพมหานคร
ผต. 0289 นายธำรงชัย ศรีชัย Thamrongchai2539@hotmail.com - นครศรีธรรมราช
ผต. 0123 นายชนะสินธุ์ บุญยมณี porcb8@gmail.com 081 357 7028 กรุงเทพมหานคร
ยังไม่ขึ้นทะเบียน-243 นายเอกนันท์ ฟ้ากระจ่าง
ผต. 0672 นายสิทธิศักดิ์ บัวโฉม s.buachom@gmail.com 087 323 3623 กรุงเทพมหานคร
ผต. 0574 นางสาวสุปรียา ผ่องใส supreeya.p11@gmail.com 082 236 9965 กรุงเทพมหานคร
ผต. 0761 นายคงคุณ เจริญวิศาล kongkun.om@gmail.com 062 632 9988 กรุงเทพมหานคร
ผต. 0578 นายอนันต์ กิตติกุลเมธี anan.exm@gmail.com 089 171 8393 กรุงเทพมหานคร
ผต. 0380 นายปรีชา เหมมัน Preechhe@tot.co.th 089 300 2514 นนทบุรี
ผต. 0572 นายณัฐวุฒิ ยะย่าเป้า 062 615 5298 ลำปาง
ผต. 0101 นายอนุรัฐ สุรกร anuratsu@hotmail.com 087 117 8809 กรุงเทพมหานคร
ยังไม่ขึ้นทะเบียน-416 นายวริษฐ์ ธรรมศิริโรจน์
ยังไม่ขึ้นทะเบียน-66 นายธนณัฎฐ์ ลังกาดี
ผต. 0626 นายธนนันท์ ช่อผล tananan.chw@gmail.com 089 195 5809 กรุงเทพมหานคร
ยังไม่ขึ้นทะเบียน-564 นายธนารัตน์ ตันมณีประเสริฐ
ผต. 0628 นายรุ่งอนันต์ พระพรเพ็ญ runganan.prapornpen@gmail.com 085 954 5672 กรุงเทพมหานคร
ผต. 0389 นายชุมพล พันธุ์น้อย 080 666 4151
ยังไม่ขึ้นทะเบียน-187 นายวณิชย์ จักขุจันทร
ยังไม่ขึ้นทะเบียน-318 นายพสิษฐ์ ตั้งหทัยทิพย์
ผต. 0372 นายอดิศร ทิวัฑฒานนท์ 064 351 6515 นครราชสีมา
ผต. 0477 นายเนติวุฒิ วายโสกา natiwut.y@gmail.com 084 419 9966 มุกดาหาร
ผต. 0001 นายปัญญาวุธ ถมยาวิทย์ cthomyp@hotmail.com 084 700 7593 นนทบุรี
ผต. 0661 นางสาวพัชรินทร์ ตุละ Tula.patcharin@gmail.com 084 357 9834 นครราชสีมา
ผต. 0718 นายเอกกุล คำชนะ ekkunkhamchana@gmail.com 082 026 7600 เชียงใหม่
ยังไม่ขึ้นทะเบียน-471 นายสิทธิกร สมบัติศิริ
ผต. 0185 นายปรีชา มงคลสง่า 083 305 3306
ผต. 0061 นายสมเกียรติ ศักดิ์ชลาธร somkait07@yahoo.com 089 697 4343 กรุงเทพมหานคร
ผต. 0006 นางสาวปานเรขา พรมทา parnleykha@gmail.com 089 570 7035 ขอนแก่น
ผต. 0669 นายทรงพล จารุวิศิษฏ์ fengspc@gmail.com 086 378 2501 กรุงเทพมหานคร
ยังไม่ขึ้นทะเบียน-631 นางสาวภัทรภร ลิ้มทรงธรรม
ยังไม่ขึ้นทะเบียน-160 นายโชคชัย ดุจวรรณ์
ผต. 0474 นายสมโชค บุญชัยศรี 085 063 6006
ผต. 0529 นายเวชยันตร์ ใช้สมบุญ wetchkrub55@gmail.com 081 901 6986 นนทบุรี
ผต. 0083 นายเอกภาพ ศรีอัษฎาพร ekkapharb@gmail.com 089 011 1244 กรุงเทพมหานคร
ผต. 0413 นางสาวยศยา ภัทรภูมีมิตร yodsaya.cx@gmail.com 087 881 7817 กรุงเทพมหานคร
ผต. 0299 นายวรวัฒน์ โทษาธรรม worrawat.th@gmail.com 085 245 3939 ขอนแก่น
ผต. 0057 นายอิทธิ คำอ้อย i.khamoye@gmail.com 095 698 3809 เชียงราย