รายชื่อผู้ตรวจประเมินอาคารอนุรักษ์พลังงาน (BEC Auditor)

เลขที่หนังสือรับรอง (ผต.) ชื่อ - นามสกุล Email ติดต่อ วันที่หนังสือรับรองหมดอายุ Contact number Province
ผต. 0505 นายนครินทร์ ลี้สุทธิพรชัย NAKARIN.PNPNKR@GMAIL.COM 087 568 6922 นนทบุรี
ผต. 0605 นายพงศธร ทับสมบัติ tsb.pongsathorn@gmail.com 095 657 9273 กรุงเทพมหานคร
ผต. 0477 นายเนติวุฒิ วายโสกา natiwut.y@gmail.com 084 419 9966 มุกดาหาร
ผต. 0608 นายสรวิชญ์ ลีลาธนพงศ์ sorrawit.lee@gmail.com 083 038 2140 กรุงเทพมหานคร
ผต. 0051 นางรุริยา พลซา ruriyap@gmail.com 081 700 7368 กรุงเทพมหานคร
ยังไม่ขึ้นทะเบียน-486 นายลรร หอมขจร
ยังไม่ขึ้นทะเบียน-141 นายกิตติพงศ์ โชคกิตเดชา
ผต. 0610 นายพันธ์นิตย์ มกรพันธุ์ กรุงเทพมหานคร
ผต. 0703 นายกช พุฒซ้อน koshphutson@gmail.com 080 741 1968 กรุงเทพมหานคร
ผต. 0367 นายวิทยา มีนาม 087 682 5939
ผต. 0418 นางสาวปัณฑารีย์ แฝงสุวรรณ 065 618 2551
ผต. 0120 นางสาวทศวรรณ จารุอรรถทวี tossawan.jaru@gmail.com 086 810 0377 กรุงเทพมหานคร
ยังไม่ขึ้นทะเบียน-611 นายศิวะ จารุวรรณ
ผต. 0075 นายสุทธิ พิกุลทอง suthi_p@hotmail.com 086 917 8810 สมุทรปราการ
ผต. 0628 นายรุ่งอนันต์ พระพรเพ็ญ runganan.prapornpen@gmail.com 085 954 5672 กรุงเทพมหานคร
ผต. 0093 นายอมรินทร์ พูลผลอำนวย rin250@hotmail.com 086 441 7010 กรุงเทพมหานคร
ผต. 0312 นายจงพจน์ จิวรวิวัฒน์ กรุงเทพมหานคร
ผต. 0440 นางสาวมัลลิกา วิโสจสงคราม mallika.p@rmutsv.ac.th 086 287 8436 กรุงเทพมหานคร
ยังไม่ขึ้นทะเบียน-155 นายวีระยุทธ ต่วนพันธ์ล้อม
ผต. 0329 นายกฤษณะพันธุ์ ตันเจริญรัตน์ l2ukaow80@gmail.com 087 072 9728 นนทบุรี
ผต. 0613 นายอดิศักดิ์ เดชธง กรุงเทพมหานคร
ผต. 0533 นางสาวณัฐกาญจน์ อุดมสัจจพันธุ์ nattakan.udo@gmail.com 081 808 3671 กรุงเทพมหานคร
ผต. 0311 นายดวงภรณ์ ศิริ -
ผต. 0197 นายชุมพล กิตติฐนิสพงษ์ 089 983 5772
ผต. 0413 นางสาวยศยา ภัทรภูมีมิตร yodsaya.cx@gmail.com 087 881 7817 กรุงเทพมหานคร
ผต. 0411 นายศุภชัย นาทะพันธ์ supphachai.nat@mahidol.ac.th 081 914 6461 นนทบุรี
ผต. 0068 นายรณกร เพ็ชรช้าง ronnakorn.pett@gmail.com 081 875 3483 ระยอง
ผต. 0732 นายกรรพล ปิ่นกำลัง kanponpinkamlang@gmail.com 080 948 7905 นครราชสีมา
ผต. 0144 นางสาวนพวรรณ วรรณสูตร์ -
ผต. 0573 นางสาวโสภิดา อำนวยศิลป์ 080 557 5994 กรุงเทพมหานคร
ผต. 0476 นายเริงวิทย์ แดงประเสริฐ 084 649 4626 กรุงเทพมหานคร
ผต. 0431 นางสาวบุษกร ดวงแก้ว 085 016 2622
ผต. 0531 นายศุภรัตน์ กลั่นเลี้ยง suparatklanliang@gmail.com 081 343 1842 นนทบุรี
ผต. 0199 นายกฤษฎา อ้นอ้าย Kritsada_on@hotmail.com 064 886 4245 พิษณุโลก
ผต. 0064 นายสุรชัย อำนวยพรเลิศ aretomrit@gmail.com 094 640 7557 เชียงราย
ผต. 0245 นายสมชาย ศรีปิติวิทยานันท์ practical.ts@gmail.com - กรุงเทพมหานคร
ผต. 0421 นายชัยรัชต์ บุญผาติ นนทบุรี
ผต. 0192 นายกฤษณะ อาสน์สุวรรณ์ Kritsana_ts@yahoo.com - นนทบุรี
ผต. 0366 นายนนทกานต์ ประเสริฐกุล Nonthakarn_non@hotmail.com 084 759 6738 ปทุมธานี
ผต. 0417 นายคเณศ จึ่งสกุล kanesjun@scg.co.th 085 041 1424 กรุงเทพมหานคร
ยังไม่ขึ้นทะเบียน-212 นายสิทธิโชค สบายเมือง
ผต. 0165 นายเจตวีย์ ภัครัชพันธุ์ pkrshpn@hotmail.com 086 567 7376 กรุงเทพมหานคร
ผต. 0724 นายวโรดม คำแผ่นชัย kwarodom@altotech.ai 082 059 9603 กรุงเทพมหานคร
ผต. 0363 นายอำนาจ เหล่าสิทธิ์ 088 739 1005
ผต. 0184 นายอัจฉรินทร คล้ายแก้ว atcharinthorn@gmail.com - สงขลา
ผต. 0493 นายภัทรงค์ ไกรวัฒนพงศ์ patarong.k@next-2nd.com 086 577 8938 กรุงเทพมหานคร
ยังไม่ขึ้นทะเบียน-388 นางสาวพิณุท สุวภาพ
ผต. 0509 นางสาวพิชญา เลิศพิบูลย์กิจ peach_pl@hotmail.com 085 090 6465 เพชรบุรี
ผต. 0305 นายณัฐพงศ์ ทวีสุข nach.tawee@gmail.com 084 901 4450 กรุงเทพมหานคร
ผต. 0447 นายดนุพงษ์ สรรพอุดม 089 891 5707