รายชื่อผู้ตรวจประเมินอาคารอนุรักษ์พลังงาน (BEC Auditor)

เลขที่หนังสือรับรอง (ผต.) ชื่อ - นามสกุล Email ติดต่อ วันที่หนังสือรับรองหมดอายุ Contact number Province
ผต. 0016 นายอธิคม นิลอุบล nila.upala@gmail.com 090 519 9570 นนทบุรี
ผต. 0620 นายสมิทธิภัทร คำประพันธ์ smithipatt@gmail.com 083 146 9978 นครนายก
ผต. 0147 นายศุภสิทธิ์ เบญจเดชาชัย 086 896 0516
ผต. 0256 นายวีรชัย แสงจันทร์ -
ผต. 0098 นายจักรพันธ์ ลังการิน 089 569 9629 ขอนแก่น
ผต. 0072 นายปรเมศวร์ พิชิตานนท์ pichitanont.p@gmail.com 065 692 6462 นนทบุรี
ผต. 0440 นางสาวมัลลิกา วิโสจสงคราม mallika.p@rmutsv.ac.th 086 287 8436 กรุงเทพมหานคร
ผต. 0258 นายณัฐดนัย ประเสริฐสรรค์ p.natdanai8@gmail.com 081 646 5425 กรุงเทพมหานคร
ผต. 0388 นายยูณสิทธิ์ พุฒิพิริยะ 081 024 4795
ผต. 0458 ว่าที่ร้อยตรีสิทธิโชค แสงโคตร์ 081 466 5629 สมุทรสาคร
ผต. 0575 นายปวริศร์ คำมุลตรี khtpawaris@gmail.com 087 858 5705 กรุงเทพมหานคร
ผต. 0138 นายปรีชา โขธนพงศ์ preechakho@gmail.com 089 691 2031 ราชบุรี
ผต. 0118 นายไสว ไพเราะ swaikup@hotmail.com 081 715 6121 กรุงเทพมหานคร
ผต. 0151 นายจักรพันธ์ ปิยะพฤกษพรรณ chakraphant@cpland.co.th 093 354 2879 กรุงเทพมหานคร
ผต. 0344 นายไพโรจน์ พงศาพิชญ์ pairoch_pongsapich@yahoo.com 089 494 4370 กรุงเทพมหานคร
ผต. 0321 นายอมร เอี่ยมธนากุล 062 590 9095
ผต. 0371 นายปรินทร มุทธากลิน กรุงเทพมหานคร
ผต. 0365 นายชนาวิทย์ สร้อยเสริมทรัพย์ chanawit007@gmail.com - สงขลา
ผต. 0629 นางสาวปภาวรินท์ บุญดาว paphawarin_b@hotmail.com 081 449 9486 กรุงเทพมหานคร
ผต. 0488 นายพศวัต จันทร์สนิท 084 130 1057
ผต. 0565 นางสาววริศรา ทัศนสุวรรณ v.tasanasuwan@gmail.com 080 374 8395 นครราชสีมา
ยังไม่ขึ้นทะเบียน-639 นายกมนนัทธ์ สุมานะนันท์
ผต. 0607 นางสาวภาสพิมล ชาตยาภรณ์ patpimonch@gmail.com 081 486 7276 สมุทรปราการ
ผต. 0065 นายยุทธนา ทองท้วม yuttana.t@cmu.ac.th 098 742 9461 เชียงใหม่
ยังไม่ขึ้นทะเบียน-34 นายเสริมชาติ อัครินทวงศ์
ผต. 0154 นายเอกชัย เหมหอมวงษ์ eakachai@maxcon.co.th 088 088 0025 นนทบุรี
ผต. 0438 นายบัณฑิต คณารักษ์สันติ -
ผต. 0146 นางสาววิชุดา เมตตานันท 085 952 6235
ยังไม่ขึ้นทะเบียน-30 นายอัครา กิตติปฎิมาคุณ
ผต.0625 นายธนดล เจริญยุทธ monthanadol.cha@gmail.com 097 312 4230 กรุงเทพมหานคร
ผต. 0262 นายพงษ์ศักดิ์ ซ่อนทรัพย์ pong.sonsup@gmail.com 087 049 6460 ชลบุรี
ยังไม่ขึ้นทะเบียน-51 นายศศิพงศ์ จินดาลัทธ
ผต. 0122 นายวิฑูรย์ ภาวนาเจริญ vitoon.paw@supalai.com 089 960 8146 กรุงเทพมหานคร
ผต. 0348 นายจิรัฎฐ์ วิชิตชัยชาคร chiratt.wi@gmail.com 081 581 1678 กรุงเทพมหานคร
ผต. 0123 นายชนะสินธุ์ บุญยมณี porcb8@gmail.com 081 357 7028 กรุงเทพมหานคร
ยังไม่ขึ้นทะเบียน-103 นายวันชัย นพฤทธิ์
ยังไม่ขึ้นทะเบียน-578 นายพงษ์ศักดิ์ มาลัย
ผต. 0531 นายศุภรัตน์ กลั่นเลี้ยง suparatklanliang@gmail.com 081 343 1842 นนทบุรี
ผต. 0199 นายกฤษฎา อ้นอ้าย Kritsada_on@hotmail.com 064 886 4245 พิษณุโลก
ผต. 0566 นายวัชรพล วิศาลวาณิชย์ Watcharapon.vis@gamil.com 087 671 2290 ระยอง
ผต. 0402 นายธีระพงษ์ คำประเสริฐ tkhamprasert@gmail.com 093 170 9166 กรุงเทพมหานคร
ผต. 0326 นายภานุพงศ์ อักษรณรงค์ 095 949 5111 กรุงเทพมหานคร
ผต. 0428 นายพิชัย ชัยนันท์ฤทธิกุล zea17@hotmail.com 062 441 9449 กรุงเทพมหานคร
ผต. 0528 นางสาวกรกนก ศรีม่วงกลาง yoonsri16kornkanok@gmail.com 088 030 4726 กรุงเทพมหานคร
ผต. 0416 นายนคร พรธนาชัย 086 551 7499
ผต. 0130 นายวันไชย คำเสน wanchai_kh@hotmail.com 062 959 1519 ลำปาง
ผต. 0557 นายธารธรรม อุสายพันธ์ tanthamu@gmail.com 087 402 4376 ชลบุรี
ผต. 0088 นายปิติพงศ์ ปุสวิโร augaga@hotmail.com 089 107 9882 กรุงเทพมหานคร
ผต. 0126 นายกมลวิชต์ ธนินนารา 093 130 2458
ผต. 0421 นายชัยรัชต์ บุญผาติ นนทบุรี