รายชื่อผู้ตรวจประเมินอาคารอนุรักษ์พลังงาน (BEC Auditor)

เลขที่หนังสือรับรอง (ผต.) ชื่อ - นามสกุล Email ติดต่อ วันที่หนังสือรับรองหมดอายุ Contact number Province
ผต. 0073 นายเลิศชัย กั๋งเซ่ง loedchaiee11@gmail.com 084 636 7423 ภูเก็ต
ผต. 0501 นายกิตติชัย ตวนกูเปีย 090 907 6140 กรุงเทพมหานคร
ผต. 0387 นางสาวภัทราภรณ์ ศรีประเสริฐ 085 329 8308 กรุงเทพมหานคร
ผต. 0142 นางสาวธัญธร ค้ำไพโรจน์ bream.th@gmail.com 088 099 4602 นนทบุรี
ผต. 0068 นายรณกร เพ็ชรช้าง ronnakorn.pett@gmail.com 081 875 3483 ระยอง
ผต. 0196 นางสาวพรนภา สามงามยา Sphornnapa33@gmail.com 089 486 9994 ปทุมธานี
ผต. 0384 นายอภิวัชร แซ่หลิว apiwat_liu@hotmail.com 087 493 4236 นนทบุรี
ผต. 0178 นายธวัชชัย มีชนะ ThawatchaiMeechana@gmail.com 081 806 6956 กรุงเทพมหานคร
ยังไม่ขึ้นทะเบียน-42 นายอดิศร สุขแสง
ยังไม่ขึ้นทะเบียน-48 นายภัทระ ฉ่ำมะนา
ผต. 0588 นายธัญญะ ฤกษ์อังคาร Thanya.mon.inn@gmail.com 085 264 5168 นครปฐม
ผต. 0353 นายศรัณย์ ศิริจันทร์ชื่น oanmaerim@gmail.com 086 671 5301 เชียงใหม่
ผต. 0224 นายชุมแสง รุ่งโรจน์งามเจริญ chumsaeng@thai-nakano.th.com - สมุทรปราการ
ผต. 0038 นายชารี กลางวาปี charee_k@hotmail.com 086 025 2339 ชลบุรี
ผต. 0464 นางสุมล แซ่เฮง พิสิษฐ์สังฆการ sumol.s@cit.kmutnb.ac.th 081 067 7779 นนทบุรี
ผต. 0043 นายพรรษา ตั่นตระกูล punsa42@gmail.com 089 778 8134 กรุงเทพมหานคร
ผต. 0369 นายประพนธ์ ชูประเสริฐ chooprasert@gmail.com 061 952 9993 อุดรธานี
ผต. 0428 นายพิชัย ชัยนันท์ฤทธิกุล zea17@hotmail.com 062 441 9449 กรุงเทพมหานคร
ผต. 0437 นายจตุพร สิทธิพงศ์ neung.en2526@gmail.com 087 087 3185 เชียงใหม่
ยังไม่ขึ้นทะเบียน-632 นายสุทธยา หนองน้อย
ผต. 0547 นางสาวณัฐินี พิพัฒน์ชลธี nnatthinee@gmail.com 082 249 4994 กรุงเทพมหานคร
ผต. 0426 นายพงศธร ชัฏสุวรรณ 093 619 1664
ผต. 0348 นายจิรัฎฐ์ วิชิตชัยชาคร chiratt.wi@gmail.com 081 581 1678 กรุงเทพมหานคร
ผต. 0404 นายพีรภัทร โอวาทชัยพงศ์ 081 622 2690
ผต. 0484 นายสุทธินันท์ ลีวุฒินันท์ L.suthinan@hotmail.com 081 905 1911 นนทบุรี
ผต. 0600 นายชยพัทธ์ แก้วทอง PF34NNC1@gmail.com 083 962 2361 กรุงเทพมหานคร
ผต. 0186 นายพงศ์ตะวัน นันทศิริ stevie.ar17@hotmail.com 083 915 1714 เชียงราย
ยังไม่ขึ้นทะเบียน-143 นายพสิษฐ์ จุลเดชะ
ผต. 0631 นายธีราธร สุปรารภ beau.teerathorn@gmail.com 081 253 5451 สมุทรปราการ
ผต. 0257 นายศิริชัย หนูสอน -
ผต. 0200 นายสรวิศ สอนสารี sorawitsonsaree@gmail.com 063 334 4448 พิษณุโลก
ผต. 0449 นายสุรฤกษ์ มีอุดมพงศ์ m.surarerk@gmail.com 081 255 5189 กรุงเทพมหานคร
ผต. 0024 นายมงคล โปร่งจันทึก mongkol_pr@dede.go.th 061 454 4982 กรุงเทพมหานคร
ผต. 0173 นางสาวอภิญญา ธีรการุณวงศ์ Apinyaa.tee@gmail.com 095 527 9503 เชียงใหม่
ผต. 0346 นายวชิรวิทย์ ศรีประวัติ wachiras383@gmail.com 085 112 3298 นนทบุรี
ยังไม่ขึ้นทะเบียน-419 นายวีรพงษ์ มุขแจ้ง
ผต. 0576 นายพิชญะ เพียรพัฒนางกูร pepichaya@gmail.com 096 294 1626 กรุงเทพมหานคร
ผต. 0293 นายถนอม อนันตสินมหัต anantasinmahat@hotmail.com 089 417 5720 กรุงเทพมหานคร
ยังไม่ขึ้นทะเบียน-542 นายวัชรพงศ์ ลิทองกุล
ผต. 0370 นางสาวพนาพรรณ เลิศกิตติกุลโยธิน 080 583 6330
ผต. 0163 นายศรีเดช ใจสูง 083 649 6154 นนทบุรี
ผต. 0129 นายอลงกรณ์ คำตันบุญ tu_ubu@hotmail.com 087 488 3021 ขอนแก่น
ผต. 0057 นายอิทธิ คำอ้อย i.khamoye@gmail.com 095 698 3809 เชียงราย
ผต. 0379 ว่าที่ร้อยตรีวีระพันธุ์ มานันตพงศ์ 081 806 2733 สมุทรปราการ
ผต. 0548 นางสาวภัทรา ชาญวัฒกี pattra.charn@gmail.com 081 309 1122 กรุงเทพมหานคร
ผต. 0128 นายพลภัทร พรคุณานุภาพ pingkung15@hotmail.com 089 061 9955 กรุงเทพมหานคร
ผต. 0296 นายคัมภีร์ เปรพิพัฒน์ khampee.p@gmail.com 081 648 1733 สมุทรปราการ
ผต. 0350 นายกิตติศักดิ์ คู่วรัญญู kittisak7mesu@gmail.com 085 812 9787 กรุงเทพมหานคร
ผต. 0498 นายตฤณภัทร ชิงชนะ messa.trinnapat@gmail.com 084 014 5103 จันทบุรี
ผต. 0533 นางสาวณัฐกาญจน์ อุดมสัจจพันธุ์ nattakan.udo@gmail.com 081 808 3671 กรุงเทพมหานคร