รายชื่อผู้ตรวจประเมินอาคารอนุรักษ์พลังงาน (BEC Auditor)

เลขที่หนังสือรับรอง (ผต.) ชื่อ - นามสกุล Email ติดต่อ วันที่หนังสือรับรองหมดอายุ Contact number Province
ผต. 0751 นายอรรถพล ปินไชย pure_attapon_pinchai@hotmail.com 087 543 5984 เชียงใหม่
ผต. 0483 นายทรงพล ผัดวงศ์ songpol.pud@gmail.com 099 626 9624 พะเยา
ผต. 0084 นายณฐภัทร ธนาดิษย์ natapat110@hotmail.com 093 547 9169 ปทุมธานี
ยังไม่ขึ้นทะเบียน-543 นางสาววีระยา ปัญญาสรรเสริญ
ยังไม่ขึ้นทะเบียน-99 นายสุกิต ชวนวัฒนา
ผต. 0431 นางสาวบุษกร ดวงแก้ว 085 016 2622
ยังไม่ขึ้นทะเบียน-464 นายเอกพงศ์ อภิการสกุลชัย
ผต. 0098 นายจักรพันธ์ ลังการิน 089 569 9629 ขอนแก่น
ผต. 0071 นายจตุพล ปัทม์วิชัยพร siamkaokai@gmail.com 089 132 9945 กรุงเทพมหานคร
ผต. 0004 นายศุภเกียรติ ทองทับ supakiat7@gmail.com 085 495 3523 กรุงเทพมหานคร
ยังไม่ขึ้นทะเบียน-117 นางสาววนาลี ยินดีรัมย์
ผต. 0452 นางสาวฮานาน ซาเระ 082 438 8011
ผต. 0464 นางสุมล แซ่เฮง พิสิษฐ์สังฆการ sumol.s@cit.kmutnb.ac.th 081 067 7779 นนทบุรี
ยังไม่ขึ้นทะเบียน-453 นายอภินันท์ พ่วงอ่างทอง
ผต. 0134 นายนราวิชญ์ ณัฐวราวิชญ์ narawit.24315@gmail.com 088 431 6966 ลำพูน
ผต. 0074 นายอภิสิทธิ์ ศรีวิพัฒน์ apisit_great@hotmail.com 083 434 4620 ภูเก็ต
ผต. 0139 นางสาวเกตุษฎา พรประสิทธิ์ kedsada.p@gmail.com 081 343 5981 กรุงเทพมหานคร
ผต. 0465 นายวีระ ศรีอริยะกุล weera11@gmail.com 087 494 1569 นนทบุรี
ผต. 0034 นายประพต เอมเอก praphotaemaek@gmail.com 081 735 8546 นนทบุรี
ผต. 0113 นายวิรัตน์ พิพัฒน์กิจไพศาล 091 010 9883
ผต. 0120 นางสาวทศวรรณ จารุอรรถทวี tossawan.jaru@gmail.com 086 810 0377 กรุงเทพมหานคร
ยังไม่ขึ้นทะเบียน-135 นายเกรียงไกร พัฒนภักดี
ผต. 0236 นางสาวธันย์ชนก ไพบูลย์รัตนานนท์ 081 427 3080
ผต. 0528 นางสาวกรกนก ศรีม่วงกลาง yoonsri16kornkanok@gmail.com 088 030 4726 กรุงเทพมหานคร
ผต. 0622 นางสาวอาศิรา จรรยาวิศุทธ กรุงเทพมหานคร
ผต. 0433 นางสาวคณาปภา อรรคภาส์ kanapapa@scg.com 081 844 8925 กรุงเทพมหานคร
ผต. 0096 นายกฤษณะ ลีฬกาญจนากุล kritsana_le@yahoo.com 082 017 7755 กรุงเทพมหานคร
ผต. 0177 นายวุฒิพงษ์ นนท์ตา wut.rb2009@gmail.com 080 001 2874 กรุงเทพมหานคร
ผต. 0175 นายนวพล นามบุดดี nawabusiness@gmail.com 081 487 8554 ชลบุรี
ผต. 0558 นายนภสินธุ์ จินดามาตย์ bosszam123@gmail.com 096 545 7798 สมุทรปราการ
ผต.0069 คำมีธนงค์ สายขุน khamees@gmail.com 081 662 1385 พระนครศรีอยุธยา
ยังไม่ขึ้นทะเบียน-152 นายวรรณศักดิ์ คงดี
ผต. 0200 นายสรวิศ สอนสารี sorawitsonsaree@gmail.com 063 334 4448 พิษณุโลก
ผต. 0454 นายชัยโย ตระกูลไทยรักษ์ tragoolthairug@yahoo.co.th 089 450 7383 กรุงเทพมหานคร
ผต. 0078 นายภัทร ลิ่มสกุล pattara.lim@gmail.com 085 937 7444 กรุงเทพมหานคร
ผต. 0635 นายณัฐชนน วีระพงษ์วัฒนกุล natchanon_sid@hotmail.com 092 424 6519 กรุงเทพมหานคร
ผต. 0573 นางสาวโสภิดา อำนวยศิลป์ 080 557 5994 กรุงเทพมหานคร
ผต. 0523 นายยุทธสิทธิ์ ฤกษ์นิรันดร yutthasit.r@gmail.com 085 833 6680 นนทบุรี
ผต. 0435 นายปรีชา ยิ่งสุทธิพันธุ์ ypreecha@hotmail.com 086 398 5506 กรุงเทพมหานคร
ผต. 0072 นายปรเมศวร์ พิชิตานนท์ pichitanont.p@gmail.com 065 692 6462 นนทบุรี
ผต. 0038 นายชารี กลางวาปี charee_k@hotmail.com 086 025 2339 ชลบุรี
ผต. 0333 นายอำนาจ สอนใจ aumnaj@windowslive.com 084 556 1338 กรุงเทพมหานคร
ผต. 0248 นายวุฒิไกร ทองทิพย์ wutthikrai_t@de-xstudio.co.th 062 492 9782 กรุงเทพมหานคร
ผต. 0164 นายเจตภพ แซ่โง้ว jetpop.isuzu@gmail.com 097 426 9874 พัทลุง
ผต. 0179 นายจเร แสงปลอด S_jare@nawarat.co.th 096 635 2655 นนทบุรี
ผต. 0382 นายนิกร แก้วลังกา knkeng2558@gmail.com 081 922 1753 ระยอง
ผต.0249 นายเสริมศักดิ์ จันทร์จักโข 095 576 1794 สงขลา
ผต. 0669 นายทรงพล จารุวิศิษฏ์ fengspc@gmail.com 086 378 2501 กรุงเทพมหานคร
ยังไม่ขึ้นทะเบียน-34 นายเสริมชาติ อัครินทวงศ์
ผต. 0208 นายวิชาญ เทพเสรี 086 988 1893