เกี่ยวกับ BEC Awards

งานมอบฉลากรับรองมาตรฐานการออกแบบอาคารเพื่ออนุรักษ์พลังงาน (BEC Awards)

BEC Awards

 

ที่มา

  • พพ. ได้ก่อตั้งศูนย์ประสานงานการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน เพื่อเป็นหน่วยงานให้คำปรึกษา แนะนำ ช่วยเหลือ ทางด้านวิชาการ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ จัดฝึกอบรมเตรียมความพร้อมผู้ตรวจประเมินแบบอาคาร รองรับการบังคับใช้ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

  • พพ. ผลักดันการติดฉลากรับรองมาตรฐานการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ในปี 2559 เป็นปีแรก เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้ภาครัฐและเอกชน เห็นความสำคัญและดำเนินการออกแบบอาคารให้เป็นไปตามเกณฑ์ หรือดีกว่าเกณฑ์มาตรฐานการออกแบบอาคารตามเกณฑ์ BEC

 

เกณฑ์การพิจารณาและวิธีการตัดสิน

  • คัดเลือกจากแบบอาคารภาครัฐและเอกชน ที่ส่งแบบอาคารมาตรวจประเมิน ตั้งแต่ปี 2552 – ปัจจุบัน

  • เกณฑ์การพิจารณาติดฉลากแบบอาคาร มีเงื่อนไขการผ่านเกณฑ์การออกแบบทุกรายระบบ ได้แก่ ระบบกรอบอาคาร ระบบไฟฟ้าและแสงสว่าง ระบบเครื่องปรับอากาศ และระบบผลิตน้ำร้อน (ถ้ามี) 

  • พิจารณาระดับฉลาก จากร้อยละของผลประหยัดจากค่าการใช้พลังงานรวมของอาคารที่ออกแบบจริง เปรียบเทียบกับค่าการใช้พลังงานรวมของอาคารมาตรฐานตามเกณฑ์ BEC มีฉลาก มี 3 ระดับ ได้แก่

          ระดับดี           ต้องมีผลประหยัด ตั้งแต่ 30% แต่ไม่เกิน 50%

          ระดับดีมาก      ต้องมีผลประหยัด ตั้งแต่ 50% แต่ไม่เกิน 70%

          ระดับดีเด่น      ต้องมีผลประหยัด มากกว่า 70% ขึ้นไป

BEC Awards