รายชื่อผู้ตรวจประเมินอาคารอนุรักษ์พลังงาน (BEC Auditor)

เลขที่หนังสือรับรอง (ผต.) ชื่อ - นามสกุล Email ติดต่อ วันที่หนังสือรับรองหมดอายุ Contact number Province
ผต. 0241 จุฑารัตน์ ประสานพิมพ์ mangkazo@hotmail.com 086 651 3323 กรุงเทพมหานคร
ผต. 0550 นางสาวรฐา จิตตวิสุทธิกุล rathaj.inn@gmail.com 082 939 9415 นครปฐม
ผต. 0622 นางสาวอาศิรา จรรยาวิศุทธ กรุงเทพมหานคร
ผต. 0013 นางสาวอรุณโรจน์ สิริโภควิบูลย์ Arunroj@a49.co.th 080 595 3266 กรุงเทพมหานคร
ผต. 0267 นายปิยะบุตร สุขบรม piyabud.sukborom@gmail.com 089 570 3155 ขอนแก่น
ผต. 0690 นายชาญณรงค์ อุตศรี channarong.envi@gmail.com 081 951 3282 ลำพูน
ผต. 0695 นายอิสระพันธ์ บานทรงกิจ issaraoff33@gmail.com 092 795 6669 ลำปาง
ผต. 0276 นายสัณฐิติ อยู่มาก suntiatim@hotmail.com 085 553 7125 กรุงเทพมหานคร
ผต. 0692 นางสาวณัฐชา จันทรสกุล nutcha.chantarasakul@gmail.com 089 786 5410 กรุงเทพมหานคร
ผต. 0042 นายเสฏฐวรรธ สุจริตภวัตสกุล sedthawatt@yahoo.com 063 789 2898 กรุงเทพมหานคร
ผต. 0378 นางสาววรุณสิริ อินทร์จันทร์ 083 156 7874
ผต. 0273 ว่าที่ร้อยเอกณัฐวัฒน์ ยุงสันเทียะ 087 338 4800 กรุงเทพมหานคร
ผต. 0290 นายสุรพงษ์ สันติเวทย์วงศ์ 081 938 9312 นนทบุรี
ผต. 0044 นายอนุภาพ เพชรมีศรี kqa066@gmail.com 086 947 4266 สุราษฎร์ธานี
ผต. 0730 นายวรเดช ธรรมปรีชาถาวร teapower555@gmail.com 082 417 8299 สงขลา
ยังไม่ขึ้นทะเบียน-160 นายโชคชัย ดุจวรรณ์
ผต. 0536 นายเฉลิมชาติ เสาวรัจ chalermchart.s@hotmail.com 088 719 0797 สุรินทร์
ผต. 0272 นายชุติพงศ์ คุรุรัตน์พันธ์ chutipong.k@hotmail.com 099 463 9952 กรุงเทพมหานคร
ผต. 0114 นายดิฐภัทร ตันประดิฐ ditthaphat.t@mail.rmutk.ac.th 088 368 0368 นนทบุรี
ผต. 0297 นายเฉลิมพร จินดาเพ็ง chalermporn.j@gmail.com 090 972 0692 กรุงเทพมหานคร
ผต. 0061 นายสมเกียรติ ศักดิ์ชลาธร somkait07@yahoo.com 089 697 4343 กรุงเทพมหานคร
ผต. 0520 นายสิริพงศ์ เอี่ยมชัยมงคล 085 168 7391 กรุงเทพมหานคร
ผต. 0434 นายวุฒิกานต์ ปุระพรหม 086 670 1808
ผต. 0020 นายพลากร จุกสีดา palakorn244@gmail.com 089 887 4469 ชลบุรี
ผต. 0567 นางสาววาสิตา วานิชศิริโรจน์ wasita.wanichsiriroj@gmail.com 086 522 9555 กรุงเทพมหานคร
นายธนเสฎฐ์ ผายรัศมี thansate369@gmail.com 087 503 4955 สุราษฎร์ธานี
ยังไม่ขึ้นทะเบียน-34 นายเสริมชาติ อัครินทวงศ์
ผต. 0590 นายรัชโยธิน ทองอินทร์ Ratchayothin.T@outlook.com 086 554 3458 ชลบุรี
ยังไม่ขึ้นทะเบียน-487 นางสาวจันทร์เพ็ญ เพ็งมณี
ยังไม่ขึ้นทะเบียน-463 นางสาววราพรรธน์ โชติวิวัฒน์กูล
ผต. 0417 นายคเณศ จึ่งสกุล kanesjun@scg.co.th 085 041 1424 กรุงเทพมหานคร
ผต. 0275 นายสันติพนธ์ อนันต์วัฒนาพร Socdano@gmail.com 086 900 6706 กรุงเทพมหานคร
ผต. 0123 นายชนะสินธุ์ บุญยมณี porcb8@gmail.com 081 357 7028 กรุงเทพมหานคร
ผต. 0486 นายประสิทธิ์ พัวภัทรกุล 081 657 9956
ผต. 0207 นายอรรถพร อินอักษร systemdesign.phk@gmail.com 094 992 4653 ภูเก็ต
ผต. 0645 นางอัญชสา ประมวลเจริญกิจ anchasa@gamil.com 083 238 2443 สกลนคร
ผต. 0623 นางสาวโสภา วิศิษฏ์ศักดิ์ sopa.visitsak@gmail.com 081 407 0075 นนทบุรี
ผต. 0595 นายเชิญขวัญ พงษ์สาระนันทกุล mr.choenkwan@gmail.com 089 920 4942 สมุทรสาคร
ยังไม่ขึ้นทะเบียน-329 นายกรกฤช เมฆาพันธุ์
ผต.0352 นายสุพจน์ มั่นสิทธิกุล 093 695 6445 กรุงเทพมหานคร
ผต. 0464 นางสุมล แซ่เฮง พิสิษฐ์สังฆการ sumol.s@cit.kmutnb.ac.th 081 067 7779 นนทบุรี
ผต. 0600 นายชยพัทธ์ แก้วทอง PF34NNC1@gmail.com 083 962 2361 กรุงเทพมหานคร
ผต. 0299 นายวรวัฒน์ โทษาธรรม worrawat.th@gmail.com 085 245 3939 ขอนแก่น
ผต. 0023 นายอนวัช ฉวีสุข anawatcha01@gmail.com 089 455 5846 กรุงเทพมหานคร
ผต. 0287 นายภูษณ แสงเพ็ชร aoaaoh2004@gmail.com - กรุงเทพมหานคร
ผต. 0551 นายรณชัย ศิริธนารัตนกุล ronchai@gmail.com 081 642 9936 กรุงเทพมหานคร
ยังไม่ขึ้นทะเบียน-393 นายวสันต์ มานฮาเซ็ม
ผต. 0728 นางเกศกานดา ฤทธิ์เสถียรวงศ์ katekanda.rit@gmail.com 081 882 6350 นนทบุรี
ผต. 0223 นายทัศน์ไชย ธนารักษ์วานิช กรุงเทพมหานคร
ผต. 0516 นายพสุ สุทธิกุล pgallery2010@gmail.com 089 776 7743 กรุงเทพมหานคร