รายชื่อผู้ตรวจประเมินอาคารอนุรักษ์พลังงาน (BEC Auditor)

เลขที่หนังสือรับรอง (ผต.) ชื่อ - นามสกุล Email ติดต่อ วันที่หนังสือรับรองหมดอายุ Contact number Province
ยังไม่ขึ้นทะเบียน-395 นายอภินันท์ เอื้อมกลาง
ผต. 0329 นายกฤษณะพันธุ์ ตันเจริญรัตน์ l2ukaow80@gmail.com 087 072 9728 นนทบุรี
ผต. 0061 นายสมเกียรติ ศักดิ์ชลาธร somkait07@yahoo.com 089 697 4343 กรุงเทพมหานคร
ผต. 0349 นายมาโนช แสนหลวง -
ผต. 0338 นายณัฐชนก นันท์ชัย mangmeow01@hotmail.com 097 449 7919 กรุงเทพมหานคร
ผต. 0068 นายรณกร เพ็ชรช้าง ronnakorn.pett@gmail.com 081 875 3483 ระยอง
ผต. 0605 นายพงศธร ทับสมบัติ tsb.pongsathorn@gmail.com 095 657 9273 กรุงเทพมหานคร
ผต. 0152 นายอคิน วรพงศธร 088 088 0025
ยังไม่ขึ้นทะเบียน-411 นายสุเมธี เจริญวงศ์มิตร
ผต. 0626 นายธนนันท์ ช่อผล tananan.chw@gmail.com 089 195 5809 กรุงเทพมหานคร
ผต. 0042 นายเสฏฐวรรธ สุจริตภวัตสกุล sedthawatt@yahoo.com 063 789 2898 กรุงเทพมหานคร
ผต. 0104 นายจรัล อินทะกัลยา 081 804 0877
ผต. 0271 นางสาวบุณยวีร์ ศิริวัฒน์ boonyawee31146@gmail.com 089 065 3013 กรุงเทพมหานคร
ยังไม่ขึ้นทะเบียน-419 นายวีรพงษ์ มุขแจ้ง
ผต. 0280 นายสุรพันธุ์ นิลนนท์ 093 123 4828
ผต. 0452 นางสาวฮานาน ซาเระ 082 438 8011
ผต. 0410 นายรุ่ง กิตติพิชัย rung.kit@mahidol.edu 064 202 9191 นครปฐม
ยังไม่ขึ้นทะเบียน-443 นายศฤงควัฒน์ สุวรรณลิขิต
ผต. 0066 นายโกศล สนทอง power.pea4924@gmail.com 089 941 2564 อุบลราชธานี
ยังไม่ขึ้นทะเบียน-544 นายสมัชชา บุญชื่น
ผต. 0025 นายภาณุภัทร เต็งไตรสรณ์ tengtrisorn28@gmail.com 094 291 9528 น่าน
ผต. 0247 นายพัฒนะ เมฆขำ mekkhum@hotmail.com 086 997 0331 นนทบุรี
ผต. 0224 นายชุมแสง รุ่งโรจน์งามเจริญ chumsaeng@thai-nakano.th.com - สมุทรปราการ
ผต. 0014 นางสาวกษิดา ชำนาญดี toey_kasida@hotmail.com 085 221 8939 กรุงเทพมหานคร
ผต. 0232 นางสาวศุภลักษณ์ สถิรชีวิน lucky_solar@hotmail.com -- สกลนคร
ผต. 0389 นายชุมพล พันธุ์น้อย 080 666 4151
ผต. 0114 นายดิฐภัทร ตันประดิฐ ditthaphat.t@mail.rmutk.ac.th 088 368 0368 นนทบุรี
ผต. 0595 นายเชิญขวัญ พงษ์สาระนันทกุล mr.choenkwan@gmail.com 089 920 4942 สมุทรสาคร
ยังไม่ขึ้นทะเบียน-188 นายเอกอาทิตย์ ปรางมะณี
ผต. 0084 นายณฐภัทร ธนาดิษย์ natapat110@hotmail.com 093 547 9169 ปทุมธานี
ผต. 0171 นายก้องเกียรติ ธนะมิตร ktanamit@gmail.com 081 685 4721 น่าน
ผต. 0478 นายจิรัฏฐ์ เนตรสุขทิพย์ 080 006 3969
ผต.0215 มนัส อินทะสระ manusint@gmail.com 086 490 9826 สงขลา
ผต. 0400 นายอาหะมะ บากา mad2536@gmail.com 063 343 4570 กรุงเทพมหานคร
ผต. 0191 นายวชิระ ระเห็ดหาญ wachira.rah@gmail.com 093 265 2999 กรุงเทพมหานคร
ผต. 0488 นายพศวัต จันทร์สนิท 084 130 1057
ผต. 0122 นายวิฑูรย์ ภาวนาเจริญ vitoon.paw@supalai.com 089 960 8146 กรุงเทพมหานคร
ผต. 0424 นายเผด็จ โพธิ์แก้ว 090 880 1888
ผต. 0076 นายชลทศ ประเทืองสุขพงษ์ chonlatos.pra@gmail.com 081 205 0635 กรุงเทพมหานคร
ผต. 0132 นายปวีรศักดิ์ เขียดทอง taru_ken01@msn.com 085 130 6310 ปทุมธานี
ผต. 0523 นายยุทธสิทธิ์ ฤกษ์นิรันดร yutthasit.r@gmail.com 085 833 6680 นนทบุรี
ผต. 0461 นายสุรักษ์ ตั้งเคียงศิริสิน surakt@hotmail.com 063 195 9955 กรุงเทพมหานคร
ผต. 0162 นางสาวปรีชญา มหัทธนทวี 086 991 7088
ผต. 0437 นายจตุพร สิทธิพงศ์ neung.en2526@gmail.com 087 087 3185 เชียงใหม่
ผต. 0364 นางสาวทรรศน์วรรณ ทองอ่อน 093 714 8677
ผต. 0250 นายธิตินันท์ ยิ้มศิริกุล thitinan_y@hotmail.com 083 888 1385 ปทุมธานี
ผต. 0291 นางสาวตรีทิพย์ ประทุมมณี treethip.pra@gmail.com 087 694 7290 กรุงเทพมหานคร
ยังไม่ขึ้นทะเบียน-448 นายชนะพล บำรุงศิลป์
ผต. 0308 นายวุฒิพงศ์ ปัทมวิสุทธิ์ 085 339 1333
ผต. 0504 นางสาวกรกมล ตันติวนิช kornkamon@ap.tu.ac.th 02 986 9434 ปทุมธานี