Report

ID ชื่อหน่วยงาน / อาคาร จังหวัด ประเภทอาคาร ปีงบประมาณ ภูมิภาค หน่วยงาน หน่วยงานที่ส่งตรวจ หน่วยงานเจ้าของอาคาร
2e63-012 อาคารชุดพักอาศัย คสล. 8 ชั้น จังหวัดปทุมธานี อาคาร A ปทุมธานี อาคารชุด ปริมณฑล ภาคเอกชน บริษัท เคแปลน จำกัด บริษัท บัณฑิตพร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
2e63-010 โครงการ เดอะ พาโนร่า พัทยา ชลบุรี อาคารชุด ภาคตะวันออก ภาคเอกชน บริษัท สถาปนิกตุลา จำกัด บริษัท ไมด้า พร๊อพเพอร์ตี้ จำกัด
2e63-009 โครงการ โฮสเทล วิสต้า นาเกลือ ชลบุรี โรงแรม ภาคตะวันออก ภาคเอกชน บริษัท สถาปนิกตุลา จำกัด บริษัท 196 จำกัด
2e63-008 อาคาร AUDITORIUM เชียงราย โรงมหรสพ ภาคเหนือ ภาครัฐ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
2e63-007 อาคารพิพิธภัณฑ์ เชียงราย โรงมหรสพ ภาคเหนือ ภาครัฐ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
2e63-050 อาคารเรียนอเนกประสงค์ และปฏิบัติการ อาคาร B ร้อยเอ็ด สถานศึกษา ภาคอีสาน ภาครัฐ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
2e63-049 อาคารเรียนอเนกประสงค์ และปฏิบัติการ อาคาร A ร้อยเอ็ด สถานศึกษา ภาคอีสาน ภาครัฐ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
2e63-047 โครงการศิริราชสัปปายสถานเพื่อการบริรักษ์ อาคารผู้ป่วยนอกและอาคารอำนวยการ กรุงเทพมหานคร โรงพยาบาล กรุงเทพฯ ภาครัฐ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
2e63-048 โครงการศิริราชสัปปายสถานเพื่อการบริรักษ์ อาคารอาการบำบัด กรุงเทพมหานคร โรงพยาบาล กรุงเทพฯ ภาครัฐ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
2e62-067 โรงพยาบาลเชียงคำ - อาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ พะเยา โรงพยาบาล ภาคเหนือ ภาครัฐ โรงพยาบาลเชียงคำ โรงพยาบาลเชียงคำ
2e62-060 บริษัท สถาปนิกตุลา จำกัด - โครงการ เดอะ มาริน ภูเก็ต อาคาร A ภูเก็ต โรงแรม ภาคใต้ ภาคเอกชน บริษัท สถาปนิกตุลา จำกัด บริษัท สถาปนิกตุลา จำกัด
2e62-065 บริษัท อีโม-ดี จำกัด - อาคารการเรียนรู้พหุวิทยาการ กรุงเทพมหานคร สถานศึกษา กรุงเทพฯ ภาคเอกชน บริษัท อีโม-ดี จำกัด บริษัท อีโม-ดี จำกัด
2e62-063 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี - อาคารฝึกปฏิบัติการพื้นฐานวิชาชีพศึกษา กรุงเทพมหานคร สถานศึกษา กรุงเทพฯ ภาครัฐ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
2e62-061 บริษัท สถาปนิกตุลา จำกัด - โครงการ เดอะ มาริน ภูเก็ต อาคาร B ภูเก็ต โรงแรม ภาคใต้ ภาคเอกชน บริษัท สถาปนิกตุลา จำกัด บริษัท สถาปนิกตุลา จำกัด
2e62-066 โรงพยาบาลยี่งอเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา - อาคารผู้ป่วยนอก (อาคาร คสล. 2 ชั้น) นราธิวาส โรงพยาบาล ภาคใต้ ภาครัฐ โรงพยาบาลยี่งอเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา โรงพยาบาลยี่งอเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
2e62-064 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี - อาคารศูยน์การเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพนักศึกษา กรุงเทพมหานคร สถานศึกษา กรุงเทพฯ ภาครัฐ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
2e62-062 บริษัท เคแปลน จำกัด - อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลบางกระดี่ 3 ชั้น จังหวัดปทุมธานี ปทุมธานี สำนักงาน ปริมณฑล ภาคเอกชน บริษัท เคแปลน จำกัด บริษัท เคแปลน จำกัด
2e62-059 บริษััท ซี.พี. แลนด์ จำกัด (มหาชน) - คอนโด เดอะ คอร์ทยาด จ.ระยอง ระยอง อาคารชุด ภาคตะวันออก ภาคเอกชน บริษััท ซี.พี. แลนด์ จำกัด (มหาชน) บริษััท ซี.พี. แลนด์ จำกัด (มหาชน)
2e62-058 บริษััท ซี.พี. แลนด์ จำกัด (มหาชน) - โรงแรมฟอร์จูน ซีวิว จ.ระยอง ระยอง โรงแรม ภาคตะวันออก ภาคเอกชน บริษััท ซี.พี. แลนด์ จำกัด (มหาชน) บริษััท ซี.พี. แลนด์ จำกัด (มหาชน)
2e62-057 บริษัท ชินอิจิ โปร เอนจิเนียริ่ง จำกัด - โครงการ The Collect Condominium Rachada 36 กรุงเทพมหานคร อาคารชุด กรุงเทพฯ ภาคเอกชน บริษัท ชินอิจิ โปร เอนจิเนียริ่ง จำกัด บริษัท ชินอิจิ โปร เอนจิเนียริ่ง จำกัด
2e62-056 บริษัท ชินอิจิ โปร เอนจิเนียริ่ง จำกัด - โครงการ PINO HOTEL เพชรบูรณ์ โรงแรม ภาคอีสาน ภาคเอกชน บริษัท ชิินอิจิ โปร เอนจิเนียริ่ง จำกัด บริษัท ชิินอิจิ โปร เอนจิเนียริ่ง จำกัด
2e62-055 สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ - อาคารเรียน 2 ชั้น โรงเรียนศึกษาพิเศษชัยนาท ชัยนาท สถานศึกษา ภาคกลาง ภาครัฐ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
2e62-054 สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ - อาคารอเนกประสงค์ 4 ชั้น โรงเรียนกาวีละอนุกูล จังหวัดเชียงใหม่ เชียงใหม่ สถานศึกษา ภาคเหนือ ภาครัฐ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
2e62-053 บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด - อาคารสำนักงาน ซอยพหลโยธิน 11 กรุงเทพมหานคร สำนักงาน ภาคกลาง ภาคเอกชน บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
2e62-050 บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) - โครงการศุุภาลัย โอเรียนทัล สุขุมวิท 39 อาคาร B กรุงเทพมหานคร อาคารชุด ภาคกลาง ภาคเอกชน บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
2e62-048 บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) - โครงการศุภาลัย ซิตี้ รีสอร์ท ชลบุรี ชลบุรี อาคารชุด ภาคตะวันออก ภาคเอกชน บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
2e62-051 บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) - โครงการศุุภาลัย โอเรียนทัล สุขุมวิท 39 อาคาร C กรุงเทพมหานคร อาคารชุด ภาคกลาง ภาคเอกชน บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
2e62-049 บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) - โครงการศุุภาลัย โอเรียนทัล สุขุมวิท 39 อาคาร A กรุงเทพมหานคร อาคารชุด ภาคกลาง ภาคเอกชน บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
2e62-052 บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) - โครงการศุุภาลัย โอเรียนทัล สุขุมวิท 39 อาคาร D กรุงเทพมหานคร อาคารชุด ภาคกลาง ภาคเอกชน บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
2e62-047 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ - อาคารศูนย์วิจัยและฝึกอบรมอุตสาหกรรมเหล็ก กรุงเทพมหานคร สถานศึกษา ภาคกลาง ภาครัฐ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ