การส่งแบบอาคารเข้ารับการตรวจประเมินค่าอนุรักษ์พลังงาน

ขั้นตอนการส่งแบบอาคารเข้ารับการตรวจประเมินค่าอนุรักษ์พลังงาน

1. ป้อนข้อมูลเบื้องต้นของอาคารลงในแบบฟอร์ม ศออ.02 ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ที่ : Download

 

2. รวบรวมข้อมูลแบบก่อสร้างอาคาร และบันทึกลงแผ่น CD ในรูปของไฟล์ AutoCAD หรือ PDF ต้องประกอบด้วย

     - แบบสถาปัตยกรรม (ผังบริเวณ แปลนพื้นทุกชั้น แปลนหลังคา รูปด้าน รูปตัด และส่วนขยายที่เกี่ยวข้องกับเปลือกอาคาร)

     - แบบโครงสร้าง (ผังเสา คาน และแบบแสดงหน้าตัดคานและเสาที่เปลือกอาคาร)

     - แบบระบบปรับอากาศ (ผังเครื่องปรับอากาศ และรายการแสดงประเภท ขนาด ประสิทธิภาพ)

     - แบบระบบไฟฟ้าแสงสว่าง (ผังอุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่าง และรายการดวงโคมและหลอดไฟ)

     - อุปกรณ์ผลิตน้ำร้อน (ถ้ามี)

     - รายละเอียดการใช้งานโซล่าเซลล์ (ถ้ามี)

BEC

 

3. จัดทำหนังสือนำส่ง พร้อมกับแนบเอกสารตามข้อ 1 และ 2

ส่งมาที่ : กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระราม 1 แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 1033 สามารถดาวน์โหลดตัวอย่างใบนำส่งได้ที่ ตัวอย่างหนังสือนำส่ง

bec