กิจกรรมออกบูธ ภายในงาน “เปิดบ้านเทคโนธานี 30 ปี มุ่งสู่นวัตกรรม”

      งาน “เปิดบ้านเทคโนธานี 30 ปี มุ่งสู่นวัตกรรม” จัดโดย ความร่วมมือของ 7 หน่วยงานในเทคโนธานีคือ
                 1. สำนักงานปลัดกระทรวง อว.
                 2. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
                 3. องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)
                 4. สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (มว.)
                 5. สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (สทน.)
                 6. กองพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านพลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (กพบ.)
                 7. ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ศวฝ.)
     โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22-24 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00-16.00 น. ณ เทคโนธานี ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โดยมี รศ.ดร.สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นประธานกล่าวเปิดงาน 

     ภายในงาน“เปิดบ้านเทคโนธานี 30 ปี มุ่งสู่นวัตกรรม” นี้การทำ พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง “7 หน่วยงานรวมพลังขับเคลื่อนการพัฒนาเทคโนธานี” และมีงานเปิดบ้าน วว. สานสัมพันธ์เทคโนโลยี ,Virtual Museum พิพิธภัณฑ์เสมือนจริง 360 องศา ,Better measurement, Better Quality of life ศูนย์ฉายรังสี เทคโนธานี คลองห้า ,ERTC กับการสร้างป่านิเวศเพื่อลดฝุ่น PM 2.5  และเปิดอาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติ : ต้นแบบอาคารอนุรักษ์พลังงานหนึ่งเดียวในอาเซียน

       ภายในงาน "เปิดบ้านเทคโนธานี 30 ปี มุ่งสู่นวัตกรรม" นั้น ทางศูนย์ประสานงานการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ได้มีการนำสื่อประชาสัมพันธ์ ทั้งแผ่นพับ และหนังสือคู่มือ พร้อมทั้งบอร์ดประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ เผยแพร่ในงานเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับเกณฑ์ BEC และนำเสนอผลงานของ BEC แก่ผู้เข้าร่วมงาน