ขอเชิญผู้ตรวจประเมินฯ อาคารเเพื่อการอนุรักษ์พลังงานเข้าร่วมสัมมนา