งานสัมมนาชี้แจงทิศทางการดําเนินโครงการฯ ประจําปี 2562

           กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) จัดสัมมนาชี้แจงทิศทางการดําเนินโครงการฯ ประจําปี 2562 ได้จัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพมหานครฯ โดยมี นายโกมล บัวเกตุ ผู้อํานวยการกองกํากับและอนุรักษ์พลังงาน เป็นประธานเปิดงาน

          งานสัมมนาชี้แจงทิศทางการดําเนินโครงการฯ ประจําปี 2562 โครงการบริหารศูนย์ประสานงานการ ออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ได้จัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพมหานครฯ ซึ่งผู้เข้าร่วมงานสัมมนาครั้งนี้ ประกอบด้วย หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงาน ภาคเอกชน หน่วยงานมหาวิทยาลัย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ภายในงาน มีการนําเสนอวัสดุอนุรักษ์ พลังงานที่ใช้ในการก่อสร้างอาคาร การจัดเสวนาทางวิชาการ และการเผยแพร่ข้อมูลการดําเนินงานของ โครงการบริหารศูนย์ประสานงานการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ที่ได้ดําเนินงานมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2558 จนถึงปัจจุบัน

          นอกจากนี้ มีการจัดเสวนาวิชาการเรื่อง “Zero Energy Building” จาก นายประกอบ เอี่ยมสอาด ผู้แทน พพ. ผศ.รุ่งโรจน์ วงศ์มหาศิริ ผู้แทนสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง นายธีร วัตน์ ศรินทุ ผู้เชี่ยวชาญด้านอาคารอนุรักษ์พลังงาน และนายกมล ตันพิพัฒน์ ผู้แทน สถาบันอาคารเขียวไทย และแนวทางการผลักดันมาตรฐานอาคาร กฎหมาย BEC เกณฑ์อาคารเขียวไทย สู่ Zero Energy Building

          โครงการบริหารศูนย์ประสานงานการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานนั้น มีการดําเนินงาน ตั้งแต่ปี 2558 ในด้านการเผยแพร่และสัมมนาให้ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน การสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ การผลักดันกฎกระทรวงให้มีผลบังคับใช้ การตรวจเยี่ยมอาคารที่ ผ่านการตรวจประเมินและก่อสร้างแล้วเสร็จ การมอบฉลากแบบอาคารอนุรักษ์พลังงาน การตรวจประเมินและ รับรองแบบอาคาร ซึ่งเป็นการดําเนินงานตามแผนอนุรักษ์พลังงาน 20 ปี เรื่องมาตรการใช้เกณฑ์มาตรฐาน อาคาร BEC ที่มีเป้าหมายผลประหยัด 1,166 พันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ