งานแถลงผลการดำเนินโครงการ BEC ประจำปี 2561

งานแถลงผลการดำเนินโครงการ BEC ประจำปี 2561

 

  

          กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) จัดงานแถลงผลการดำเนินโครงการบริหารศูนย์ประสานงานการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ประจำปี  2561 ในวันศุกร์ที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ณ โรงแรมทวิน ทาวเวอร์ โดย ได้รับเกียรติจากรองอธิบดี พพ. นายยงยุทธ์ สวัสดิสวนีย์ เป็นผู้กล่าวเปิดงาน
           พพ. ได้นำข้อมูลจากการดำเนินโครงการฯ ในปี พ.ศ. 2561 มาชี้แจงให้แก่ผู้ดำเนินโครงการ อาทิ เช่น การอบรมการใช้งานโปรแกรม กิจกรรมเชิงรุก (Roadshow) สัมมนาการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน การตรวจประเมินแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีการชี้แจงความคืบหน้าของกฎกระทรวงการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ซึ่งจะมีการประกาศบังคับใช้ภายในปี พ.ศ. 2562