พพ. เดินหน้า MOU กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เพิ่มความร่วมมือการออกแบบอาคารอนุรักษ์พลังงาน

              นายยงยุทธ จันทรโรทัย อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เข้าร่วม ลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือ การส่งเสริมการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานระหว่าง พพ. และกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ โดยมีนายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยผู้บริหารจากสองหน่วยงาน เข้าร่วมงาน 
             นายยงยุทธ กล่าวว่า พพ. ได้เดินหน้ายกร่างแก้ไขกฎหมายเพื่อให้เกิด การบังคับใช้เกณฑ์มาตรฐานอาคาร ด้านพลังงาน หรือ Building Energy Code (BEC) ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาแล้ว และอยู่ในขั้นตอนเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา เพื่อประกาศบังคับใช้ภายในปี 2563 นี้ พพ. จึงเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการบังคับใช้ดังกล่าว โดยมีการสร้างความรู้ ความเข้าใจ และส่งเสริมในเรื่องการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งเตรียมความพร้อมบุคลากรที่เกี่ยวข้อง อาทิเช่น ผู้ออกแบบ เจ้าของอาคาร สถาปนิก วิศวกร ผู้ตรวจรับรองแบบอาคาร เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นที่มีหน้าที่อนุญาตการก่อสร้าง ฯลฯ ให้มีความรู้ความเข้าใจพร้อมรับการบังคับใช้ตามกฎหมาย

 
              ทั้งนี้ การลงนาม MOU ร่วมกับกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ในวันนี้ พพ. ได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐที่รับผิดชอบงานด้านการออกแบบและก่อสร้างอาคารทางการแพทย์และสาธารณสุขซึ่งเป็นการแสดงเจตจำนงร่วมกันเพื่อเร่งส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการออกแบบอาคารอนุรักษ์พลังงาน และเป็นก้าวสำคัญที่จะผลักดันให้เกิดความร่วมมือการอนุรักษ์พลังงานภายในอาคารให้กับหน่วยงาน ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ได้ดำเนินการร่วมกันต่อไป 

              สำหรับรายละเอียดความร่วมมือใน MOU ครั้งนี้ พพ. และกรมสนับสนุนบริการสุขภาพจะร่วมส่งเสริมการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน สนับสนุนกิจกรรมประชาสัมพันธ์ให้สู่ผู้บริโภคแต่ละกลุ่มเป้าหมายมากขึ้น ให้ความร่วมมือในการพัฒนาบุคลากรให้มีองค์ความรู้ รวมทั้งส่งเสริมให้ดำเนินการตามกฎกระทรวงกำหนดประเภท ขนาดของอาคาร มาตรฐานหลักเกณฑ์ วิธีการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ในอาคารของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
               ด้านความคืบหน้าการเตรียมพร้อมเพื่อรองรับการบังคับใช้เกณฑ์ BEC ดังกล่าว พพ. ได้ดำเนินการลงนาม MOU ร่วมกับหน่วยงานที่สำคัญแล้ว เช่น หน่วยงานเทศบาลท้องถิ่น 9 แห่ง อาทิ เชียงใหม่ นครราชสีมา เมือง พัทยา สภาวิชาชีพ 2 แห่ง บริษัทเอกชน 7 แห่ง อาทิ บ.เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) บ.พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) และมหาวิทยาลัย 11 แห่ง อาทิ ม.เกษตรศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ เป็นต้น 
               พร้อมการให้บริการตรวจประเมินแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ดำเนินการแล้วทั้งสิ้น 806 แห่ง แบ่งเป็นอาคารภาครัฐ 500 อาคาร และเอกชน 306 อาคาร จัดฝึกอบรมการใช้งานโปรแกรม BEC ให้กับ สถาปนิก วิศวกร และผู้สนใจ 3,200 คน และการฝึกอบรมผู้ตรวจรับรองแบบอาคาร ซึ่งปัจจุบันมีผู้สำเร็จหลักสูตรแล้ว 400 คน ซึ่ง พพ. ได้ตั้งเป้าหมายให้เกิดผู้ตรวจรับรองแบบอาคาร 1,000 คน ในปี 2565