อาคาร Net Zero Energy Building ในประเทศไทย

         โครงการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมสำหรับอาคารในประเทศไทยซึ่งสามารถใช้พลังงานไฟฟ้าสุทธิภายในอาคารเป็นศูนย์ (Net Zero Energy Building) มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประสบผลสำเร็จ ผู้นำทีมนักวิจัย ผศ.ดร.เด่นพงษ์ สุดภักดี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เผยเดินหน้าวิจัยต่อในขั้นตอนของการควบคุมและประเมินผล พร้อมระบุแนวคิดนี้ถูกนำมาประยุกต์ใช้ในอาคารและที่อยู่อาศัยกันบ้างแล้ว 

          โครงการวิจัยฯ นี้มีเป้าหมายในการใช้พลังงานไฟฟ้าสุทธิภายในอาคารเป็นศูนย์ (Net Zero Energy Building) ได้รับความไว้วางใจและการสนับสนุนทุนวิจัย จากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน ภายใต้งบประมาณ 18 ล้านบาท นำทีมวิจัยโดย ผศ.ดร.เด่นพงษ์ สุดภักดี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รวบรวมนักวิจัยที่เกี่ยวข้องหลายสาขาภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประกอบด้วย อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ นักวิจัยจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาขอนแก่น พร้อมกับการสนับสนุนผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชนต่างๆ เช่น สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน และบริษัท เอ็นโซล จำกัด โดยได้พัฒนาปรับปรุง “อาคารสำนักงานของกองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น” ให้เป็นอาคารสำนักงานต้นแบบที่สามารถใช้พลังงานไฟฟ้าสุทธิภายในอาคารเป็นศูนย์


       ตามหลักการดังกล่าว คือปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่นำเข้าจากภายนอกสู่อาคาร เมื่อหักลบกับปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้เองจากอาคาร คิดคำนวณในแต่ละรอบปีต้องมีค่าเท่ากับศูนย์ ซึ่งเป็นการประหยัดพลังงานไฟฟ้าภายในอาคารได้สูงสุด โดยที่อาคารสามารถผลิตไฟฟ้าใช้เองได้เพียงพอต่อความต้องการภายในอาคาร 
  จากงานวิจัยนี้มีการพัฒนาปรับปรุงอาคารกองสื่อสารองค์กร ดังนี้

       -ปรับปรุงผนังอาคารให้ถ่ายโอนความร้อนด้วยการเปลี่ยนแปลงวัสดุกรอบอาคารให้มีความเหมาะสม 
       -ปรับปรุงหลังคาอาคารเพื่อป้องกันความร้อนและให้เหมาะสำหรับการติดตั้งแผ่น Solar Cell ติดตั้งฟิล์มลดความร้อน
 
       -ปรับปรุงระบบปรับอากาศ ด้วยเครื่องปรับอากาศชนิดไฮบริดจ์ ที่มีหลักการทำความเย็นด้วยความร้อนจากรังสีของแสงอาทิตย์ (Solar Cooling) ร่วมกับการใช้พลังงานไฟฟ้า 

       -ติดตั้ง Cooling Pad ติดตั้งอุปกรณ์นำแสงธรรมชาติ ซึ่งเป็นอุปกรณ์ให้แสงสว่างหลักใช้ Solar Light (Skylight) ที่มีหลักการนำแสงอาทิตย์ มาผ่านตัวกรองรังสี UV และตัวกรองความร้อนไม่ให้เข้าสู่อาคาร เหลือแต่แสงสีขาวเข้าสู่ภายในอาคาร 

       -ปรับปรุงระบบแสงสว่าง โดยใช้อุปกรณ์ให้แสงสว่างชนิดหลอด LED แบบประหยัดพลังงาน เปลี่ยนอุปกรณ์สำนักงานจำพวกคอมพิวเตอร์ รวมถึงอุปกรณ์ไฟฟ้าในสำนักงานทั้งหมด เปลี่ยนมาใช้เป็นแบบประหยัดพลังงาน เช่น เปลี่ยนจาก PC เป็น Notebook เปลี่ยนจากจอ LCD เป็นจอ LED เป็นต้น
ที่มา : http://www.manager.co.th
 

มข. ฉลุยงานวิจัย “อาคารที่ใช้พลังงานสุทธิเป็นศูนย์”

ที่มาภาพ : http://www.manager.co.th


มข. ฉลุยงานวิจัย “อาคารที่ใช้พลังงานสุทธิเป็นศูนย์”

ที่มาภาพ : http://www.manager.co.th