BEC ร่วมกับบริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) ในการจัดสัมมนาการออกแบบอาคารอนุรักษ์พลังงาน ครั้งที่ 5

           ศูนย์ประสานงานการออกแบบเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ร่วมมือกับบริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) จัดงานสัมมนาการออกแบบอาคารอนุรักษ์พลังงาน ครั้งที่ 5 ในวันที่ 19 ธันวาคม 2562 เวลา 08.3012.00 น. ณ บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายด้านการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน แนวทางการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน และแนะนำวิธีการใช้งานโปรแกรม BEC เบื้องต้น

            การจัดสัมมนาการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานครั้งนี้ ได้มุ่งเน้นด้านการประชาสัมพันธ์กฎหมายอาคารอนุรักษ์พลังงานที่จะประกาศใช้ในปี 2563 รวมถึงสัมมนาแนวทางการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานให้กับบุคลากรจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และหน่วยงานส่วนท้องถิ่น ให้ทราบหลักเกณฑ์ มาตรฐานที่กฎหมายกำหนด อีกทั้งยังได้นำสื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ มาจัดแสดง เช่น บอร์ดเผยแพร่เคลื่อนที่ได้ และคู่มือแนวทางการออกแบบฯ เป็นต้น