การออกบูธกิจกรรมในงานสัมมนาวิชาการความเหมาะสมของการติดตั้งโซลาร์เซลล์เพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้าในอาคารและโรงงานควบคุม

ศูนย์ประสานงานการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ได้ร่วมออกบูธในงานสัมมนาวิชาการความเหมาะสมของการติดตั้งโซลาร์เซลล์เพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้าในอาคารและโรงงานควบคุม ภายใต้โครงการส่งเสริมเทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงานในอาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติ จัดโดย
กองพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านพลังงาน (กพบ.) กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
ในวันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้อง training Room 1 อาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติ
ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ในการนี้มี นายโสภณ มณีโชติ ผู้อำนวยการกองพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านพลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เป็นประธานเปิดงาน

          ภายในงานมีการบรรยายทางวิชาการในหัวข้อ โซลาร์เซลล์เพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้าสำหรับอาคารและโรงงานควบคุม การเสวนาทางวิชาการในหัวข้อกรณีศึกษาหารใช้โซลาร์เซลล์เพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้าในอาคารและโรงงานควบคุม บูธแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านโซลาร์เซลล์และผลิตไฟฟ้าในอาคารและโรงงานควบคุม บูธผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน และพาเยี่ยมชมศูนย์แสดงเทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงานในอาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติ ภายในงานมีผู้เข้าร่วมงานเป็นตัวแทนจากสถานประกอบการและบุคลากรของโรงงาน อาคาร และสถานศึกษา มากกว่า 100 แห่ง