คณะกรรมการควบคุมอาคารมีมติเห็นชอบการบังคับใช้ BEC กับการควบคุมอาคารตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร

ณ ปัจจุบัน (24 มกราคม 2566) คณะกรรมการได้มีมติเห็นชอบการบังคับใช้กฎกระทรวงฯ อาคารอนุรักษ์พลังงาน ในการขออนุญาตก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคารตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร

    กฎกระทรวง BEC ปี 2563 ของกระทรวงพลังงานซึ่งประกาศบังคับใช้ตั้งแต่13 มีนาคม 2564 ตามพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 และได้ส่งให้คณะกรรมการควบคุมอาคารพิจารณาให้ความเห็นชอบ ซึ่งคณะกรรมการควบคุมอาคารได้มีการประชุมพิจารณาและให้ความเห็นชอบกฎกระทรวงฉบับดังกล่าวและประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาเรียบร้อยแล้ว ในวันที่ 24 ม.ค. 2566 

>>> Download ประกาศ <<<
 

     ส่งผลให้ในการยื่นขออนุญาตก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคาร 9 ประเภทที่เข้าข่ายตามที่กฎกระทรวงกำหนดจะต้องมีเอกสารการตรวจประเมินอาคารอนุรักษ์พลังงาน ประกอบการยื่นขออนุญาตก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคารโดยจะมีผลบังคับใช้กับอาคารตั้งแต่ 5,000 ตารางเมตรขึ้นไปก่อน (ตามบทเฉพาะกาลของกฎกระทรวงฯ อาคารอนุรักษ์พลังงาน) และจะเริ่มบังคับใช้กับอาคารตั้งแต่ 2,000 ตารางเมตรขึ้นไปในวันที่ 13 มีนาคม 2566 เป็นต้นไป

 

bec

 

 

  การตรวจประเมินให้กระทำโดยผู้ได้รับใบประกอบวิชาชีพให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพ วิศวกรรมควบคุม หรือผู้ได้รับใบประกอบวิชาชีพให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม และได้รับการรับรองจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานว่าเป็นผู้สำเร็จการฝึกอบรม ตามหลักสูตรที่กำหนดการรับรองผลการตรวจประเมิน ให้เจ้าของอาคารมีหน้าที่จัดทำรายงานผลการตรวจประเมินในการออกแบบก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคาร
โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ที่สามารถตรงจประเมินแบบอาคารอนุรักษ์พลังงานได้ที่นี้

>>>ตรวจสอบรายชื่อผู้ตรวจประเมินอาคารอนุรักษ์พลังงาน (BEC Auditor)<<<