BEC เข้าร่วมกิจกรรมออกบูธภายในงาน สถาปนิก'62 ภายใต้แนวคิด กรีน อยู่ ดี Living Green

     งานสถาปนิก' 62 ภายใต้แนวคิด กรีน อยู่ ดี : Living Green โดยมีสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นเจ้าภาพจัดงาน ในวันที่ 30 เมษายน - 5 พฤษภาคม 2562 ณ ชาเลนเจอร์ฮอลล์ 1 - 3 อิมแพ็ค เมืองทองธานี โดยมีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเสด็จพระราชดำเนิน เปิดงานสถาปนิก' 62 และทอดพระเนตรนิทรรศการ

     งานสถาปนิก' 62 นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของสมาคม และนำเสนอผลงานความก้าวหน้าทางด้านวิชาชีพนิทรรศการทางสถาปัตยกรรม นวัตกรรมและเทคโนโลยี การอบรมสัมมนาในระดับนานาชาติ รวมทั้งการให้บริการต่าง ๆ ให้แก่สมาชิกและประชาชนทั่วไป และส่วนของงานแสดงวัสดุผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวเนื่องกับงานสถาปัตยกรรม งานตกแต่งภายในและการก่อสร้าง รวมไปถึงงานแสดงนิทรรศการของนิสิต-นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศที่จัดแสดงอีกด้วย 
 
    ภายในงานสถาปนิก' 62 นั้น ทางศูนย์ประสานงานการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ได้มีการนำสื่อประชาสัมพันธ์ ทั้งแผ่นพับ และหนังสือคู่มือ พร้อมทั้งบอร์ดประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ เผยแพร่ในงานเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับเกณฑ์ BEC และนำเสนอผลงานของ BEC แก่ผู้เข้าร่วมงานbb