จัดซื้อ จัดจ้าง

Default post thumbnail

การตรวจสอบงบทดลอง เดือน

กช.สงป. ได้ตรวจสอบงบทดลอง เดือน ต.ค.2560 (บช.ก., บช.ตชด., ภ.1 - 4) พบว่ามีรายการบัญชีคลาดเคลื่อนและบันทึกข้อมูลทางบัญชีไม่ถูกต้อง ขอให้ตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง
Default post thumbnail

ขอข้อมูลเพิ่มเติมประกอบการขอตกลงกระทรวงการคลัง

หนังสือ กช.สงป. ด่วนที่สุด ที่ 0010.322/1787 ลง 7 พ.ย. 60 เรื่อง ขอข้อมูลเพิ่มเติมประกอบการขอตกลงกระทรวงการคลังเพื่อขอขยายเวลาการเก็บรักษาเงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน
Default post thumbnail

ขอข้อมูลประกอบการจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต

ขอข้อมูลประกอบการจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ของ ตร. ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 หนังสือ กช.สงป. ด่วนที่สุด ที่ 0010.322/1840 – 1852 ลง 15 พ.ย. 60
Default post thumbnail

การดำเนินการตามข้อเสนอแนะรายงานการเงินรวมภาครัฐ

หนังสือ ตร. ที่ 0010.322/5017 ลง 21 พ.ย. 60 เรื่อง การดำเนินการตามข้อเสนอแนะรายงานการเงินรวมภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559