รายชื่อผู้ตรวจประเมินอาคารอนุรักษ์พลังงาน (BEC Auditor)

เลขที่หนังสือรับรอง (ผต.) ชื่อ - นามสกุล Email ติดต่อ วันที่หนังสือรับรองหมดอายุ Contact number Province
ผต. 0705 นางสาวเปรมวิภา สิริปัญญานนท์ premwipanya@gmail.com 085 122 1108 กรุงเทพมหานคร
ผต. 0206 นายณฐวัฒน์ คำผาย nathawat.gft@gmail.com 093 365 3555 นครราชสีมา
ผต. 0273 ว่าที่ร้อยเอกณัฐวัฒน์ ยุงสันเทียะ 087 338 4800 กรุงเทพมหานคร
ผต. 0322 นายเกียรติชัย กังวานเกียรติชัย 081 664 5123 สระบุรี
ผต. 0315 นางสาวฐิติมารัชกรณ์ พูลเพิ่ม pegaaz92@gmail.com 061 728 9191 ปทุมธานี
ผต. 0110 นายวีรพงศ์ ไชยมีสุข weerapong.cms@gmail.com 094 965 5552 สระบุรี
ผต. 0004 นายศุภเกียรติ ทองทับ supakiat7@gmail.com 085 495 3523 กรุงเทพมหานคร
ผต. 0654 นายโชติ โชตินุชิต chotinuchit@gmail.com 086 412 4600 นนทบุรี
ผต. 0223 นายทัศน์ไชย ธนารักษ์วานิช กรุงเทพมหานคร
ผต. 0373 นายนฤพันธ์ จันกิ่งทอง narupan.j@gmail.com - กรุงเทพมหานคร
ผต. 0085 นายภาสกร ราชเดิม p-rachderm@outlook.com 084 849 4906 กรุงเทพมหานคร
ยังไม่ขึ้นทะเบียน-611 นายศิวะ จารุวรรณ
ยังไม่ขึ้นทะเบียน-323 นายเจษฎาพันธ์ ใจแจ่ม
ผต. 0556 นายจักรพงศ์ แสงสีรัตนกุลชัย ss.jakkapong@gmail.com 061 965 1532 กรุงเทพมหานคร
ผต. 0459 นายประกิจ บุญเสรฐ prakitboonset@yahoo.com 081 375 9079 สมุทรปราการ
ผต. 0561 นายประสิทธิ์ เกี้ยวสุนทร prasitmitrpz@gmail.com 082 093 9181 กรุงเทพมหานคร
ผต. 0497 นายภาณุวัส ล้ำเลิศวรวิทย์ panuwat.lim@gmail.com 088 223 2530 กรุงเทพมหานคร
ผต. 0508 นายตรีชัย เลิศล้ำพงศา treechai@hotmail.com 086 704 8054 สมุทรปราการ
ผต. 0664 นายชลธี เอื้อเมธิยางกูล ucholathee@gmail.com 081 819 9354 กรุงเทพมหานคร
ผต. 0077 นายภูรินท์ จักษุศิลา phoorin.p@gmail.com 065 009 9523 นนทบุรี
ผต. 0689 นางสาวลภัสรดา แซ่แต้ lapasrada.bec89@gmail.com 098 295 6159 กรุงเทพมหานคร
ผต. 0394 นายสุตินัย ยามศรีสุข -
ผต. 0728 นางเกศกานดา ฤทธิ์เสถียรวงศ์ katekanda.rit@gmail.com 081 882 6350 นนทบุรี
ผต. 0623 นางสาวโสภา วิศิษฏ์ศักดิ์ sopa.visitsak@gmail.com 081 407 0075 นนทบุรี
ผต. 0187 นายสุทธิศักดิ์ ศรีหอม sutthisak4806@gmail.com 085 040 5505 สระบุรี
ผต. 0036 นายสมคิด วรศิลป์ชัย somkid@enginova.co.th 081 003 1551 ชลบุรี
ผต. 0217 นายณัฐวุฒิ เสร็จกิจ tum_belief@hotmail.com 091 009 2999 ปทุมธานี
ผต. 0570 นายฐิติเกษม มุสิกะสิน Thitikasamew@gmail.com 087 931 9172 กรุงเทพมหานคร
ผต. 0594 นายชัยสิทธิ์ หว่างสิงห์ luklakpob@hotmail.com 094 389 2629 กรุงเทพมหานคร
ผต. 0473 นายอวิรุทธิ์ รามบุตร 085 046 2778
ผต. 0153 นายทูนธรรม สุโฆสิต toontam@maxcon.co.th 088 088 0025 นนทบุรี
ผต. 0569 นายณัฐพล งามกาละ nookngamkala@gmail.com 086 520 3282 กรุงเทพมหานคร
ผต. 0440 นางสาวมัลลิกา วิโสจสงคราม mallika.p@rmutsv.ac.th 086 287 8436 กรุงเทพมหานคร
ผต. 0761 นายคงคุณ เจริญวิศาล kongkun.om@gmail.com 062 632 9988 กรุงเทพมหานคร
ผต. 0132 นายปวีรศักดิ์ เขียดทอง taru_ken01@msn.com 085 130 6310 ปทุมธานี
ผต. 0121 นายชโลทร ศิริภัทรประวัติ 081 455 5499 กรุงเทพมหานคร
ผต. 0216 นายสินโชติ กีรติอนันต์ cole_sin@hotmail.com 087 513 3561 กรุงเทพมหานคร
ผต. 0638 นายวิษณุ บุญชิต nocnack27@gmail.com 081 174 2090 กรุงเทพมหานคร
ผต. 0598 นายสิทธิพร ลีนานนท์ bambright@gmail.com 099 259 2965 กรุงเทพมหานคร
ผต. 0247 นายพัฒนะ เมฆขำ mekkhum@hotmail.com 086 997 0331 นนทบุรี
ผต. 0095 นายอดิศร มหามงคล 089 635 9264
ผต. 0311 นายดวงภรณ์ ศิริ -
ผต. 0491 นายศรศักดิ์ มรรคจินดา 081 844 4800
ผต. 0596 นางสาวเบญจรัตน์ ประจง pr.benjarat@gmail.com 061 195 4448 กรุงเทพมหานคร
ยังไม่ขึ้นทะเบียน-471 นายสิทธิกร สมบัติศิริ
ยังไม่ขึ้นทะเบียน-147 นายคมกฤช สุวรรณโน
ผต. 0133 นายวรยศ รัตนมาศ 088 749 4559
ผต. 0710 นางสาวปุริมปรัชญ์ จินดาจิธาวัฒน์ purimpruch.j@gmail.com 063 869 5656 กรุงเทพมหานคร
ผต. 0743 นายกานต์ โพธิ์ชื่น kantnarit@gmail.com 082 351 6496 เชียงใหม่
ผต. 0220 นายจักรกริศน์ ประคองขวัญชัย pjakkris@hotmail.com 089 105 0777 กรุงเทพมหานคร