รายชื่อผู้ตรวจประเมินอาคารอนุรักษ์พลังงาน (BEC Auditor)

เลขที่หนังสือรับรอง (ผต.) ชื่อ - นามสกุล Email ติดต่อ วันที่หนังสือรับรองหมดอายุ Contact number Province
ผต. 0315 นางสาวฐิติมารัชกรณ์ พูลเพิ่ม pegaaz92@gmail.com 061 728 9191 ปทุมธานี
ผต. 0378 นางสาววรุณสิริ อินทร์จันทร์ 083 156 7874
ผต. 0027 นายอัฑฒ์เมธ อัคคะทัพพ์นารา audmate@gmail.com 098 872 0848 สมุทรปราการ
ผต. 0024 นายมงคล โปร่งจันทึก mongkol_pr@dede.go.th 061 454 4982 กรุงเทพมหานคร
ผต. 0496 นายสุระเดช ฉั่วสุวรรณ์ suradej1182@gmail.com 085 141 6431 กรุงเทพมหานคร
ผต. 0525 นายปัญญา คล่องอักษรกุล กรุงเทพมหานคร
ผต. 0198 นายชาญณรงค์ เชียงที c.channarong@gmail.com 086 242 4078 ปทุมธานี
ผต. 0190 นายณัทกร ญาณะพันธ์ Nutthakornyanaphan@hotmail.com 089 354 9491 ระยอง
ยังไม่ขึ้นทะเบียน-405 นางสาวจุฬาลักษณ์ เตชะโม่ง
ผต. 0461 นายสุรักษ์ ตั้งเคียงศิริสิน surakt@hotmail.com 063 195 9955 กรุงเทพมหานคร
ผต. 0410 นายรุ่ง กิตติพิชัย rung.kit@mahidol.edu 064 202 9191 นครปฐม
ผต. 0480 นายอนันต์ วีระวุฒิพล plantdesign.co.ltd@gmail.com 085 350 1855 กรุงเทพมหานคร
ผต. 0026 นางสาวบุษกร พรชนะรุ่งเรือง bussakornkay@hotmail.com 087 338 0979 กรุงเทพมหานคร
ผต. 0469 นางสาวสุชาพิชญ์ แสนทวีสุข sucha_pich43@hotmail.com 086 086 9872 กรุงเทพมหานคร
ผต. 0257 นายศิริชัย หนูสอน -
ยังไม่ขึ้นทะเบียน-400 นายเพียร ตรีพิพัธน์
ผต. 0020 นายพลากร จุกสีดา palakorn244@gmail.com 089 887 4469 ชลบุรี
ผต. 0390 นายธิรางค์ แพรนินิตร 089 201 7590 กรุงเทพมหานคร
ผต. 0038 นายชารี กลางวาปี charee_k@hotmail.com 086 025 2339 ชลบุรี
ผต. 0508 นายตรีชัย เลิศล้ำพงศา treechai@hotmail.com 086 704 8054 สมุทรปราการ
ยังไม่ขึ้นทะเบียน-401 นายวิโรจน์ ขจัดภัย
ผต. 0506 นายสุบิน เหรียญแก้ว subin91@hotmail.com 089 679 4576 กรุงเทพมหานคร
ผต. 0056 นายสุทิน ฐาปนวงศ์เวช sutin3302@gmail.com 081 551 5080 กรุงเทพมหานคร
ผต. 0376 นายอุดร ขันทะสา ukantasa@yahoo.com 081 694 0531 กรุงเทพมหานคร
ผต. 0133 นายวรยศ รัตนมาศ 088 749 4559
ผต. 0505 นายนครินทร์ ลี้สุทธิพรชัย NAKARIN.PNPNKR@GMAIL.COM 087 568 6922 นนทบุรี
ผต. 0487 นายประสิทธิ์ ตรีจุ้ย 086-4106432 , 061-4875371
ผต. 0400 นายอาหะมะ บากา mad2536@gmail.com 063 343 4570 กรุงเทพมหานคร
ยังไม่ขึ้นทะเบียน-288 นางสาวนิศารัตน์ เจียวก๊ก
ผต. 0324 นายกุศล พรหมจันทร์ kusol_pj@hotmail.com 081 957 6721 สงขลา
ผต. 0606 นางสาวรสา แย้มรับบุญ 096 878 9797 กรุงเทพมหานคร
ผต. 0501 นายกิตติชัย ตวนกูเปีย 090 907 6140 กรุงเทพมหานคร
ผต. 0089 นางอุไรวรรณ อุดมสินค้า jibrazana@gmail.com 096 252 9944 กรุงเทพมหานคร
ผต. 0074 นายอภิสิทธิ์ ศรีวิพัฒน์ apisit_great@hotmail.com 083 434 4620 ภูเก็ต
ผต. 0051 นางรุริยา พลซา ruriyap@gmail.com 081 700 7368 กรุงเทพมหานคร
ผต.0432 ณรงค์ สังฆะโต ฉะเชิงเทรา