รายชื่อผู้ตรวจประเมินอาคารอนุรักษ์พลังงาน (BEC Auditor)

เลขที่หนังสือรับรอง (ผต.) ชื่อ - นามสกุล Email ติดต่อ วันที่หนังสือรับรองหมดอายุ Contact number Province
ผต. 0169 นายกอปรพร นุกูลคาม gop.kobporn@gmail.com 086 206 0666 พิษณุโลก
ผต. 0246 นายกุนที ประเสริฐสงค์ kunnatee1@gmail.com 090 991 5261 นนทบุรี
ผต. 0283 นายปิยะ ชื่นชม -
ผต. 0325 นางสาวชญานี ภูริชานนท์ 086 045 7071
ผต. 0188 นายวสันต์ สิทธา sittha.eng@gmail.com 081 940 4479 ระยอง
ผต. 0755 นายนิกร จ่าพิชม iammitr@gmail.com 089 648 5464 ปราจีนบุรี
ผต. 0569 นายณัฐพล งามกาละ nookngamkala@gmail.com 086 520 3282 กรุงเทพมหานคร
ผต. 0439 นายภมร บัวทุม pamorn2002@yahoo.com 088 570 5838 เชียงราย
ผต. 0729 นายจีรุฏฐ์ ตั้งมานะกิจ j.tangmanakij@gmail.com 081 669 9165 กรุงเทพมหานคร
ผต. 0468 นายปฐมพงศ์ ตระบันพฤกษ์ yod.pathom@gmail.com 081 598 3098 กรุงเทพมหานคร
ผต. 0240 นายกษิดิ์เดช ชัยพฤกษยะนนท์ kasidej.ch@gmail.com 083 074 5959 กรุงเทพมหานคร
ผต. 0603 นายบูรณ์พิพัฒน์ นิ่มนวลพานิช boonpipat.jay@gmail.com 084 344 4519 กรุงเทพมหานคร
ผต. 0691 นางสาวไพลิน อุดมตระกูลวงศ์ phailin.ud@gmail.com 088 116 7616 กรุงเทพมหานคร
ยังไม่ขึ้นทะเบียน-156 นายวรวิช ปิ่นปิติ
ผต. 0006 นางสาวปานเรขา พรมทา parnleykha@gmail.com 089 570 7035 ขอนแก่น
ผต. 0377 นางสาวธนภรณ์ โภควรรณวิทย์ 087 686 4078
ผต. 0314 นายวีรชาติ สระป้อมแก้ว 087 342 5192
ผต. 0484 นายสุทธินันท์ ลีวุฒินันท์ L.suthinan@hotmail.com 081 905 1911 นนทบุรี
ผต. 0426 นายพงศธร ชัฏสุวรรณ 093 619 1664
ผต. 0481 นายจิรภัทร เลิศศุภกุล 084 625 7725
ผต. 0686 นางสาวธัญชนก ชัยชาญ noknokfnfn.nn@gmail.com 090 319 5652 กรุงเทพมหานคร
ยังไม่ขึ้นทะเบียน-393 นายวสันต์ มานฮาเซ็ม
ผต. 0053 นายธนพงษ์ อุสุพันธ์ thanapong.usu@gmail.com 084 661 5064 กรุงเทพมหานคร
ผต. 0718 นายเอกกุล คำชนะ ekkunkhamchana@gmail.com 082 026 7600 เชียงใหม่
ผต. 0080 นางสาวณัฐธยาน์ เอี้ยงฮง luniekatune@gmail.com 062 605 5574 สมุทรปราการ
ผต. 0029 นายชัยศิลป์ จินานาง chaisiljinanang@gmail.com 086 913 1166 ราชบุรี
ผต. 0357 นายณภัทร์ภณ พิลา patpon.pila@gmail.com 086 928 5322 นครสวรรค์
ยังไม่ขึ้นทะเบียน-265 นายชัชพงศ์ เหลืองจุฑากรณ์
ผต. 0746 นายณัฐวีร์ พงศ์อาจารย์ pnathawee@gmail.com 081 855 1355 กรุงเทพมหานคร
ผต. 0701 นายยศพนธ์ รื่นอบเชย punrb127@gmail.com 097 169 3619 กรุงเทพมหานคร
ผต. 0577 นางสาวพีร์ ภูรีพรรษวงศ์ pepuree@gmail.com 084 229 4563 ระยอง
ยังไม่ขึ้นทะเบียน-34 นายเสริมชาติ อัครินทวงศ์
ผต. 0180 ว่าที่ร้อยตรีไพศาล พรมภักดี 082 253 6935 สมุทรสงคราม
ผต. 0492 นายผดุงเกียรติ อุ่นสุวรรณ u.padungkeat@gmail.com 085 374 8545 ราชบุรี
ผต. 0145 นายศราวุฒิ ช่างคิด 082 445 6539
ผต. 0026 นางสาวบุษกร พรชนะรุ่งเรือง bussakornkay@hotmail.com 087 338 0979 กรุงเทพมหานคร
ผต. 0709 นายวุฒิพงษ์ อภิชนบุตร wuttipong1974@gmail.com 087 906 6799 กรุงเทพมหานคร
ยังไม่ขึ้นทะเบียน-318 นายพสิษฐ์ ตั้งหทัยทิพย์
ยังไม่ขึ้นทะเบียน-288 นางสาวนิศารัตน์ เจียวก๊ก
ผต. 0639 นายราชา นาคภักดี rnakpugdee@gmail.com 081 915 2304 สมุทรปราการ
ผต. 0207 นายอรรถพร อินอักษร systemdesign.phk@gmail.com 094 992 4653 ภูเก็ต
ผต. 0004 นายศุภเกียรติ ทองทับ supakiat7@gmail.com 085 495 3523 กรุงเทพมหานคร
ผต. 0420 นายเศกสรรค์ สังขะระ ouisek@hotmail.com 081 423 3051 ปทุมธานี
ผต. 0212 นายธนาวุฒิ โฆษิตวาณิชวิรุฬห์ conzeptwut@gmail.com 087 694 2545 กรุงเทพมหานคร
ผต. 0458 ว่าที่ร้อยตรีสิทธิโชค แสงโคตร์ 081 466 5629 สมุทรสาคร
ยังไม่ขึ้นทะเบียน-329 นายกรกฤช เมฆาพันธุ์
ผต. 0442 นายวิชัย สังข์แก้ว 087 544 9362
ผต. 0464 นางสุมล แซ่เฮง พิสิษฐ์สังฆการ sumol.s@cit.kmutnb.ac.th 081 067 7779 นนทบุรี
ผต. 0122 นายวิฑูรย์ ภาวนาเจริญ vitoon.paw@supalai.com 089 960 8146 กรุงเทพมหานคร
ยังไม่ขึ้นทะเบียน-637 นายนภัทร เตชวุฒิกร