รายชื่อผู้ตรวจประเมินอาคารอนุรักษ์พลังงาน (BEC Auditor)

เลขที่หนังสือรับรอง (ผต.) ชื่อ - นามสกุล Email ติดต่อ วันที่หนังสือรับรองหมดอายุ Contact number Province
ผต. 0711 นายจตุรวิทย์ มั่นชา josukstalin@gmail.com 092 295 2455 เชียงใหม่
ผต. 0024 นายมงคล โปร่งจันทึก mongkol_pr@dede.go.th 061 454 4982 กรุงเทพมหานคร
ยังไม่ขึ้นทะเบียน-318 นายพสิษฐ์ ตั้งหทัยทิพย์
ยังไม่ขึ้นทะเบียน-475 นายพสุ สุทธิกุล
ยังไม่ขึ้นทะเบียน-414 นายวรา กุศลธรรมรัตน์
ผต. 0605 นายพงศธร ทับสมบัติ tsb.pongsathorn@gmail.com 095 657 9273 กรุงเทพมหานคร
ผต. 0590 นายรัชโยธิน ทองอินทร์ Ratchayothin.T@outlook.com 086 554 3458 ชลบุรี
ผต. 0047 นางสาวจรุญศรี โชคศิริวรรณา c.jarunsri@gmail.com 089 481 8125 กรุงเทพมหานคร
ผต. 0128 นายพลภัทร พรคุณานุภาพ pingkung15@hotmail.com 089 061 9955 กรุงเทพมหานคร
ผต. 0567 นางสาววาสิตา วานิชศิริโรจน์ wasita.wanichsiriroj@gmail.com 086 522 9555 กรุงเทพมหานคร
ผต. 0402 นายธีระพงษ์ คำประเสริฐ tkhamprasert@gmail.com 093 170 9166 กรุงเทพมหานคร
ผต. 0361 นายสมยศ ส่งสาลี 090 894 5445
ผต. 0710 นางสาวปุริมปรัชญ์ จินดาจิธาวัฒน์ purimpruch.j@gmail.com 063 869 5656 กรุงเทพมหานคร
ยังไม่ขึ้นทะเบียน-461 นายถนัดวุฒิ วนสุทธิกุล
ผต. 0252 นายอัครวุฒิ จิวระโมไนย์กุล akkarawut.j@hotmail.com 085 556 2568 กรุงเทพมหานคร
ผต. 0417 นายคเณศ จึ่งสกุล kanesjun@scg.co.th 085 041 1424 กรุงเทพมหานคร
ผต. 0171 นายก้องเกียรติ ธนะมิตร ktanamit@gmail.com 081 685 4721 น่าน
ผต. 0545 นางสาวชัญญา ขาวค้างพลู Chanya.geo@gmail.com 089 677 3588 นนทบุรี
ผต. 0739 นายเจตน์ดนัย อิทธิมณฑล jesdanai@gmail.com 097 994 9178 ปทุมธานี
ผต. 0290 นายสุรพงษ์ สันติเวทย์วงศ์ 081 938 9312 นนทบุรี
ผต. 0649 นายเทิดสิน ติ้งสมชัยศิลป์ u370161@hotmail.com 096 242 2444 นครศรีธรรมราช
ผต. 0310 นายเดชา สุขประเสริฐ 081 170 9897
ผต. 0001 นายปัญญาวุธ ถมยาวิทย์ cthomyp@hotmail.com 084 700 7593 นนทบุรี
ผต. 0075 นายสุทธิ พิกุลทอง suthi_p@hotmail.com 086 917 8810 สมุทรปราการ
ผต. 0733 นายณัฐนนท์ พลประทีป กรุงเทพมหานคร
ผต. 0482 นายประกฤษฎิ์ วงศ์สุคนธ์ชาติ prakrish_v@yahoo.com 081 929 9883 ปทุมธานี
ผต. 0426 นายพงศธร ชัฏสุวรรณ 093 619 1664
ยังไม่ขึ้นทะเบียน-487 นางสาวจันทร์เพ็ญ เพ็งมณี
ผต. 0485 นายมงคล เพลครบุรี mongkol2@sut.ac.th 080 469 3939 นครราชสีมา
ผต. 0751 นายอรรถพล ปินไชย pure_attapon_pinchai@hotmail.com 087 543 5984 เชียงใหม่
ผต. 0176 นายอนัติชัย ใจซื่อ anutchai2007@hotmail.com 085 917 5594 ปทุมธานี
ผต. 0668 นายจิรชาติ ช่วงโชติ jirachad@nextengdesign.com 095 459 1124 กรุงเทพมหานคร
ผต. 0452 นางสาวฮานาน ซาเระ 082 438 8011
ผต. 0043 นายพรรษา ตั่นตระกูล punsa42@gmail.com 089 778 8134 กรุงเทพมหานคร
ผต. 0266 นายเสรี ถวิลไพร 081 523 8764
ผต. 0177 นายวุฒิพงษ์ นนท์ตา wut.rb2009@gmail.com 080 001 2874 กรุงเทพมหานคร
ยังไม่ขึ้นทะเบียน-54 นายนวบุตร ธรรมกมล
ผต. 0025 นายภาณุภัทร เต็งไตรสรณ์ tengtrisorn28@gmail.com 094 291 9528 น่าน
ผต. 0665 นางสาวจิณห์วรา วานิชศิริโรจน์ jinvara@workwell-studio.com 080 458 2424 กรุงเทพมหานคร
ผต. 0348 นายจิรัฎฐ์ วิชิตชัยชาคร chiratt.wi@gmail.com 081 581 1678 กรุงเทพมหานคร
ผต. 0002 นายภาคภูมิ ทิพย์ประเสริฐ pern59@hotmail.com 085 119 4935 ปทุมธานี
ผต. 0549 นายมนัส วุฒิวิศิษฏ์สกุล manatwut@gmail.com 081 897 4296 ประจวบคีรีขันธ์
ผต. 0131 นายปณิฐิ แสนจิตร panithi_rmutll@hotmail.com 089 851 3255 ลำปาง
ผต. 0077 นายภูรินท์ จักษุศิลา phoorin.p@gmail.com 065 009 9523 นนทบุรี
ยังไม่ขึ้นทะเบียน-149 นายธีระชัย ดีสมสุข
ผต. 0160 นางสาวนภาลัย ป้องจันดา napalai.pong@gmail.com 085 660 8430 กรุงเทพมหานคร
ผต. 0026 นางสาวบุษกร พรชนะรุ่งเรือง bussakornkay@hotmail.com 087 338 0979 กรุงเทพมหานคร
ผต. 0442 นายวิชัย สังข์แก้ว 087 544 9362
ผต. 0496 นายสุระเดช ฉั่วสุวรรณ์ suradej1182@gmail.com 085 141 6431 กรุงเทพมหานคร
ผต. 0641 นายนันทิช ทองรักษ์ กรุงเทพมหานคร