รายชื่อผู้ตรวจประเมินอาคารอนุรักษ์พลังงาน (BEC Auditor)

เลขที่หนังสือรับรอง (ผต.) ชื่อ - นามสกุล Email ติดต่อ วันที่หนังสือรับรองหมดอายุ Contact number Province
ผต. 0581 นายสมศักดิ์ จิตมั่น archmansj@gmail.com 081 626 0260 กรุงเทพมหานคร
ผต. 0183 นายสุชน ทรัพย์สิงห์ todtad@gmail.com 081 499 9206 ชลบุรี
ผต. 0134 นายนราวิชญ์ ณัฐวราวิชญ์ narawit.24315@gmail.com 088 431 6966 ลำพูน
ผต. 0299 นายวรวัฒน์ โทษาธรรม worrawat.th@gmail.com 085 245 3939 ขอนแก่น
ผต. 0424 นายเผด็จ โพธิ์แก้ว 090 880 1888
ผต. 0232 นางสาวศุภลักษณ์ สถิรชีวิน lucky_solar@hotmail.com -- สกลนคร
ยังไม่ขึ้นทะเบียน-198 นายไพศาล ปุ้ยไชยสอน
ผต. 0253 นายสรยุทธ สุขีนัย Sorayut@mitr.com 02-6799079-84 กรุงเทพมหานคร
ผต. 0531 นายศุภรัตน์ กลั่นเลี้ยง suparatklanliang@gmail.com 081 343 1842 นนทบุรี
ผต. 0205 นายศุภณัฐช์ หนูแก้ว 081 846 8607
ผต. 0412 นายวรศิษฐ์ ตรูทัศนวินท์ worrasid@gmail.com 065 945 6905 กรุงเทพมหานคร
ผต. 0485 นายมงคล เพลครบุรี mongkol2@sut.ac.th 080 469 3939 นครราชสีมา
ผต. 0161 นายทยากร จารุชัยมนตรี 085 065 4545
ยังไม่ขึ้นทะเบียน-471 นายสิทธิกร สมบัติศิริ
ยังไม่ขึ้นทะเบียน-393 นายวสันต์ มานฮาเซ็ม
ผต. 0567 นางสาววาสิตา วานิชศิริโรจน์ wasita.wanichsiriroj@gmail.com 086 522 9555 กรุงเทพมหานคร
ผต. 0372 นายอดิศร ทิวัฑฒานนท์ 064 351 6515 นครราชสีมา
ผต. 0598 นายสิทธิพร ลีนานนท์ bambright@gmail.com 099 259 2965 กรุงเทพมหานคร
ผต. 0449 นายสุรฤกษ์ มีอุดมพงศ์ m.surarerk@gmail.com 081 255 5189 กรุงเทพมหานคร
ผต. 0105 ว่าที่ร้อยตรีปรีชา มานะ 081 450 6523 กรุงเทพมหานคร
ยังไม่ขึ้นทะเบียน-643 นางสาวพิมประภา จินดากร
ผต. 0489 นางสาวกนก วัตตธรรม 087 288 8655
ผต. 0476 นายเริงวิทย์ แดงประเสริฐ 084 649 4626 กรุงเทพมหานคร
ผต. 0339 นายปัณณวิชญ์ สะมะแอ 095 086 8800
ผต. 0469 นางสาวสุชาพิชญ์ แสนทวีสุข sucha_pich43@hotmail.com 086 086 9872 กรุงเทพมหานคร
ผต. 0368 นายกวี คู่วรัญญู Kaukawee@gmail.com 091 695 2454 กรุงเทพมหานคร
ผต. 0301 นายศักดิ์นาคิน เลิศรพธนอังกูร nat_2521@yahoo.com 081 442 4448 กรุงเทพมหานคร
ผต. 0142 นางสาวธัญธร ค้ำไพโรจน์ bream.th@gmail.com 088 099 4602 นนทบุรี
ผต. 0442 นายวิชัย สังข์แก้ว 087 544 9362
ผต. 0029 นายชัยศิลป์ จินานาง chaisiljinanang@gmail.com 086 913 1166 ราชบุรี
ผต. 0156 นายเมธา ไชยประสพ shazava@gmail.com 085 386 6273 กรุงเทพมหานคร
ผต. 0286 นายโกวิท เจริญพัฒนาสถิตย์ nordkapp.eng@gmail.com 084 735 7979 กรุงเทพมหานคร
ผต. 0563 นายพีรวิชญ์ เกียรติกังวาฬไไกล psksiit@gmail.com 091 709 2719 กรุงเทพมหานคร
ผต. 0117 นายชัยวัฒน์ ศรีปวิธ 081 552 5926 ชลบุรี
ผต. 0200 นายสรวิศ สอนสารี sorawitsonsaree@gmail.com 063 334 4448 พิษณุโลก
ผต. 0123 นายชนะสินธุ์ บุญยมณี porcb8@gmail.com 081 357 7028 กรุงเทพมหานคร
ยังไม่ขึ้นทะเบียน-351 นายนเรศ สุยะโรจน์
ผต. 0237 นางสาวณิชกานต์ เหล่าสมาธิกุล -
ผต. 0538 นายวสันต์ มานฮาเซ็ม กรุงเทพมหานคร
ยังไม่ขึ้นทะเบียน-618 นายสิริพงศ์ เอี่ยมชัยมงคล
ผต. 0319 นางสาวปสุตา สกุลกิตติมศักดิ์ -
ผต. 0599 นายกวิน บวรธนจรรยา kawinarchitect@gmail.com 096 878 9797 กรุงเทพมหานคร
ผต. 0190 นายณัทกร ญาณะพันธ์ Nutthakornyanaphan@hotmail.com 089 354 9491 ระยอง
ผต. 0182 นายอภิชาติ ศรีชาติ saphichat@udru.ac.th 065 497 6280 อุดรธานี
ผต. 0526 นายฐากร รอดสกุล smartleader@gmail.com 089 233 1813 ปทุมธานี
ยังไม่ขึ้นทะเบียน-616 นายนภัทร ชลประเสริฐสุข
ยังไม่ขึ้นทะเบียน-501 นายฐิติเกษม มุสิกะสิน
ผต. 0327 นางสาวฐิติมา แตงสุข poopea_architect@hotmail.com 065 496 9744 นครปฐม
ผต. 0517 นายนเรศ สุยะโรจน์ aeynaret@gmail.com 081 998 1849 เชียงใหม่
ยังไม่ขึ้นทะเบียน-597 นางสาวโสภิดา อำนวยศิลป์