รายชื่อผู้ตรวจประเมินอาคารอนุรักษ์พลังงาน (BEC Auditor)

เลขที่หนังสือรับรอง (ผต.) ชื่อ - นามสกุล Email ติดต่อ วันที่หนังสือรับรองหมดอายุ Contact number Province
ผต. 0194 นางสาวภัชราวดี ขุนทอง patcharavadee1@gmail.com 096 829 1556 กรุงเทพมหานคร
ผต. 0496 นายสุระเดช ฉั่วสุวรรณ์ suradej1182@gmail.com 085 141 6431 กรุงเทพมหานคร
ผต. 0520 นายสิริพงศ์ เอี่ยมชัยมงคล 085 168 7391 กรุงเทพมหานคร
ยังไม่ขึ้นทะเบียน-243 นายเอกนันท์ ฟ้ากระจ่าง
ผต. 0626 นายธนนันท์ ช่อผล tananan.chw@gmail.com 089 195 5809 กรุงเทพมหานคร
ผต. 0446 นายนพดล นฤพนธ์จิรกุล nopadol.ce@gmail.com 081 494 6864 กรุงเทพมหานคร
ผต. 0031 นายศาสตรา ตั้งใจ makeleleball@gmail.com 081 066 7101 ชัยภูมิ
ผต. 0748 นายทรงพล พิริยจิตรกรกิจ songpol.piriya@gmail.com 086 518 1101 กรุงเทพมหานคร
ผต. 0636 นายวิศรุต แสงสว่าง witsarutssw1@gmail.com 063 254 5394 กรุงเทพมหานคร
ผต. 0203 นายสมยศ โฉสูงเนิน intersystem2000@gmail.com 081 617 6771 นนทบุรี
ยังไม่ขึ้นทะเบียน-354 นายอรุณ บุญฤทธิ์
ผต. 0528 นางสาวกรกนก ศรีม่วงกลาง yoonsri16kornkanok@gmail.com 088 030 4726 กรุงเทพมหานคร
ผต. 0319 นางสาวปสุตา สกุลกิตติมศักดิ์ -
ผต. 0516 นายพสุ สุทธิกุล pgallery2010@gmail.com 089 776 7743 กรุงเทพมหานคร
ผต. 0165 นายเจตวีย์ ภัครัชพันธุ์ pkrshpn@hotmail.com 086 567 7376 กรุงเทพมหานคร
ผต. 0387 นางสาวภัทราภรณ์ ศรีประเสริฐ 085 329 8308 กรุงเทพมหานคร
ผต. 0455 นายธนวัฒน์ ศรีพนมวรรณ 089 173 3433 กรุงเทพมหานคร
ผต. 0453 นางสาวธมลวรรณ เขียวปาน 092 254 2948
ผต. 0293 นายถนอม อนันตสินมหัต anantasinmahat@hotmail.com 089 417 5720 กรุงเทพมหานคร
ผต. 0381 นายพิรพัฒน์ อากาศฤกษ์ t.pirapath@gmail.com 064 201 9777 กรุงเทพมหานคร
ผต. 0469 นางสาวสุชาพิชญ์ แสนทวีสุข sucha_pich43@hotmail.com 086 086 9872 กรุงเทพมหานคร
ผต. 0619 นายพชร อมรสิทธิพิพัฒน์ pochara.a@gmail.com 086 664 8282 นนทบุรี
ผต. 0685 นายชัชนันท์ ลิมปณะวัสส์ chatchanun.limpanawat@gmail.com 081 234 4884 นนทบุรี
ผต. 0336 นายณัฐสุขกิจ อสงไชยวัฒนกุล 081 167 2211 เชียงใหม่
ผต. 0217 นายณัฐวุฒิ เสร็จกิจ tum_belief@hotmail.com 091 009 2999 ปทุมธานี
ผต. 0315 นางสาวฐิติมารัชกรณ์ พูลเพิ่ม pegaaz92@gmail.com 061 728 9191 ปทุมธานี
ผต. 0228 นายศักดา ชูรัตน์ sakda.c3@gmail.com 087 109 6668 ยโสธร
ผต. 0487 นายประสิทธิ์ ตรีจุ้ย 086-4106432 , 061-4875371
ผต. 0615 นายฐตพล บงกชกาญจน์ bthataphol@gmail.com 086 385 0988 ปทุมธานี
ผต. 0588 นายธัญญะ ฤกษ์อังคาร Thanya.mon.inn@gmail.com 085 264 5168 นครปฐม
ยังไม่ขึ้นทะเบียน-103 นายวันชัย นพฤทธิ์
ผต. 0674 นางสาวอมรรัตน์ ยิ่งวิเศษ amornryi.cnt@gmail.com 091 773 6032 กรุงเทพมหานคร
ผต. 0345 นายศิวพล กิ่งแก้ว -
ผต. 0542 นายโมฮัมหมัด ฮัมซา ซาร์วาร์ hamzasarwar31@gmail.com 097 169 0169 กรุงเทพมหานคร
ผต. 0238 นางสาวปรีณาภา พุ่มชุมพล -
ผต. 0543 นายธรรมพร รายระยับ dhummaphon@gmail.com 081 559 3824 นครศรีธรรมราช
ผต. 0032 นายจารุเกียรติ ธนอารักษ์ pigping03@gmail.com 061 979 9071 สุราษฎร์ธานี
ผต. 0036 นายสมคิด วรศิลป์ชัย somkid@enginova.co.th 081 003 1551 ชลบุรี
ผต. 0273 ว่าที่ร้อยเอกณัฐวัฒน์ ยุงสันเทียะ 087 338 4800 กรุงเทพมหานคร
ผต. 0389 นายชุมพล พันธุ์น้อย 080 666 4151
ยังไม่ขึ้นทะเบียน-416 นายวริษฐ์ ธรรมศิริโรจน์
ผต. 0600 นายชยพัทธ์ แก้วทอง PF34NNC1@gmail.com 083 962 2361 กรุงเทพมหานคร
ผต. 0403 นายสายัณ หอยสังฆ์ syntpd@gmail.com 081 542 7752 สตูล
ผต. 0362 นายกฤตภาส สาลีคงประยูร 087 485 0296 สมุทรปราการ
ผต. 0421 นายชัยรัชต์ บุญผาติ นนทบุรี
ผต. 0297 นายเฉลิมพร จินดาเพ็ง chalermporn.j@gmail.com 090 972 0692 กรุงเทพมหานคร
ผต. 0678 นายไตรวิทย์ ดีเกียรติกุล T.deekiatikul@gmail.com 089 665 5863 กรุงเทพมหานคร
ผต. 0180 ว่าที่ร้อยตรีไพศาล พรมภักดี 082 253 6935 สมุทรสงคราม
ผต. 0223 นายทัศน์ไชย ธนารักษ์วานิช กรุงเทพมหานคร
ผต. 0449 นายสุรฤกษ์ มีอุดมพงศ์ m.surarerk@gmail.com 081 255 5189 กรุงเทพมหานคร