รายชื่อผู้ตรวจประเมินอาคารอนุรักษ์พลังงาน (BEC Auditor)

เลขที่หนังสือรับรอง (ผต.) ชื่อ - นามสกุล Email ติดต่อ วันที่หนังสือรับรองหมดอายุ Contact number Province
ยังไม่ขึ้นทะเบียน-453 นายอภินันท์ พ่วงอ่างทอง
ผต. 0123 นายชนะสินธุ์ บุญยมณี porcb8@gmail.com 081 357 7028 กรุงเทพมหานคร
ผต. 0099 นายกิตติพงษ์ สอดจันทร์ kittipong_kap@hotmail.com 088 156 6444 ชลบุรี
ผต. 0267 นายปิยะบุตร สุขบรม piyabud.sukborom@gmail.com - ขอนแก่น
ผต.0352 นายสุพจน์ มั่นสิทธิกุล 093 695 6445 กรุงเทพมหานคร
ผต. 0051 นางรุริยา พลซา ruriyap@gmail.com 081 700 7368 กรุงเทพมหานคร
ผต. 0118 นายไสว ไพเราะ swaikup@hotmail.com 081 715 6121 กรุงเทพมหานคร
ผต. 0038 นายชารี กลางวาปี charee_k@hotmail.com 086 025 2339 ชลบุรี
ผต. 0154 นายเอกชัย เหมหอมวงษ์ eakachai@maxcon.co.th 088 088 0025 นนทบุรี
ผต. 0623 นางสาวโสภา วิศิษฏ์ศักดิ์ sopa.visitsak@gmail.com 081 407 0075 นนทบุรี
ผต. 0577 นางสาวพีร์ ภูรีพรรษวงศ์ pepuree@gmail.com 084 229 4563 ระยอง
ผต. 0555 นายสุวัจชัย จูงจิตรดำรงค์ robert.me12419@gmail.com 065 249 1495 กรุงเทพมหานคร
ผต. 0175 นายนวพล นามบุดดี nawabusiness@gmail.com 081 487 8554 ชลบุรี
ผต. 0351 นายขวัญชัย เจียมฉวี ราชบุรี
ผต. 0468 นายปฐมพงศ์ ตระบันพฤกษ์ yod.pathom@gmail.com 081 598 3098 กรุงเทพมหานคร
ยังไม่ขึ้นทะเบียน-601 นายเทิดสิน ติ้งสมชัยศิลป์
ผต. 0456 นายสิทธินนท์ ทองกุลภัทร์ sittinon.t@mea.or.th 081 987 9349 กรุงเทพมหานคร
ยังไม่ขึ้นทะเบียน-544 นายสมัชชา บุญชื่น
ผต. 0139 นางสาวเกตุษฎา พรประสิทธิ์ kedsada.p@gmail.com 081 343 5981 กรุงเทพมหานคร
ยังไม่ขึ้นทะเบียน-49 นายสัญญา ชัยมนตรี
ผต. 0466 นายเกียรติขจร อุตบัววงศ์ keitkhao@scg.com 085 067 5035 พระนครศรีอยุธยา
ผต. 0136 นายประทีป สุธีพิเชฐภัณฑ์ 095 995 9266 กรุงเทพมหานคร
ผต. 0350 นายกิตติศักดิ์ คู่วรัญญู kittisak7mesu@gmail.com 085 812 9787 กรุงเทพมหานคร
ผต. 0237 นางสาวณิชกานต์ เหล่าสมาธิกุล -
ผต. 0604 นางสาวปริฉัตร เกตุกินทะ engineer.prk@gmail.com 064 929 7999 สมุทรปราการ
ยังไม่ขึ้นทะเบียน-499 นายราชันย์ จันทับ
ยังไม่ขึ้นทะเบียน-187 นายวณิชย์ จักขุจันทร
ยังไม่ขึ้นทะเบียน-643 นางสาวพิมประภา จินดากร
ผต. 0064 นายสุรชัย อำนวยพรเลิศ aretomrit@gmail.com 094 640 7557 เชียงราย
ผต. 0126 นายกมลวิชต์ ธนินนารา 093 130 2458
ผต. 0514 นายยศ กังวานเกียรติชัย YOS.KENS@GMAIL.COM 089 181 3774 กรุงเทพมหานคร
ผต. 0482 นายประกฤษฎิ์ วงศ์สุคนธ์ชาติ prakrish_v@yahoo.com 081 929 9883 ปทุมธานี
ผต. 0562 นางสาวพิชามญชุ์ ลี่ทองอิน pichamon.leetongin@gmail.com 089 029 3420 กรุงเทพมหานคร
ผต. 0296 นายคัมภีร์ เปรพิพัฒน์ khampee.p@gmail.com 081 648 1733 สมุทรปราการ
ผต. 0357 นายณภัทร์ภณ พิลา patpon.pila@gmail.com 086 928 5322 นครสวรรค์
ผต.0249 นายเสริมศักดิ์ จันทร์จักโข 095 576 1794 สงขลา
ผต. 0147 นายศุภสิทธิ์ เบญจเดชาชัย 086 896 0516
ผต. 0104 นายจรัล อินทะกัลยา 081 804 0877
ผต. 0494 นายศรัณย์ อังศุโภไคย oohsaran@gmail.com 081 618 0632 กรุงเทพมหานคร
ยังไม่ขึ้นทะเบียน-639 นายกมนนัทธ์ สุมานะนันท์
ผต. 0424 นายเผด็จ โพธิ์แก้ว 090 880 1888
ผต. 0023 นายอนวัช ฉวีสุข anawatcha01@gmail.com 089 455 5846 กรุงเทพมหานคร
ผต. 0045 นางสาวพิธารัตน์ อนันวสุตพงศ์ petchinly@gmail.com 090 405 4059 กรุงเทพมหานคร
ผต. 0496 นายสุระเดช ฉั่วสุวรรณ์ suradej1182@gmail.com 085 141 6431 กรุงเทพมหานคร
ผต. 0561 นายประสิทธิ์ เกี้ยวสุนทร prasitmitrpz@gmail.com 082 093 9181 กรุงเทพมหานคร
ผต. 0463 นายจีรศักดิ์ จารุพงศ์ 089 284 4308
ยังไม่ขึ้นทะเบียน-401 นายวิโรจน์ ขจัดภัย
ผต. 0308 นายวุฒิพงศ์ ปัทมวิสุทธิ์ 085 339 1333
ผต. 0544 นายพันพิศาล ประดิษฐศิลป์ punpisal@mitr.com 086 372 7325 กรุงเทพมหานคร
ผต. 0569 นายณัฐพล งามกาละ nookngamkala@gmail.com 086 520 3282 กรุงเทพมหานคร