รายชื่อผู้ตรวจประเมินอาคารอนุรักษ์พลังงาน (BEC Auditor)

เลขที่หนังสือรับรอง (ผต.) ชื่อ - นามสกุล Email ติดต่อ วันที่หนังสือรับรองหมดอายุ Contact number Province
ผต. 0029 นายชัยศิลป์ จินานาง chaisiljinanang@gmail.com 086 913 1166 ราชบุรี
ผต. 0491 นายศรศักดิ์ มรรคจินดา 081 844 4800
ผต. 0541 นางสาวพิณุท สุวภาพ suwapap@hotmail.com 086 731 2779 เชียงใหม่
ผต. 0212 นายธนาวุฒิ โฆษิตวาณิชวิรุฬห์ conzeptwut@gmail.com 087 694 2545 กรุงเทพมหานคร
ผต. 0585 นายดิษนันทน์ ชำนาญกิจ Didsanan@gmail.com 083 421 8844 นนทบุรี
ผต. 0086 ร้อยตำรวจตรีชาญไทยภักดิ์ แก่นจันทร์ธนกุล กรุงเทพมหานคร
ผต. 0294 นายพรชัย สุเมธิวิทย์ pornchai.sumativit@gmail.com 089 490 7393 ปทุมธานี
ผต. 0529 นายเวชยันตร์ ใช้สมบุญ wetchkrub55@gmail.com 081 901 6986 นนทบุรี
ผต. 0554 นางสาวสุภิญญา จิวะพงศ์ supinya.chiva@gmail.com 089 761 3639 กรุงเทพมหานคร
ผต. 0076 นายชลทศ ประเทืองสุขพงษ์ chonlatos.pra@gmail.com 081 205 0635 กรุงเทพมหานคร
ผต. 0208 นายวิชาญ เทพเสรี 086 988 1893
ผต. 0039 นายนิระพงษ์ สงเคราะห์ 086 821 9980 ชลบุรี
ผต. 0095 นายอดิศร มหามงคล 089 635 9264
ผต. 0173 นางสาวอภิญญา ธีรการุณวงศ์ Apinyaa.tee@gmail.com 095 527 9503 เชียงใหม่
ผต. 0060 นายเอกภาค จริยเลิศสิริ ekapak4444@gmail.com 089 669 9961 กรุงเทพมหานคร
ผต. 0342 นายอภิชาติ บุญเถิง กรุงเทพมหานคร
ผต. 0266 นายเสรี ถวิลไพร 081 523 8764
ยังไม่ขึ้นทะเบียน-388 นางสาวพิณุท สุวภาพ
ผต. 0448 นายเผด็จ กะระกล mr.phadet@gmail.com 083 989 3651 สมุทรปราการ
ผต. 0347 นายนิรุติ แก้วศรีงาม -
ผต. 0477 นายเนติวุฒิ วายโสกา natiwut.y@gmail.com 084 419 9966 มุกดาหาร
ผต. 0286 นายโกวิท เจริญพัฒนาสถิตย์ nordkapp.eng@gmail.com 084 735 7979 กรุงเทพมหานคร
ผต. 0437 นายจตุพร สิทธิพงศ์ neung.en2526@gmail.com 087 087 3185 เชียงใหม่
ผต. 0291 นางสาวตรีทิพย์ ประทุมมณี treethip.pra@gmail.com 087 694 7290 กรุงเทพมหานคร
ผต. 0182 นายอภิชาติ ศรีชาติ saphichat@udru.ac.th 065 497 6280 อุดรธานี
ผต. 0289 นายธำรงชัย ศรีชัย Thamrongchai2539@hotmail.com - นครศรีธรรมราช
ผต. 0405 นายคมเอก โฆสิระโยธิน khomeak_power@hotmail.com 083 914 6789 ราชบุรี
ผต. 0398 นายอัคราวุฒิ ครองยุติ jedai_pak@hotmail.com 085 495 2910 ลพบุรี
ผต. 0167 นายเจษฎา แพรกนันเธอ jetsada.phr@gmail.com 086 870 2845 กรุงเทพมหานคร
ผต. 0340 นายจำนาน คำคง Mee.engineer@gmail.com 062 692 9262 ภูเก็ต
ผต. 0505 นายนครินทร์ ลี้สุทธิพรชัย NAKARIN.PNPNKR@GMAIL.COM 087 568 6922 นนทบุรี
ผต. 0189 นายพรสวัสดิ์ พิริยะศรัทธา pornsawat@yahoo.com 081 859 3499 ขอนแก่น
ผต. 0041 นายเฉลิมเกียรติ ยิ่งกำแหง chalermkiat_y@hotmail.com 087 859 2372 ชลบุรี
ยังไม่ขึ้นทะเบียน-258 นายไพฑูรย์ พราวเนตร
ผต. 0121 นายชโลทร ศิริภัทรประวัติ 081 455 5499 กรุงเทพมหานคร
ผต. 0051 นางรุริยา พลซา ruriyap@gmail.com 081 700 7368 กรุงเทพมหานคร
ผต. 0413 นางสาวยศยา ภัทรภูมีมิตร yodsaya.cx@gmail.com 087 881 7817 กรุงเทพมหานคร
ผต. 0011 นายวัฒนชัย ไก่เขื่อง wattme4560@gmail.com 062 619 6651 สมุทรปราการ
ผต. 0319 นางสาวปสุตา สกุลกิตติมศักดิ์ -
ผต. 0418 นางสาวปัณฑารีย์ แฝงสุวรรณ 065 618 2551
ยังไม่ขึ้นทะเบียน-141 นายกิตติพงศ์ โชคกิตเดชา
ผต. 0486 นายประสิทธิ์ พัวภัทรกุล 081 657 9956
ผต. 0521 นายอาณัติ พิลา arnut_phila@hotmail.com 086 506 6564 กรุงเทพมหานคร
ยังไม่ขึ้นทะเบียน-160 นายโชคชัย ดุจวรรณ์
ผต. 0391 นายสุรสาร เทพศิริ surasan.th@gmail.com 084 870 7525 ปราจีนบุรี
ผต. 0064 นายสุรชัย อำนวยพรเลิศ aretomrit@gmail.com 094 640 7557 เชียงราย
ผต. 0245 นายสมชาย ศรีปิติวิทยานันท์ practical.ts@gmail.com - กรุงเทพมหานคร
ผต. 0365 นายชนาวิทย์ สร้อยเสริมทรัพย์ chanawit007@gmail.com - สงขลา
ผต. 0612 นายจักษวัชร์ เนตรสว่าง ระยอง
ผต. 0630 นางสาวพงศ์ภารดี ศิริสหวัฒน์ pongparadee.srt@gmail.com 091 158 6988 กรุงเทพมหานคร