รายชื่อผู้ตรวจประเมินอาคารอนุรักษ์พลังงาน (BEC Auditor)

เลขที่หนังสือรับรอง (ผต.) ชื่อ - นามสกุล Email ติดต่อ วันที่หนังสือรับรองหมดอายุ Contact number Province
ผต. 0525 นายปัญญา คล่องอักษรกุล กรุงเทพมหานคร
ผต. 0509 นางสาวพิชญา เลิศพิบูลย์กิจ peach_pl@hotmail.com 085 090 6465 เพชรบุรี
ผต. 0551 นายรณชัย ศิริธนารัตนกุล ronchai@gmail.com 081 642 9936 กรุงเทพมหานคร
ผต. 0705 นางสาวเปรมวิภา สิริปัญญานนท์ premwipanya@gmail.com 085 122 1108 กรุงเทพมหานคร
ผต. 0085 นายภาสกร ราชเดิม p-rachderm@outlook.com 084 849 4906 กรุงเทพมหานคร
ยังไม่ขึ้นทะเบียน-288 นางสาวนิศารัตน์ เจียวก๊ก
ผต. 0657 นายนรพงศ์ ทองคง narapong.0730@gmail.com 093 583 3707 ภูเก็ต
ผต. 0132 นายปวีรศักดิ์ เขียดทอง taru_ken01@msn.com 085 130 6310 ปทุมธานี
ผต. 0709 นายวุฒิพงษ์ อภิชนบุตร wuttipong1974@gmail.com 087 906 6799 กรุงเทพมหานคร
ผต. 0266 นายเสรี ถวิลไพร 081 523 8764
ผต. 0172 นายภาณุทัต รัตนะ 095 524 0947
ยังไม่ขึ้นทะเบียน-282 นายภีรวัสส์ สายสอิ้ง
ผต. 0138 นายปรีชา โขธนพงศ์ preechakho@gmail.com 089 691 2031 ราชบุรี
ยังไม่ขึ้นทะเบียน-31 นางสาวสุพิตรา บุญสม
ผต. 0004 นายศุภเกียรติ ทองทับ supakiat7@gmail.com 085 495 3523 กรุงเทพมหานคร
ผต. 0442 นายวิชัย สังข์แก้ว 087 544 9362
ผต. 0750 นายสัญชัย สุจินต์ธรรมสาร กรุงเทพมหานคร
ผต. 0701 นายยศพนธ์ รื่นอบเชย punrb127@gmail.com 097 169 3619 กรุงเทพมหานคร
ผต. 0631 นายธีราธร สุปรารภ beau.teerathorn@gmail.com 081 253 5451 สมุทรปราการ
ผต. 0646 นางสาวธัญชนก วงศ์สิริเดช กรุงเทพมหานคร
ผต. 0470 นายสิทธิชัย รัตนโชติวิวัฒน์ medesign1992@yahoo.co.th 086-373997 กรุงเทพมหานคร
ยังไม่ขึ้นทะเบียน-146 นายภพพงศ์ สกุลพิพัฒน์ศิลป์
ผต. 0326 นายภานุพงศ์ อักษรณรงค์ 095 949 5111 กรุงเทพมหานคร
ผต. 0395 นายอชิระ จันพูล achira.perfect@gmail.com 081 906 6582 กรุงเทพมหานคร
ผต. 0672 นายสิทธิศักดิ์ บัวโฉม s.buachom@gmail.com 087 323 3623 กรุงเทพมหานคร
ผต. 0491 นายศรศักดิ์ มรรคจินดา 081 844 4800
ผต. 0428 นายพิชัย ชัยนันท์ฤทธิกุล zea17@hotmail.com 062 441 9449 กรุงเทพมหานคร
ผต. 0078 นายภัทร ลิ่มสกุล pattara.lim@gmail.com 085 937 7444 กรุงเทพมหานคร
ผต. 0076 นายชลทศ ประเทืองสุขพงษ์ chonlatos.pra@gmail.com 081 205 0635 กรุงเทพมหานคร
ผต. 0437 นายจตุพร สิทธิพงศ์ neung.en2526@gmail.com 087 087 3185 เชียงใหม่
ผต. 0561 นายประสิทธิ์ เกี้ยวสุนทร prasitmitrpz@gmail.com 082 093 9181 กรุงเทพมหานคร
ผต. 0008 นางสาวพิชชาพร ประพิณศรี p.prapinsri@gmail.com 081 446 8206 กรุงเทพมหานคร
ผต. 0073 นายเลิศชัย กั๋งเซ่ง loedchaiee11@gmail.com 084 636 7423 ภูเก็ต
ผต. 0295 นายสุทธิพงศ์ เนื่องเยาว์ suttiphongn@gmail.com 086 510 6676 กรุงเทพมหานคร
ผต. 0721 นางสาวณปภัช เล็กกำแหง napaphat.lek@gmail.com 080 491 2829 เชียงใหม่
ผต. 0729 นายจีรุฏฐ์ ตั้งมานะกิจ j.tangmanakij@gmail.com 081 669 9165 กรุงเทพมหานคร
ผต. 0409 นายสุพลรัตน์ อารีวโรดม กรุงเทพมหานคร
ผต. 0154 นายเอกชัย เหมหอมวงษ์ eakachai@maxcon.co.th 088 088 0025 นนทบุรี
ยังไม่ขึ้นทะเบียน-186 นายสันติสุข เมธินาพิทักษ์
ผต. 0029 นายชัยศิลป์ จินานาง chaisiljinanang@gmail.com 086 913 1166 ราชบุรี
ผต. 0043 นายพรรษา ตั่นตระกูล punsa42@gmail.com 089 778 8134 กรุงเทพมหานคร
ผต. 0599 นายกวิน บวรธนจรรยา kawinarchitect@gmail.com 096 878 9797 กรุงเทพมหานคร
ยังไม่ขึ้นทะเบียน-42 นายอดิศร สุขแสง
ผต. 0495 นายอนุชาติ แก้วปู่ anuchart_nu@hotmail.com 083 010 4801 กรุงเทพมหานคร
ผต. 0443 นายปิยะนันท์ ผมทอง phomthong.p@gmail.com 087 557 6798 กรุงเทพมหานคร
ผต. 0700 นายทรงกิจ จิตภักดีบดินทร์ songkit.ee@gmail.com 061 445 5259 นครราชสีมา
ผต. 0519 นายอภินันท์ พ่วงอ่างทอง apinan.pat@hotmail.com 096 191 9154 พระนครศรีอยุธยา
ผต. 0383 นายพลเชษฐ์ โตสมบุญ 090 909 1926
ผต. 0526 นายฐากร รอดสกุล smartleader@gmail.com 089 233 1813 ปทุมธานี
ผต. 0036 นายสมคิด วรศิลป์ชัย somkid@enginova.co.th 081 003 1551 ชลบุรี