รายชื่อผู้ตรวจประเมินอาคารอนุรักษ์พลังงาน (BEC Auditor)

เลขที่หนังสือรับรอง (ผต.) ชื่อ - นามสกุล Email ติดต่อ วันที่หนังสือรับรองหมดอายุ Contact number Province
ผต. 0001 นายปัญญาวุธ ถมยาวิทย์ cthomyp@hotmail.com 084 700 7593 นนทบุรี
ผต. 0331 นายไตรวุฒิ ฮวบกระโทก triwuth@gmail.com 094 658 8886 สิงห์บุรี
ยังไม่ขึ้นทะเบียน-54 นายนวบุตร ธรรมกมล
ผต. 0121 นายชโลทร ศิริภัทรประวัติ 081 455 5499 กรุงเทพมหานคร
ผต. 0315 นางสาวฐิติมารัชกรณ์ พูลเพิ่ม pegaaz92@gmail.com 061 728 9191 ปทุมธานี
ผต. 0137 นางสาวณัยน์ปพร มั่งสวัสดิ์ อุดรธานี
ผต. 0115 นายพัฒน สุวรรณสัมฤทธิ์ Pattanapro20@gmail.com 0266105282 กรุงเทพมหานคร
ผต. 0186 นายพงศ์ตะวัน นันทศิริ stevie.ar17@hotmail.com 083 915 1714 เชียงราย
ผต. 0068 นายรณกร เพ็ชรช้าง ronnakorn.pett@gmail.com 081 875 3483 ระยอง
ผต. 0241 จุฑารัตน์ ประสานพิมพ์ mangkazo@hotmail.com 086 651 3323 กรุงเทพมหานคร
ยังไม่ขึ้นทะเบียน-156 นายวรวิช ปิ่นปิติ
ยังไม่ขึ้นทะเบียน-453 นายอภินันท์ พ่วงอ่างทอง
ผต. 0418 นางสาวปัณฑารีย์ แฝงสุวรรณ 065 618 2551
ยังไม่ขึ้นทะเบียน-521 นายณัฐวัฒน์ ศักดิ์วิมลพร
ยังไม่ขึ้นทะเบียน-157 นายไตรวิชช์ จุ่งพิวัฒน์
ผต. 0335 นายชัยวัฒน์ ทานะรมณ์ 086 306 6840 กรุงเทพมหานคร
ผต. 0582 นางสาวสุธิดา ภิรมย์ปาน suthida@meeconsultants.co.th 089 509 1538 กรุงเทพมหานคร
ผต. 0476 นายเริงวิทย์ แดงประเสริฐ 084 649 4626 กรุงเทพมหานคร
ยังไม่ขึ้นทะเบียน-494 นายเฉลิมชาติ เสาวรัจ
ผต. 0012 นางสาวอัจฉรียา ชัยยะสมุทร achareeya@a49.co.th 081 172 3211 กรุงเทพมหานคร
ยังไม่ขึ้นทะเบียน-198 นายไพศาล ปุ้ยไชยสอน
ผต. 0562 นางสาวพิชามญชุ์ ลี่ทองอิน pichamon.leetongin@gmail.com 089 029 3420 กรุงเทพมหานคร
ผต. 0564 นางสาวภาณิตภัทร ศิริสวัสดิ์วัฒนา phanitphat.ung@gmail.com 093 328 9323 กรุงเทพมหานคร
ผต. 0607 นางสาวภาสพิมล ชาตยาภรณ์ patpimonch@gmail.com 081 486 7276 สมุทรปราการ
ผต. 0320 นายวิทยา รุ่งเจริญวัฒนา wittaya.r@attg.co.th 081 834 6998 กรุงเทพมหานคร
ยังไม่ขึ้นทะเบียน-395 นายอภินันท์ เอื้อมกลาง
ผต. 0594 นายชัยสิทธิ์ หว่างสิงห์ luklakpob@hotmail.com 094 389 2629 กรุงเทพมหานคร
ยังไม่ขึ้นทะเบียน-193 นายศิระ ธรรมไกรสร
ยังไม่ขึ้นทะเบียน-443 นายศฤงควัฒน์ สุวรรณลิขิต
ผต. 0558 นายนภสินธุ์ จินดามาตย์ bosszam123@gmail.com 096 545 7798 สมุทรปราการ
ผต. 0521 นายอาณัติ พิลา arnut_phila@hotmail.com 086 506 6564 กรุงเทพมหานคร
ผต. 0039 นายนิระพงษ์ สงเคราะห์ 086 821 9980 ชลบุรี
ผต. 0021 นายจักรพล จันลือไชย tume58@hotmail.com 095 958 7478 สกลนคร
ผต. 0188 นายวสันต์ สิทธา sittha.eng@gmail.com 081 940 4479 ระยอง
ผต. 0578 นายอนันต์ กิตติกุลเมธี anan.exm@gmail.com 089 171 8393 กรุงเทพมหานคร
ผต. 0237 นางสาวณิชกานต์ เหล่าสมาธิกุล -
ผต. 0347 นายนิรุติ แก้วศรีงาม -
ผต. 0218 นายจักรพงศ์ วลิตวรางค์กูร birdsong86@hotmail.com 081 427 8426 สมุทรปราการ
ผต. 0270 ว่าที่ร้อยตรีปกรณ์ ถาวรศักดิ์โภคา 089 924 4613 นนทบุรี
ผต. 0565 นางสาววริศรา ทัศนสุวรรณ v.tasanasuwan@gmail.com 080 374 8395 นครราชสีมา
ผต. 0531 นายศุภรัตน์ กลั่นเลี้ยง suparatklanliang@gmail.com 081 343 1842 นนทบุรี
ยังไม่ขึ้นทะเบียน-132 นายชลัณณพ เทียมเมฆ
ยังไม่ขึ้นทะเบียน-401 นายวิโรจน์ ขจัดภัย
ผต. 0478 นายจิรัฏฐ์ เนตรสุขทิพย์ 080 006 3969
ผต. 0396 นายปภาวิน สีแก้วน้ำใส 086 362 4682
ผต. 0129 นายอลงกรณ์ คำตันบุญ tu_ubu@hotmail.com 087 488 3021 ขอนแก่น
ผต. 0359 นายธนินณัฏฐ์ สลางสิงห์ กรุงเทพมหานคร
ผต. 0035 นางสาวอิษฏ์อาณิก เมธาบุตร itarnikmethabut@gmail.com 080 796 9805 ชลบุรี
ยังไม่ขึ้นทะเบียน-33 นายบรรหาญ ปิ่นคำ
ผต. 0245 นายสมชาย ศรีปิติวิทยานันท์ practical.ts@gmail.com - กรุงเทพมหานคร