รายชื่อผู้ตรวจประเมินอาคารอนุรักษ์พลังงาน (BEC Auditor)

เลขที่หนังสือรับรอง (ผต.) ชื่อ - นามสกุล Email ติดต่อ วันที่หนังสือรับรองหมดอายุ Contact number Province
ผต. 0046 นายพีรณัฐ คุ้มชาติ peeranat.khu@supalai.com 081 923 9868 กรุงเทพมหานคร
ผต. 0557 นายธารธรรม อุสายพันธ์ tanthamu@gmail.com 087 402 4376 ชลบุรี
ผต. 0607 นางสาวภาสพิมล ชาตยาภรณ์ patpimonch@gmail.com 081 486 7276 สมุทรปราการ
ยังไม่ขึ้นทะเบียน-132 นายชลัณณพ เทียมเมฆ
ผต. 0749 นางสาวอภิพรรณ บริสุทธิ์ กรุงเทพมหานคร
ผต. 0444 นายกวินชัย ต้องตรงทรัพย์ 084 670 5614
ยังไม่ขึ้นทะเบียน-419 นายวีรพงษ์ มุขแจ้ง
ยังไม่ขึ้นทะเบียน-464 นายเอกพงศ์ อภิการสกุลชัย
ผต. 0680 นายพสิษฐ์ วงศ์ปิติรุ่งเรือง gangnun128@gmail.com 083 018 0144 กรุงเทพมหานคร
ผต. 0232 นางสาวศุภลักษณ์ สถิรชีวิน lucky_solar@hotmail.com -- สกลนคร
ผต. 0617 นายณัฏฐพัฒน์ บุณยรัตพันธุ์ punyaratabandnu.k.n@gmail.com 092 838 2244 กรุงเทพมหานคร
ยังไม่ขึ้นทะเบียน-536 นายเขมกร ทัศนาญชลี
ผต. 0184 นายอัจฉรินทร คล้ายแก้ว atcharinthorn@gmail.com - สงขลา
ผต. 0124 นางสาวปัณฑ์ณัฐ ทยานุวัฒน์ punnut.tya@supalai.com 087 038 8087 นนทบุรี
ยังไม่ขึ้นทะเบียน-414 นายวรา กุศลธรรมรัตน์
ผต. 0694 นายณัฐนนท์ พันธ์นิล natthanonphannil@hotmail.com 092 717 5998 สงขลา
ผต. 0102 นายอภิชาติ พัฒนนิรมาน apichat.pat@gmail.com 096 949 1782 เชียงใหม่
ยังไม่ขึ้นทะเบียน-613 นายจตุพร อุทัยศรี
ผต. 0396 นายปภาวิน สีแก้วน้ำใส 086 362 4682
ผต. 0365 นายชนาวิทย์ สร้อยเสริมทรัพย์ chanawit007@gmail.com - สงขลา
ผต. 0159 นายวรจักร เภสัชชา 084 283 2468
ผต. 0461 นายสุรักษ์ ตั้งเคียงศิริสิน surakt@hotmail.com 063 195 9955 กรุงเทพมหานคร
ผต. 0695 นายอิสระพันธ์ บานทรงกิจ issaraoff33@gmail.com 092 795 6669 ลำปาง
ผต. 0536 นายเฉลิมชาติ เสาวรัจ chalermchart.s@hotmail.com 088 719 0797 สุรินทร์
ผต. 0762 นายธุวานนท์ ใบยา thuwanon.b169@gmail.com 093 195 9055 น่าน
ผต. 0516 นายพสุ สุทธิกุล pgallery2010@gmail.com 089 776 7743 กรุงเทพมหานคร
ผต. 0039 นายนิระพงษ์ สงเคราะห์ 086 821 9980 ชลบุรี
นายสมชาติ เจียมอนุสรณ์ somchart.j@gmail.com 086 628 8633 กรุงเทพมหานคร
ผต. 0119 นายสมหวัง เจือจาน 090 982 5297 กรุงเทพมหานคร
ผต. 0108 นายกิติ กังวานเลิศปัญญา kiti_kkk@hotmail.com 080 557 1168 นครสวรรค์
ผต. 0287 นายภูษณ แสงเพ็ชร aoaaoh2004@gmail.com - กรุงเทพมหานคร
ผต. 0227 นายศุภมิตร ช่วยสง 081 889 5258
ผต. 0208 นายวิชาญ เทพเสรี 086 988 1893
ผต. 0474 นายสมโชค บุญชัยศรี 085 063 6006
ผต. 0037 นายสานิต เพชรประเสริฐ -
ผต. 0659 นางสาวสุธิชา ไชยธรรม suticha.c35@gmail.com 099 053 5428 ปทุมธานี
ผต. 0219 นางสาวโสพิศ ชัยชนะ sopitchna@gmail.com 085 334 5998 ปทุมธานี
ผต. 0256 นายวีรชัย แสงจันทร์ -
ผต. 0009 นายประพันธ์ ธนาปิยกุล prapunt@hotmail.com 081 442 3874 กรุงเทพมหานคร
ผต. 0606 นางสาวรสา แย้มรับบุญ 087 036 6120 กรุงเทพมหานคร
ผต. 0201 นายเอกภูมิ บุญธรรม eakpoom.b@psru.ac.th 062 261 9554 พิษณุโลก
ผต. 0270 ว่าที่ร้อยตรีปกรณ์ ถาวรศักดิ์โภคา 089 924 4613 นนทบุรี
ผต. 0005 นายณัฐกิตติ์ กิติวงค์ n.nattakit@gmail.com 082 482 2950 กรุงเทพมหานคร
ผต. 0283 นายปิยะ ชื่นชม -
ผต. 0022 นายปฏิญญา จีระพรมงคล patinya_jeera@hotmail.com 081 926 9341 กรุงเทพมหานคร
ผต. 0716 นางสาวนิจชุดา อุ่ยอุทัย nichuda.oui@gmail.com 085 616 5353 เชียงราย
ผต. 0613 นายอดิศักดิ์ เดชธง กรุงเทพมหานคร
ผต. 0196 นางสาวพรนภา สามงามยา Sphornnapa33@gmail.com 089 486 9994 ปทุมธานี
ผต. 0644 นายนิศจัย จันทร์โภคาไพบูลย์ nissajai.ch@sansiri.com 081 300 4681 กรุงเทพมหานคร
ผต. 0174 นายชยพล ธรรมอักษร audja2000@yahoo.com 081 682 4096 กรุงเทพมหานคร