รายชื่อผู้ตรวจประเมินอาคารอนุรักษ์พลังงาน (BEC Auditor)

เลขที่หนังสือรับรอง (ผต.) ชื่อ - นามสกุล Email ติดต่อ วันที่หนังสือรับรองหมดอายุ Contact number Province
ยังไม่ขึ้นทะเบียน-193 นายศิระ ธรรมไกรสร
ผต. 0201 นายเอกภูมิ บุญธรรม eakpoom.b@psru.ac.th 062 261 9554 พิษณุโลก
ผต. 0595 นายเชิญขวัญ พงษ์สาระนันทกุล mr.choenkwan@gmail.com 089 920 4942 สมุทรสาคร
ผต. 0075 นายสุทธิ พิกุลทอง suthi_p@hotmail.com 086 917 8810 สมุทรปราการ
ยังไม่ขึ้นทะเบียน-559 นายธรรมฤทธิ์ กิตติถิระพงษ์
ผต. 0374 นายพูนศักดิ์ ลิ้มไพบูลย์ pk_lmo@hotmail.com 081 701 1939 สมุทรปราการ
ผต. 0414 นางสาวณัฐธิดา เหลืองเจริญรัศมี 083 949 2213
ผต. 0051 นางรุริยา พลซา ruriyap@gmail.com 081 700 7368 กรุงเทพมหานคร
ผต. 0530 นางสาวกุลทิรา เทพสุภรณ์กุล kultira@gmail.com 096 246 5416 ปทุมธานี
ผต. 0243 นายธีรวัต วงษ์กมลเศรษฐ์ 089 767 3439
ผต. 0130 นายวันไชย คำเสน wanchai_kh@hotmail.com 062 959 1519 ลำปาง
ผต.0625 นายธนดล เจริญยุทธ monthanadol.cha@gmail.com 097 312 4230 กรุงเทพมหานคร
ผต. 0199 นายกฤษฎา อ้นอ้าย Kritsada_on@hotmail.com 064 886 4245 พิษณุโลก
ผต. 0220 นายจักรกริศน์ ประคองขวัญชัย pjakkris@hotmail.com 089 105 0777 กรุงเทพมหานคร
ผต. 0609 นายกฤษฎา เพ็งแก้ว kritscc@gmail.com 092 257 4548 ภูเก็ต
ผต. 0286 นายโกวิท เจริญพัฒนาสถิตย์ nordkapp.eng@gmail.com 084 735 7979 กรุงเทพมหานคร
ผต. 0429 นางสาวชญามนต์ รัศมีดารา กรุงเทพมหานคร
ผต. 0370 นางสาวพนาพรรณ เลิศกิตติกุลโยธิน 080 583 6330
ผต. 0566 นายวัชรพล วิศาลวาณิชย์ Watcharapon.vis@gamil.com 087 671 2290 ระยอง
ผต. 0413 นางสาวยศยา ภัทรภูมีมิตร yodsaya.cx@gmail.com 087 881 7817 กรุงเทพมหานคร
ยังไม่ขึ้นทะเบียน-49 นายสัญญา ชัยมนตรี
ผต. 0253 นายสรยุทธ สุขีนัย Sorayut@mitr.com 02-6799079-84 กรุงเทพมหานคร
ผต. 0284 นายพงศ์พล รัตนพงศ์ภักดี -
ผต. 0107 นายไกรวุฒิ จิตราทร 084 624 2622 นครสวรรค์
ยังไม่ขึ้นทะเบียน-484 นายภัทร พงษ์ศักดิ์
ผต. 0192 นายกฤษณะ อาสน์สุวรรณ์ Kritsana_ts@yahoo.com - นนทบุรี
ผต. 0569 นายณัฐพล งามกาละ nookngamkala@gmail.com 086 520 3282 กรุงเทพมหานคร
ผต. 0603 นายบูรณ์พิพัฒน์ นิ่มนวลพานิช boonpipat.jay@gmail.com 084 344 4519 กรุงเทพมหานคร
ผต. 0156 นายเมธา ไชยประสพ shazava@gmail.com 085 386 6273 กรุงเทพมหานคร
ผต. 0260 นายธวัชชัย มะลาคุ้ม goteung@gmail.com 081 073 5529 กรุงเทพมหานคร
ผต. 0614 นางสาวจิณห์วรา อรัณย์ธนายุธ jinwara.arun@gmail.com 084 181 6305 กรุงเทพมหานคร
ผต. 0373 นายนฤพันธ์ จันกิ่งทอง narupan.j@gmail.com - กรุงเทพมหานคร
ผต. 0133 นายวรยศ รัตนมาศ 088 749 4559
ผต. 0318 นางสาววีรยา ปิยะตระกูล 084 045 6274
ผต. 0470 นายสิทธิชัย รัตนโชติวิวัฒน์ medesign1992@yahoo.co.th 086-373997 กรุงเทพมหานคร
ยังไม่ขึ้นทะเบียน-616 นายนภัทร ชลประเสริฐสุข
ผต. 0451 นายบรรเจิด องค์ชาญชัย 092 574 3300
ผต. 0378 นางสาววรุณสิริ อินทร์จันทร์ 083 156 7874
ผต. 0366 นายนนทกานต์ ประเสริฐกุล Nonthakarn_non@hotmail.com 084 759 6738 ปทุมธานี
ผต. 0630 นางสาวพงศ์ภารดี ศิริสหวัฒน์ pongparadee.srt@gmail.com 091 158 6988 กรุงเทพมหานคร
ยังไม่ขึ้นทะเบียน-351 นายนเรศ สุยะโรจน์
ผต. 0391 นายสุรสาร เทพศิริ surasan.th@gmail.com 084 870 7525 ปราจีนบุรี
ผต. 0206 นายณฐวัฒน์ คำผาย nathawat.gft@gmail.com 087 253 0339 นครราชสีมา
ผต. 0235 นางสาวสุภิญญาลักษณ์ จันทรวงศ์ 084 612 2990
ผต. 0214 นายกฤษฎาวุฒิ หนูชูชาติ Gridsadawut.N@gmail.com 092 296 7953 กรุงเทพมหานคร
ผต. 0495 นายอนุชาติ แก้วปู่ anuchart_nu@hotmail.com 083 010 4801 กรุงเทพมหานคร
ผต. 0096 นายกฤษณะ ลีฬกาญจนากุล kritsana_le@yahoo.com 082 017 7755 กรุงเทพมหานคร
ยังไม่ขึ้นทะเบียน-597 นางสาวโสภิดา อำนวยศิลป์
ผต. 0138 นายปรีชา โขธนพงศ์ preechakho@gmail.com 089 691 2031 ราชบุรี
ผต. 0068 นายรณกร เพ็ชรช้าง ronnakorn.pett@gmail.com 081 875 3483 ระยอง