รายชื่อผู้ตรวจประเมินอาคารอนุรักษ์พลังงาน (BEC Auditor)

เลขที่หนังสือรับรอง (ผต.) ชื่อ - นามสกุล Email ติดต่อ วันที่หนังสือรับรองหมดอายุ Contact number Province
ผต. 0371 นายปรินทร มุทธากลิน กรุงเทพมหานคร
ผต. 0073 นายเลิศชัย กั๋งเซ่ง loedchaiee11@gmail.com 084 636 7423 ภูเก็ต
ผต. 0688 นายรพี ธีรชัยสกุล rapeeteerachaisakul@gmail.com 089 425 5895 กรุงเทพมหานคร
ผต. 0538 นายวสันต์ มานฮาเซ็ม กรุงเทพมหานคร
ผต. 0253 นายสรยุทธ สุขีนัย Sorayut@mitr.com 02-6799079-84 กรุงเทพมหานคร
ผต. 0130 นายวันไชย คำเสน wanchai_kh@hotmail.com 062 959 1519 ลำปาง
ผต. 0191 นายวชิระ ระเห็ดหาญ wachira.rah@gmail.com 093 265 2999 กรุงเทพมหานคร
ผต. 0222 นายอรรคเดช ศิริ akadej.s@thaiairways.com - กรุงเทพมหานคร
ผต. 0209 ว่าที่ร้อยตรีประมวล จำปาแดง Pramual09@hotmail.com 063 541 9497
ผต. 0324 นายกุศล พรหมจันทร์ kusol_pj@hotmail.com 081 957 6721 สงขลา
ผต. 0705 นางสาวเปรมวิภา สิริปัญญานนท์ premwipanya@gmail.com 085 122 1108 กรุงเทพมหานคร
ผต. 0420 นายเศกสรรค์ สังขะระ ouisek@hotmail.com 081 423 3051 ปทุมธานี
ผต. 0320 นายวิทยา รุ่งเจริญวัฒนา wittaya.r@attg.co.th 081 834 6998 กรุงเทพมหานคร
ผต. 0642 นายจิรโชติ ฤกษ์คุณาทัย Jirachote_88@hotmail.com 091 994 2861 กรุงเทพมหานคร
ผต. 0500 ณัฐพรรค์ จิตรวัชรกุล Nattaphan.j@gmail.com 083 186 9703 สงขลา
ยังไม่ขึ้นทะเบียน-618 นายสิริพงศ์ เอี่ยมชัยมงคล
ผต. 0748 นายทรงพล พิริยจิตรกรกิจ songpol.piriya@gmail.com 086 518 1101 กรุงเทพมหานคร
ผต. 0333 นายอำนาจ สอนใจ aumnaj@windowslive.com 084 556 1338 กรุงเทพมหานคร
ผต. 0593 นายจิรภัทร ทรงประวัติ jirapats.me@gmail.com 086 517 7983 นนทบุรี
ผต. 0051 นางรุริยา พลซา ruriyap@gmail.com 081 700 7368 กรุงเทพมหานคร
ผต. 0010 นายวินัย บุญมุนัส vinai2169@gmail.com 094 794 7898 นครปฐม
ยังไม่ขึ้นทะเบียน-419 นายวีรพงษ์ มุขแจ้ง
ผต. 0554 นางสาวสุภิญญา จิวะพงศ์ supinya.chiva@gmail.com 089 761 3639 กรุงเทพมหานคร
ยังไม่ขึ้นทะเบียน-353 นายเฉลิมชัย ธนันตเศรษฐ
ผต. 0101 นายอนุรัฐ สุรกร anuratsu@hotmail.com 087 117 8809 กรุงเทพมหานคร
ยังไม่ขึ้นทะเบียน-34 นายเสริมชาติ อัครินทวงศ์
ยังไม่ขึ้นทะเบียน-544 นายสมัชชา บุญชื่น
ผต. 0613 นายอดิศักดิ์ เดชธง กรุงเทพมหานคร
ผต. 0546 นายณัฐภัทร ศรีเวียง nattapat.geo@gmail.com 087 069 3718 นครปฐม
ยังไม่ขึ้นทะเบียน-259 นายสิริพงษ์ จิตรานนท์
ผต. 0605 นายพงศธร ทับสมบัติ tsb.pongsathorn@gmail.com 095 657 9273 กรุงเทพมหานคร
ผต. 0409 นายสุพลรัตน์ อารีวโรดม กรุงเทพมหานคร
ยังไม่ขึ้นทะเบียน-329 นายกรกฤช เมฆาพันธุ์
ผต. 0374 นายพูนศักดิ์ ลิ้มไพบูลย์ pk_lmo@hotmail.com 081 701 1939 สมุทรปราการ
ผต. 0329 นายกฤษณะพันธุ์ ตันเจริญรัตน์ l2ukaow80@gmail.com 087 072 9728 นนทบุรี
ผต. 0717 นายรัชพล นันทะเสน rnuntasen@gmail.com 087 358 5177 เชียงราย
ผต. 0048 นายสมปอง ศรีสุข wc_pong@hotmail.com 090 231 1994 สงขลา
ผต. 0139 นางสาวเกตุษฎา พรประสิทธิ์ kedsada.p@gmail.com 081 343 5981 กรุงเทพมหานคร
ผต. 0548 นางสาวภัทรา ชาญวัฒกี pattra.charn@gmail.com 081 309 1122 กรุงเทพมหานคร
ผต. 0713 นายวรุณ รักสกุลกานต์ varoony@gmail.com 091 464 7896 เชียงใหม่
ผต. 0758 นายภควัต หุ่นฉัตร์ phakhawat.hc@gmail.com 082 454 2423 พิษณุโลก
ผต. 0708 นายชัยธวัช ดิษฐสกุล chaitawat.dissakul@gmail.com 089 671 6562 นนทบุรี
ผต. 0334 นายเลิศวิช เลิศรัตน์โกสุมภ์ jojo42595@gmail.com 099 469 8982 กรุงเทพมหานคร
ผต. 0484 นายสุทธินันท์ ลีวุฒินันท์ L.suthinan@hotmail.com 081 905 1911 นนทบุรี
ผต. 0677 นายประสาน สุรเสน 25prasan@gmail.com 085 558 9688 กรุงเทพมหานคร
ผต. 0344 นายไพโรจน์ พงศาพิชญ์ pairoch_pongsapich@yahoo.com 089 494 4370 กรุงเทพมหานคร
ผต. 0122 นายวิฑูรย์ ภาวนาเจริญ vitoon.paw@supalai.com 089 960 8146 กรุงเทพมหานคร
ผต. 0049 นายชัยวัฒน์ ภู่วรกุลชัย irrman2002@gmail.com 087 546 5544 นนทบุรี
ผต. 0734 นางสาวอุไรวรรณ ปะละกัง aboattiful85@gmail.com 082 335 8278 กรุงเทพมหานคร
ยังไม่ขึ้นทะเบียน-323 นายเจษฎาพันธ์ ใจแจ่ม