รายชื่อผู้ตรวจประเมินอาคารอนุรักษ์พลังงาน (BEC Auditor)

เลขที่หนังสือรับรอง (ผต.) ชื่อ - นามสกุล Email ติดต่อ วันที่หนังสือรับรองหมดอายุ Contact number Province
ผต. 0327 นางสาวฐิติมา แตงสุข poopea_architect@hotmail.com 065 496 9744 นครปฐม
ผต. 0505 นายนครินทร์ ลี้สุทธิพรชัย NAKARIN.PNPNKR@GMAIL.COM 087 568 6922 นนทบุรี
ผต. 0511 นายพงศธร พลั่วจินดา pongsatorn07@gmail.com 089 106 9006 นนทบุรี
ผต. 0384 นายอภิวัชร แซ่หลิว apiwat_liu@hotmail.com 087 493 4236 นนทบุรี
ผต. 0430 นางสาวอุไรพร พลบูรณ์ -
ผต. 0050 นายวัชรพล ตั้งกอบลาภ กรุงเทพมหานคร
ยังไม่ขึ้นทะเบียน-157 นายไตรวิชช์ จุ่งพิวัฒน์
ผต. 0251 นายวรภัทร พนาเจริญวงศ์ worapat@mitr.com - กรุงเทพมหานคร
ผต. 0138 นายปรีชา โขธนพงศ์ preechakho@gmail.com 089 691 2031 ราชบุรี
ผต. 0470 นายสิทธิชัย รัตนโชติวิวัฒน์ medesign1992@yahoo.co.th 086-373997 กรุงเทพมหานคร
ผต. 0437 นายจตุพร สิทธิพงศ์ neung.en2526@gmail.com 087 087 3185 เชียงใหม่
ผต. 0140 นายกิติศักดิ์ แซ่หลี kitisak.s@lamsoon.co.th 081 566 9962 ตรัง
ผต. 0184 นายอัจฉรินทร คล้ายแก้ว atcharinthorn@gmail.com - สงขลา
ยังไม่ขึ้นทะเบียน-445 นายนิรุจน์ หลาวเพชร์
ผต. 0525 นายปัญญา คล่องอักษรกุล กรุงเทพมหานคร
ผต. 0465 นายวีระ ศรีอริยะกุล weera11@gmail.com 087 494 1569 นนทบุรี
ผต. 0164 นายเจตภพ แซ่โง้ว jetpop.isuzu@gmail.com 097 426 9874 พัทลุง
ผต. 0364 นางสาวทรรศน์วรรณ ทองอ่อน 093 714 8677
ยังไม่ขึ้นทะเบียน-393 นายวสันต์ มานฮาเซ็ม
ผต. 0433 นางสาวคณาปภา อรรคภาส์ kanapapa@scg.com 081 844 8925 กรุงเทพมหานคร
ยังไม่ขึ้นทะเบียน-486 นายลรร หอมขจร
ผต. 0382 นายนิกร แก้วลังกา knkeng2558@gmail.com 081 922 1753 ระยอง
ผต. 0187 นายสุทธิศักดิ์ ศรีหอม sutthisak4806@gmail.com 085 040 5505 สระบุรี
ผต. 0374 นายพูนศักดิ์ ลิ้มไพบูลย์ pk_lmo@hotmail.com 081 701 1939 สมุทรปราการ
ผต. 0378 นางสาววรุณสิริ อินทร์จันทร์ 083 156 7874
ผต. 0522 นายพงศ์สรร เทพคุ้มกัน PONGSAN.THEP@YAHOO.CO.TH 089 444 2492 นนทบุรี
ผต. 0270 ว่าที่ร้อยตรีปกรณ์ ถาวรศักดิ์โภคา 089 924 4613 นนทบุรี
ผต. 0339 นายปัณณวิชญ์ สะมะแอ 095 086 8800
ผต. 0008 นางสาวพิชชาพร ประพิณศรี p.prapinsri@gmail.com 081 446 8206 กรุงเทพมหานคร
ผต. 0422 นายประพัทธ์ ชื่นชุมศรี 084 644 3457
ผต. 0208 นายวิชาญ เทพเสรี 086 988 1893
ผต. 0350 นายกิตติศักดิ์ คู่วรัญญู kittisak7mesu@gmail.com 085 812 9787 กรุงเทพมหานคร
ผต. 0230 นายเขมรุจน์ แย้มนิล 090 568 2146
ผต. 0390 นายธิรางค์ แพรนินิตร 089 201 7590 กรุงเทพมหานคร
ผต. 0365 นายชนาวิทย์ สร้อยเสริมทรัพย์ chanawit007@gmail.com - สงขลา
ยังไม่ขึ้นทะเบียน-487 นางสาวจันทร์เพ็ญ เพ็งมณี
ผต. 0216 นายสินโชติ กีรติอนันต์ cole_sin@hotmail.com 087 513 3561 กรุงเทพมหานคร
ยังไม่ขึ้นทะเบียน-429 นายจิรภัทร รุ่งเรืองสาคร
ยังไม่ขึ้นทะเบียน-164 นายศุภณัฐ ทองอยู่เรือน
ผต. 0431 นางสาวบุษกร ดวงแก้ว 085 016 2622
ผต. 0107 นายไกรวุฒิ จิตราทร 084 624 2622 นครสวรรค์
ผต. 0584 นายจิตรกร ไตรรัตน์วรวุฒิ jorntakit@gmail.com 089 171 4774 กรุงเทพมหานคร
ผต. 0326 นายภานุพงศ์ อักษรณรงค์ 095 949 5111 กรุงเทพมหานคร
ผต. 0423 นายรวินท์ ศิริรุ่งพาณิชย์ 097 192 6969
ผต. 0457 นายรวมชัย แซ่โล้ว raumchais@mea.or.th 089 665 1517 กรุงเทพมหานคร
ผต. 0054 นายภูริธ ชัยเกษมวงศ์ -
ผต. 0141 นายวีรวุฒิ ลีลาเวชบุตร weerawut0312@gmail.com 081 577 8879 กรุงเทพมหานคร
ผต. 0458 ว่าที่ร้อยตรีสิทธิโชค แสงโคตร์ 081 466 5629 สมุทรสาคร
ผต. 0034 นายประพต เอมเอก praphotaemaek@gmail.com 081 735 8546 นนทบุรี
ผต. 0277 นายนพ อัศวพัฒนากูล admin@nengineering.net 086 880 5760 กรุงเทพมหานคร