รายชื่อผู้ตรวจประเมินอาคารอนุรักษ์พลังงาน (BEC Auditor)

เลขที่หนังสือรับรอง (ผต.) ชื่อ - นามสกุล Email ติดต่อ วันที่หนังสือรับรองหมดอายุ Contact number Province
ผต. 0019 นายอภิชาติ อาภาพิมลรัตน์​ Apichatpmk@gmail.com 089 415 9215 สมุทรสาคร
ผต. 0101 นายอนุรัฐ สุรกร anuratsu@hotmail.com 087 117 8809 กรุงเทพมหานคร
ผต. 0578 นายอนันต์ กิตติกุลเมธี anan.exm@gmail.com 089 171 8393 กรุงเทพมหานคร
ผต. 0429 นางสาวชญามนต์ รัศมีดารา กรุงเทพมหานคร
ผต. 0585 นายดิษนันทน์ ชำนาญกิจ Didsanan@gmail.com 083 421 8844 นนทบุรี
ผต. 0387 นางสาวภัทราภรณ์ ศรีประเสริฐ 085 329 8308 กรุงเทพมหานคร
ผต. 0336 นายณัฐสุขกิจ อสงไชยวัฒนกุล 081 167 2211 เชียงใหม่
ผต. 0169 นายกอปรพร นุกูลคาม gop.kobporn@gmail.com 086 206 0666 พิษณุโลก
ผต. 0662 นางสาวณัฐวดี เพียรพาณิชย์สกุล vnpstudio52@gmail.com 080 930 5726 กรุงเทพมหานคร
ยังไม่ขึ้นทะเบียน-632 นายสุทธยา หนองน้อย
ผต. 0242 นายนิรันดร์ ศรีทอง nirun.srithong1@gmail.com 081 945 7360 ชลบุรี
ผต. 0092 นายสาโรจน์ ประวิตรวงศ์ josaroj3619371@gmail.com 086 614 9140 สมุทรปราการ
ผต. 0199 นายกฤษฎา อ้นอ้าย Kritsada_on@hotmail.com 064 886 4245 พิษณุโลก
ผต. 0732 นายกรรพล ปิ่นกำลัง kanponpinkamlang@gmail.com 080 948 7905 นครราชสีมา
ผต. 0257 นายศิริชัย หนูสอน -
ผต. 0114 นายดิฐภัทร ตันประดิฐ ditthaphat.t@mail.rmutk.ac.th 088 368 0368 นนทบุรี
ยังไม่ขึ้นทะเบียน-14 นายฉกาจ ดำรงค์เกียรติ
ผต. 0469 นางสาวสุชาพิชญ์ แสนทวีสุข sucha_pich43@hotmail.com 086 086 9872 กรุงเทพมหานคร
ผต. 0036 นายสมคิด วรศิลป์ชัย somkid@enginova.co.th 081 003 1551 ชลบุรี
ผต. 0743 นายกานต์ โพธิ์ชื่น kantnarit@gmail.com 082 351 6496 เชียงใหม่
ผต. 0075 นายสุทธิ พิกุลทอง suthi_p@hotmail.com 086 917 8810 สมุทรปราการ
ผต. 0023 นายอนวัช ฉวีสุข anawatcha01@gmail.com 089 455 5846 กรุงเทพมหานคร
ผต. 0559 นายปฏิภาณ อัศวแสงทอง Bright.patipan@gmail.com 089 764 9404 กรุงเทพมหานคร
ผต. 0150 นายยศนันท์ กองพล jmp2554@hotmail.com 086 815 4074 ชลบุรี
ผต. 0073 นายเลิศชัย กั๋งเซ่ง loedchaiee11@gmail.com 084 636 7423 ภูเก็ต
ผต. 0610 นายพันธ์นิตย์ มกรพันธุ์ กรุงเทพมหานคร
ผต. 0516 นายพสุ สุทธิกุล pgallery2010@gmail.com 089 776 7743 กรุงเทพมหานคร
ผต. 0724 นายวโรดม คำแผ่นชัย kwarodom@altotech.ai 082 059 9603 กรุงเทพมหานคร
ผต. 0193 นายพิริยะ แสงไทร piriya_sangsai@hotmail.com 086 655 5302 กรุงเทพมหานคร
ผต. 0184 นายอัจฉรินทร คล้ายแก้ว atcharinthorn@gmail.com - สงขลา
ยังไม่ขึ้นทะเบียน-448 นายชนะพล บำรุงศิลป์
ผต. 0449 นายสุรฤกษ์ มีอุดมพงศ์ m.surarerk@gmail.com 081 255 5189 กรุงเทพมหานคร
ผต. 0460 นายชาญยุทธ ศรีชมภู chanyut.kku@gmail.com 084 686 2050 หนองคาย
ผต. 0247 นายพัฒนะ เมฆขำ mekkhum@hotmail.com 086 997 0331 นนทบุรี
ผต. 0495 นายอนุชาติ แก้วปู่ anuchart_nu@hotmail.com 083 010 4801 กรุงเทพมหานคร
ยังไม่ขึ้นทะเบียน-414 นายวรา กุศลธรรมรัตน์
ผต. 0029 นายชัยศิลป์ จินานาง chaisiljinanang@gmail.com 086 913 1166 ราชบุรี
ผต. 0108 นายกิติ กังวานเลิศปัญญา kiti_kkk@hotmail.com 080 557 1168 นครสวรรค์
ผต. 0292 นายนรากร กระต่ายทอง nanchaoon888@gmail.com 088 597 8978 สมุทรสงคราม
ผต. 0339 นายปัณณวิชญ์ สะมะแอ 095 086 8800
ผต. 0202 นายภัทรภณ จริยเจริญ pattarapon.jar@gmail.com 085 086 4141
ผต. 0654 นายโชติ โชตินุชิต chotinuchit@gmail.com 086 412 4600 นนทบุรี
ยังไม่ขึ้นทะเบียน-611 นายศิวะ จารุวรรณ
ผต.0249 นายเสริมศักดิ์ จันทร์จักโข 095 576 1794 สงขลา
ผต. 0349 นายมาโนช แสนหลวง -
ผต. 0598 นายสิทธิพร ลีนานนท์ bambright@gmail.com 099 259 2965 กรุงเทพมหานคร
ผต. 0342 นายอภิชาติ บุญเถิง กรุงเทพมหานคร
ผต. 0034 นายประพต เอมเอก praphotaemaek@gmail.com 081 735 8546 นนทบุรี
ผต. 0586 นายต้นข้าว สารคาม กรุงเทพมหานคร
ยังไม่ขึ้นทะเบียน-534 นายจรัส แซ่เล้า