รายชื่อผู้ตรวจประเมินอาคารอนุรักษ์พลังงาน (BEC Auditor)

เลขที่หนังสือรับรอง (ผต.) ชื่อ - นามสกุล Email ติดต่อ วันที่หนังสือรับรองหมดอายุ Contact number Province
ผต. 0445 นายสรัล คคนัมพร 081 612 3835
ผต. 0273 ว่าที่ร้อยเอกณัฐวัฒน์ ยุงสันเทียะ 087 338 4800 กรุงเทพมหานคร
ยังไม่ขึ้นทะเบียน-637 นายนภัทร เตชวุฒิกร
ผต. 0599 นายกวิน บวรธนจรรยา kawinarchitect@gmail.com 096 878 9797 กรุงเทพมหานคร
ผต. 0330 นายวิภาสพล อ่อนสอาด tm.estimate12@gmail.com 092 532 9528 กรุงเทพมหานคร
ผต. 0126 นายกมลวิชต์ ธนินนารา 093 130 2458
ผต. 0183 นายสุชน ทรัพย์สิงห์ todtad@gmail.com 081 499 9206 ชลบุรี
ผต. 0092 นายสาโรจน์ ประวิตรวงศ์ josaroj3619371@gmail.com 086 614 9140 สมุทรปราการ
ผต. 0320 นายวิทยา รุ่งเจริญวัฒนา wittaya.r@attg.co.th 081 834 6998 กรุงเทพมหานคร
ผต.0069 คำมีธนงค์ สายขุน khamees@gmail.com 081 662 1385 พระนครศรีอยุธยา
ผต. 0496 นายสุระเดช ฉั่วสุวรรณ์ suradej1182@gmail.com 085 141 6431 กรุงเทพมหานคร
ผต. 0125 นายจักรกฤษ ทิพย์แดง 089 701 8333 กรุงเทพมหานคร
ยังไม่ขึ้นทะเบียน-156 นายวรวิช ปิ่นปิติ
ผต. 0489 นางสาวกนก วัตตธรรม 087 288 8655
ยังไม่ขึ้นทะเบียน-351 นายนเรศ สุยะโรจน์
ผต. 0451 นายบรรเจิด องค์ชาญชัย 092 574 3300
ผต. 0590 นายรัชโยธิน ทองอินทร์ Ratchayothin.T@outlook.com 086 554 3458 ชลบุรี
ผต. 0196 นางสาวพรนภา สามงามยา Sphornnapa33@gmail.com 089 486 9994 ปทุมธานี
ยังไม่ขึ้นทะเบียน-230 นายพงศกร ตินะโส
ยังไม่ขึ้นทะเบียน-467 นางสาวน้ำทิพย์ พจนายน
ผต. 0538 นายวสันต์ มานฮาเซ็ม กรุงเทพมหานคร
ผต. 0469 นางสาวสุชาพิชญ์ แสนทวีสุข sucha_pich43@hotmail.com 086 086 9872 กรุงเทพมหานคร
ผต. 0506 นายสุบิน เหรียญแก้ว subin91@hotmail.com 089 679 4576 กรุงเทพมหานคร
ยังไม่ขึ้นทะเบียน-141 นายกิตติพงศ์ โชคกิตเดชา
ผต. 0595 นายเชิญขวัญ พงษ์สาระนันทกุล mr.choenkwan@gmail.com 089 920 4942 สมุทรสาคร
ผต. 0411 นายศุภชัย นาทะพันธ์ supphachai.nat@mahidol.ac.th 081 914 6461 นนทบุรี
ผต. 0530 นางสาวกุลทิรา เทพสุภรณ์กุล kultira@gmail.com 096 246 5416 ปทุมธานี
ผต. 0036 นายสมคิด วรศิลป์ชัย somkid@enginova.co.th 081 003 1551 ชลบุรี
ผต. 0586 นายต้นข้าว สารคาม กรุงเทพมหานคร
ผต. 0482 นายประกฤษฎิ์ วงศ์สุคนธ์ชาติ prakrish_v@yahoo.com 081 929 9883 ปทุมธานี
ผต. 0315 นางสาวฐิติมารัชกรณ์ พูลเพิ่ม pegaaz92@gmail.com 061 728 9191 ปทุมธานี
ผต. 0405 นายคมเอก โฆสิระโยธิน khomeak_power@hotmail.com 083 914 6789 ราชบุรี
ผต. 0620 นายสมิทธิภัทร คำประพันธ์ smithipatt@gmail.com 083 146 9978 นครนายก
ผต. 0452 นางสาวฮานาน ซาเระ 082 438 8011
ผต. 0297 นายเฉลิมพร จินดาเพ็ง chalermporn.j@gmail.com 090 972 0692 กรุงเทพมหานคร
ผต. 0049 นายชัยวัฒน์ ภู่วรกุลชัย irrman2002@gmail.com 087 546 5544 นนทบุรี
ผต. 0185 นายปรีชา มงคลสง่า 083 305 3306
ยังไม่ขึ้นทะเบียน-208 นายธเนศ อิงสกุลรุ่งเรือง
ยังไม่ขึ้นทะเบียน-353 นายเฉลิมชัย ธนันตเศรษฐ
ยังไม่ขึ้นทะเบียน-578 นายพงษ์ศักดิ์ มาลัย
ผต. 0532 นายวีระยุทธ ต่วนพันธ์ล้อม OFFER_VT@hotmail.com 089 756 6074 กรุงเทพมหานคร
ผต. 0168 นางสาวอาภากร พันธุวัชรพล 086 090 1438
ผต. 0080 นางสาวณัฐธยาน์ เอี้ยงฮง luniekatune@gmail.com 062 605 5574 สมุทรปราการ
ผต. 0328 นางทิพา ตันเจริญรัตน์ llwstipa@gmail.com 098 668 8258 เชียงราย
ยังไม่ขึ้นทะเบียน-223 นายทรงพล พิริยจิตรกรกิจ
ผต. 0353 นายศรัณย์ ศิริจันทร์ชื่น oanmaerim@gmail.com 086 671 5301 เชียงใหม่
ผต. 0321 นายอมร เอี่ยมธนากุล 062 590 9095
ผต. 0071 นายจตุพล ปัทม์วิชัยพร siamkaokai@gmail.com 089 132 9945 กรุงเทพมหานคร
ผต. 0437 นายจตุพร สิทธิพงศ์ neung.en2526@gmail.com 087 087 3185 เชียงใหม่
ผต. 0218 นายจักรพงศ์ วลิตวรางค์กูร birdsong86@hotmail.com 081 427 8426 สมุทรปราการ