รายชื่อผู้ตรวจประเมินอาคารอนุรักษ์พลังงาน (BEC Auditor)

เลขที่หนังสือรับรอง (ผต.) ชื่อ - นามสกุล Email ติดต่อ วันที่หนังสือรับรองหมดอายุ Contact number Province
ยังไม่ขึ้นทะเบียน-401 นายวิโรจน์ ขจัดภัย
ผต. 0248 นายวุฒิไกร ทองทิพย์ wutthikrai_t@de-xstudio.co.th 062 492 9782 กรุงเทพมหานคร
ผต. 0067 นายวินัย ทองมาศ vntm2021@gmail.com 093 276 4914 กรุงเทพมหานคร
ผต. 0290 นายสุรพงษ์ สันติเวทย์วงศ์ 081 938 9312 นนทบุรี
ผต. 0639 นายราชา นาคภักดี rnakpugdee@gmail.com 081 915 2304 สมุทรปราการ
ผต. 0637 นางสาวอรวลี อมรลีตระกุล onvalee.a@archd.kmutnb.ac.th 087 493 8828 นนทบุรี
ยังไม่ขึ้นทะเบียน-135 นายเกรียงไกร พัฒนภักดี
ผต. 0563 นายพีรวิชญ์ เกียรติกังวาฬไไกล psksiit@gmail.com 091 709 2719 กรุงเทพมหานคร
ผต. 0001 นายปัญญาวุธ ถมยาวิทย์ cthomyp@hotmail.com 084 700 7593 นนทบุรี
ผต. 0322 นายเกียรติชัย กังวานเกียรติชัย 081 664 5123 สระบุรี
ผต. 0368 นายกวี คู่วรัญญู Kaukawee@gmail.com 091 695 2454 กรุงเทพมหานคร
ผต. 0009 นายประพันธ์ ธนาปิยกุล prapunt@hotmail.com 081 442 3874 กรุงเทพมหานคร
ผต. 0196 นางสาวพรนภา สามงามยา Sphornnapa33@gmail.com 089 486 9994 ปทุมธานี
ผต. 0555 นายสุวัจชัย จูงจิตรดำรงค์ robert.me12419@gmail.com 065 249 1495 กรุงเทพมหานคร
ผต. 0359 นายธนินณัฏฐ์ สลางสิงห์ กรุงเทพมหานคร
ผต. 0588 นายธัญญะ ฤกษ์อังคาร Thanya.mon.inn@gmail.com 085 264 5168 นครปฐม
ยังไม่ขึ้นทะเบียน-422 นางสาวเบญญาภา กิติสุขชัย
ผต. 0525 นายปัญญา คล่องอักษรกุล กรุงเทพมหานคร
ผต. 0329 นายกฤษณะพันธุ์ ตันเจริญรัตน์ l2ukaow80@gmail.com 087 072 9728 นนทบุรี
ผต. 0390 นายธิรางค์ แพรนินิตร 089 201 7590 กรุงเทพมหานคร
ผต. 0696 นายวัชรากร ชนชื่นชมวงศ์ WATCHARAKORN_WM@HOTMAIL.COM 089 771 5233 สุราษฎร์ธานี
ผต. 0632 นายณฐพร คอประเสริฐศักดิ์ nataporn.korp@gmail.com 085 363 6259 กรุงเทพมหานคร
ผต. 0401 นายวุฒิรัตน์ ตันวิรัช 086 893 0891
ผต. 0425 นายอุกฤษฏ์ จำปาชนม์ 083 417 5209
ยังไม่ขึ้นทะเบียน-50 นายศรุต ภัทรธีรนนท์
ผต. 0598 นายสิทธิพร ลีนานนท์ bambright@gmail.com 099 259 2965 กรุงเทพมหานคร
ผต. 0121 นายชโลทร ศิริภัทรประวัติ 081 455 5499 กรุงเทพมหานคร
ผต. 0453 นางสาวธมลวรรณ เขียวปาน 092 254 2948
ผต.0249 นายเสริมศักดิ์ จันทร์จักโข 095 576 1794 สงขลา
ผต. 0064 นายสุรชัย อำนวยพรเลิศ aretomrit@gmail.com 094 640 7557 เชียงราย
ผต. 0020 นายพลากร จุกสีดา palakorn244@gmail.com 089 887 4469 ชลบุรี
ผต. 0305 นายณัฐพงศ์ ทวีสุข nach.tawee@gmail.com 084 901 4450 กรุงเทพมหานคร
ยังไม่ขึ้นทะเบียน-208 นายธเนศ อิงสกุลรุ่งเรือง
ผต. 0182 นายอภิชาติ ศรีชาติ saphichat@udru.ac.th 065 497 6280 อุดรธานี
ผต. 0017 นายธราธร ถาวรวิสุทธิ์ t.thavornwisut@gmail.com 087 654 2905 กรุงเทพมหานคร
ผต. 0503 นายยุทธนา ศรีผา energy2554@gmail.com 095 583 0999 สมุทรปราการ
ผต. 0558 นายนภสินธุ์ จินดามาตย์ bosszam123@gmail.com 096 545 7798 สมุทรปราการ
ผต. 0657 นายนรพงศ์ ทองคง narapong.0730@gmail.com 093 583 3707 ภูเก็ต
ผต. 0630 นางสาวพงศ์ภารดี ศิริสหวัฒน์ pongparadee.srt@gmail.com 091 158 6988 กรุงเทพมหานคร
ผต. 0046 นายพีรณัฐ คุ้มชาติ peeranat.khu@supalai.com 081 923 9868 กรุงเทพมหานคร
ผต. 0489 นางสาวกนก วัตตธรรม 087 288 8655
ผต. 0704 นายพงศภัค ปัญญา halls.panya@gmail.com 062 050 5978 กรุงเทพมหานคร
ผต. 0187 นายสุทธิศักดิ์ ศรีหอม sutthisak4806@gmail.com 085 040 5505 สระบุรี
ผต. 0219 นางสาวโสพิศ ชัยชนะ sopitchna@gmail.com 085 334 5998 ปทุมธานี
ผต. 0750 นายสัญชัย สุจินต์ธรรมสาร กรุงเทพมหานคร
ผต. 0150 นายยศนันท์ กองพล jmp2554@hotmail.com 086 815 4074 ชลบุรี
ผต. 0614 นางสาวจิณห์วรา อรัณย์ธนายุธ jinwara.arun@gmail.com 084 181 6305 กรุงเทพมหานคร
ผต. 0173 นางสาวอภิญญา ธีรการุณวงศ์ Apinyaa.tee@gmail.com 095 527 9503 เชียงใหม่
ผต. 0735 นายปิยะภัทร เอี่ยมประสงค์ topz.piyaphat@gmail.com 088 919 8769 สมุทรปราการ
ผต. 0419 นายกันตภณ เปรมประยูร -