รายชื่อผู้ตรวจประเมินอาคารอนุรักษ์พลังงาน (BEC Auditor)

เลขที่หนังสือรับรอง (ผต.) ชื่อ - นามสกุล Email ติดต่อ วันที่หนังสือรับรองหมดอายุ Contact number Province
ผต. 0206 นายณฐวัฒน์ คำผาย 087 253 0339 อ่างทอง
ยังไม่ขึ้นทะเบียน-160 นายโชคชัย ดุจวรรณ์
ผต. 0295 นายสุทธิพงศ์ เนื่องเยาว์ suttiphongn@gmail.com 086 510 6676 กรุงเทพมหานคร
ผต. 0068 นายรณกร เพ็ชรช้าง ronnakorn.pett@gmail.com 081 875 3483 ระยอง
ผต. 0016 นายอธิคม นิลอุบล nila.upala@gmail.com 090 519 9570 นนทบุรี
ผต. 0539 นายภพพงศ์ สกุลพิพัฒน์ศิลป์ กรุงเทพมหานคร
ผต. 0364 นางสาวทรรศน์วรรณ ทองอ่อน 093 714 8677
ยังไม่ขึ้นทะเบียน-448 นายชนะพล บำรุงศิลป์
ผต. 0607 นางสาวภาสพิมล ชาตยาภรณ์ patpimonch@gmail.com 081 486 7276 สมุทรปราการ
ผต. 0516 นายพสุ สุทธิกุล pgallery2010@gmail.com 089 776 7743 กรุงเทพมหานคร
ผต. 0153 นายทูนธรรม สุโฆสิต toontam@maxcon.co.th 088 088 0025 นนทบุรี
ผต. 0014 นางสาวกษิดา ชำนาญดี toey_kasida@hotmail.com 085 221 8939 กรุงเทพมหานคร
ผต. 0045 นางสาวพิธารัตน์ อนันวสุตพงศ์ petchinly@gmail.com 090 405 4059 กรุงเทพมหานคร
ผต. 0395 นายอชิระ จันพูล achira.perfect@gmail.com 081 906 6582 กรุงเทพมหานคร
ผต. 0374 นายพูนศักดิ์ ลิ้มไพบูลย์ pk_lmo@hotmail.com 081 701 1939 สมุทรปราการ
ผต. 0027 นายอัฑฒ์เมธ อัคคะทัพพ์นารา audmate@gmail.com 098 872 0848 สมุทรปราการ
ผต. 0047 นางสาวจรุญศรี โชคศิริวรรณา c.jarunsri@gmail.com 089 481 8125 กรุงเทพมหานคร
ผต. 0244 นายอนุนาท กำแพงเสรี eyemai@hotmail.com 086 446 5639 กรุงเทพมหานคร
ผต. 0276 นายสัณฐิติ อยู่มาก suntiatim@hotmail.com 085 553 7125 กรุงเทพมหานคร
ผต. 0240 นายกษิดิ์เดช ชัยพฤกษยะนนท์ kasidej.ch@gmail.com 083 074 5959 กรุงเทพมหานคร
ผต. 0271 นางสาวบุณยวีร์ ศิริวัฒน์ boonyawee31146@gmail.com 089 065 3013 กรุงเทพมหานคร
ยังไม่ขึ้นทะเบียน-411 นายสุเมธี เจริญวงศ์มิตร
ผต. 0005 นายณัฐกิตติ์ กิติวงค์ n.nattakit@gmail.com 082 482 2950 กรุงเทพมหานคร
ผต. 0110 นายวีรพงศ์ ไชยมีสุข weerapong.cms@gmail.com 094 965 5552 สระบุรี
ผต. 0099 นายกิตติพงษ์ สอดจันทร์ kittipong_kap@hotmail.com 088 156 6444 ชลบุรี
ผต. 0496 นายสุระเดช ฉั่วสุวรรณ์ suradej1182@gmail.com 085 141 6431 กรุงเทพมหานคร
ผต. 0037 นายสานิต เพชรประเสริฐ -
ผต. 0559 นายปฏิภาณ อัศวแสงทอง Bright.patipan@gmail.com 089 764 9404 กรุงเทพมหานคร
ผต. 0476 นายเริงวิทย์ แดงประเสริฐ 084 649 4626 กรุงเทพมหานคร
ผต. 0388 นายยูณสิทธิ์ พุฒิพิริยะ 081 024 4795
ยังไม่ขึ้นทะเบียน-407 นายวิษณุ บุญชิต
ผต. 0298 นายยุทธนันท์ พันทา yuttanan@cpland.co.th 065 469 5441 กรุงเทพมหานคร
ผต. 0441 นายสมโภช พรประเสริฐ 081 905 5882
ผต. 0239 นายฐิติ อุปนันท์ thiti.upanun044@gmail.com 083 869 1036 เชียงใหม่
ผต. 0302 นายปราโมทย์ บุญโพธิ์ pramot2509@hotmail.com 095 896 5735 กรุงเทพมหานคร
ผต. 0218 นายจักรพงศ์ วลิตวรางค์กูร birdsong86@hotmail.com 081 427 8426 สมุทรปราการ