การตรวจสอบสถานะการตรวจประเมินแบบอาคาร

ID ชื่อหน่วยงาน / อาคาร วันที่ได้รับเอกสาร รับเรื่อง ตรวจสอบเอกสาร ตรวจประเมินแบบ ลงนามหนังสือ หมายเหตุ
2e63-039 อาคารสำนักงานสถาบันวิทยาการท่าอากาศยานและสายงานมาตรฐานท่าอากาศยานและการบิน
2e63-025 โครงการเดอะ พาโนร่า บ้านอำเภอ อาคาร B
2e63-006 โครงการอาคารโรงพยาบาลรามาธิบดีและย่านนวัตกรรมโยธี อาคารโรงพยาบาล
2e66-003 อาคารตึกอำนวยการโรงเรียนเทศบาลเมืองบางกะดี
2e66-018 อาคารพักคนไข้ 596 เตียง
2e66-019 อาคารผู้ป่วยนอก - อุบัติเหตุ
2e66-016 อาคารหอผู้ป่วยใน 5 ชั้น 114 เตียง
2e66-017 อาคารศูนย์ปฏิบัติการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2e66-015 อาคารผู้ป่วยนอก - อุบัติเหตุ
2e66-014 อาคารผู้ป่วยนอก - อุบัติเหตุ
2e66-013 อาคารผู้ป่วยนอก 3 ชั้น
2e66-012 อาคารบำบัดรักษา 6 ชั้น
2e66-011 อาคารผู้ป่วยนอก - อุบัติเหตุ
2e66-010 อาคารผู้ป่วยนอก และอุบัติเหตุ คสล. 4 ชั้น
2e66-009 อาคารโรงพยาบาลระดับปฐมภูมิ (สาขาโรงพยาบาลสระบุรี)
2e66-008 อาคารผู้ป่วยนอก - อุบัติเหตุ
2e66-007 อาคารผู้ป่วยนอก - อุบัติเหตุ
2e66-005 อาคารบำบัดรักษา
2e66-006 อาคารนวัตกรรมและเทคโนโลยีสุขภาพประเทศไทย 4.0 เพื่อสุขภาวะ ของผู้สูงอายุ
2e66-004 อาคารการเรียนการสอนและปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตร์
2e66-002 อาคารโรงยิมอเนกประสงค์พร้อมลานจอดรถสนามกีฬา
2e63-017 โครงการศุภาลัยซิตี้ รีสอร์ท สุขุมวิท 107 อาคาร 3
2e66-001 อาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโคกขาม
2e63-046 อาคารศูนย์วิจัยและบริการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมทุกกลุ่มวัย
2e63-045 อาคารอเนกประสงค์ กรมสรรพสามิต
2e63-042 ปรับปรุงตึกโดมเพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ มธ. ท่าพระจันทร์
2e63-004 อาคารอเนกประสงค์และสิ่งก่อสร้างประกอบอื่น ๆ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคเหนือ)
2e63-002 อาคารศูนย์บริการงานวิศวกรรมและงานวิเคราะห์ทดสอบ (NFET) อาคาร 2
2e63-005 โครงการอาคารโรงพยาบาลรามาธิบดีและย่านนวัตกรรมโยธี อาคาร Buffer
2e63-003 อาคารศูนย์สาธิต และ อาคารจอดรถ กรมควบคุมโรค